HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD044445 (letzte Änderungen: 15. Oktober 2013) copy to clipboard
Transkription:Bona Fortuna / Fulvio Pio et Pontio Proculo cons(ulibus) XVII Kal(endis) Ian(uariis) descriptum et / recognitum factum ex libro libellorum rescriptorum a do/mino n(ostro) Imp(eratore) Caes(are) M(arco) Antonio Gordiano Pio Felice Aug(usto) et propo/sitorum Romae in portico thermarum Traianarum in verba (!) i(nfra) s(cripta) s(unt) / dat(um) per Aur(elium) Purrum mil(item) coh(ortis) X p(iae) f(idelis) Gordianae c(enturiae) Proculi / convicanum et conpossessorem // Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μ(άρκῳ) Ἀντωνίῳ / Γορδιανῷ Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ Σεβ(αστῷ) δέησις / παρὰ κωμητῶν Σκαπτοπαρηνων τῶν καὶ / Γρησειτων· ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις καὶ / αἰωνίοις σοῦ καιροῖς κατοικεῖσθαι καὶ / βελτιοῦσθαι τὰς κώμας ἤπερ ἀναστά/τους γίγνεσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας πολ/λάκ(ις) ἀντέγραψας· ἔστιν γε καὶ ἐπὶ τῇ τῶν / ἀνθρώπων σωτηρίᾳ τὸ τοιοῦτο καὶ ἐπὶ / τοῦ ἱερωτάτου σοῦ ταμείου ὠφελείᾳ· / ὅπερ καὶ αὐτοὶ ἔννομον ἱκεσίαν / τῇ θειότητί σου προσκομίζομεν εὐ/χόμενοι ἱλέως ἐπινεῦσαι ἡμεῖν / δεομένοις τὸν τρόπον τοῦτον. οἰκοῦ/μεν καὶ κεκτήμεθα ἐν τῇ προγεγραμ/μένῃ κώμῃ οὔσῃ εὐεπεράστῳ διὰ τὸ / ἔχειν ὑδάτων θερμῶν χρῆσιν καὶ κεῖ/σθαι μέσον δύο στρατοπέδων τῶν ὄν/των ἐν τῇ σῇ Θρᾴκῃ· καὶ ἐφ’ οὗ μὲν τὸ / πάλλαι οἱ κατοικοῦντες ἀόχλητοι / καὶ ἀδειάσειστοι ἔμενον, ἀνενδεως / τούς τε φόρους καὶ τὰ λοιπὰ ἐπιτάγματα / συνετέλουν· ἐπεὶ δὲ κατὰ καιροὺς εἰς / ὕβριν προχωρεῖν τινες καὶ βιάζεσθαι / ἤρξαντο, τηνικαῦτα ἐλαττοῦσθαι / καὶ ἡ κώμη ἤρξατο. ἀπό γε μειλίων δύ/ο τῆς κώμης ἡμῶν πανηγύρεως / ἐπιτελουμένης διαβοήτου οἱ ἐκεῖσε / τῆς πανηγύρεως εἵνεκεν ἐπιδημοῦν/τες ἡμέραις πεντεκαίδεκα ἐν τῷ / τόπῳ τῆς πανηγύρεως οὐ καταμέ/νουσιν, ἀλλ’ ἀπολιμπάνοντες ἐπέρ/χονται εἰς τὴν ἡμετέραν κώμην / καὶ ἀναγκάζουσιν ἡμᾶς ξενίας αὐ/τοῖς παρέχειν καὶ ἕτερα πλεῖστα εἰς ἀ/νάλημψιν αὐτῶν ἄνευ ἀργυρίου χο/ρηγεῖν· πρὸς δὲ τούτοις καὶ στρατιῶται / ἀλλαχοῦ πεμπόμενοι καταλιμπά/νοντες τὰς ἰδίας ὁδοὺς πρὸς ἡμᾶς πα/ραγείνονται καὶ ὁμοίως κατεπείγουσιν / παρέχειν αὐτοῖς τὰς ξενίας καὶ τὰ ἐπι/τήδια μηδεμίαν τιμὴν καταβαλόντες· / ἐπιδημοῦσι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον / διὰ τὴν τῶν ὑδάτων χρῆσιν οἵ τε ἡγού/μενοι τῆς ἐπαρχίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπί/τροποί σου· καὶ τὰς μὲν ἐξουσίας εὐξε/νώτατα δεχόμεθα κατὰ τὸ ἀναγκαῖον, / τοὺς δὲ λοιποὺς ὑποφέρειν μὴ δυνάμε/νοι ἐνετύχομεν πλειστάκις τοῖς ἡγε/μόσι τῆς Θρᾴκης, οἵτινες ἀκολούθως / ταῖς θείαις ἐντολαῖς ἐκέλευσαν ἀοχλή/τους ἡμᾶς εἶναι· ἐδηλώσαμεν γὰρ μη/κέτι ἡμᾶς δύνασθαι ὑπομένειν, ἀλ/λὰ καὶ νοῦν ἔχειν συνλείπειν καὶ τοὺς / πατρῴους θεμελίους διὰ τὴν τῶν / ἐπερχομένων ἡμεῖν βίαν· καὶ γὰρ / ὡς ἀληθῶς ἀπὸ πολλῶν οἰκοδεσπο/τῶν εἰς ἐλαχίστους κατεληλύθα/μεν· καὶ χρόνῳ μέν τινι ἴσχυσεν / τὰ προστάγματα τῶν ἡγουμένων / καὶ οὐδεὶς ἡμεῖν ἐνόχλησεν οὔτε / ξενίας αἰτήματι οὔτε παροχῆς ἐπι/τηδείων, προϊόντων δὲ τῶν χρόνων / πάλιν ἐτόλμησαν ἐπιφύεσθαι ἡ/μεῖν πλεῖστοι ὅσοι τῆς ἰδιωτίας / ἡμῶν καταφρονοῦντες. ἐπεὶ οὖν οὐ/κέτι δυνάμεθα φέρειν τὰ βάρη / καὶ ὡς ἀληθῶς κινδυνεύομεν ὅπερ / οἱ λοιποὶ τόδε καὶ ἡμεῖς προλιπεῖν / τοὺς προγονικοὺς θεμελίους, τού/του χάριν δεόμεθά σου, ἀνίκητε / Σεβαστέ, ὅπως διὰ θείας σου ἀντιγρα/φῆς κελεύσῃς ἕκαστον τὴν ἰδίαν πο/ρεύεσθαι ὁδὸν καὶ μὴ ἀπολιμπάνοντας / αὐτοὺς τὰς ἄλλας κώμας ἐφ’ ἡμᾶς / ἔρχεσθαι μήτε καταναγκάζειν / ἡμᾶς χορηγεῖν αὐτοῖς προῖκα τὰ / ἐπιτήδεια, ἀλλὰ μηδὲ ξενίαν αὐτοῖς / παρέχειν, οἷς μή ἐστιν ἀνάγκη, ὅτι / γὰρ οἱ ἡγούμενοι πλεονάκις ἐκέ/λευσαν μὴ ἄλλοις παρέχεσθαι ξε/νίαν εἰ μὴ τοῖς ὑπὸ τῶν ἡγουμέ/νων καὶ ἐπιτρόπων ἐκπεμ/πομένοις εἰς ὑπηρεσίαν, ἐάν τε / βαρούμεθα, φευξόμεθα ἀπὸ τῶν / οἰκείων καὶ μεγίστην ζημίαν τὸ / ταμεῖον περιβληθήσεται ἵνα / ἐλεηθέντες διὰ τὴν θείαν σου / πρόνοιαν καὶ μείναντες ἐν / τοῖς ἰδίοις τούς τε ἱεροὺς φόρους / καὶ τὰ λοιπὰ τελέσματα παρέχειν / δυνησόμεθα· συμβήσεται δὲ / τοῦτο ἡμεῖν ἐν τοῖς εὐτυχεστά/τοις σοῦ καιροῖς, ἐὰν κελεύσῃς / τὰ θεῖά σου γράμματα ἐν στή/λῃ ἀναγραφέντα δημοσίᾳ προ/φανεῖσθαι, ἵνα τούτου τυχόντες / τῇ Τύχῃ σοῦ χάριν ὁμολογεῖν / δυνησόμεθα, ὡς καὶ νῦν καθο[ρ]/ιώμενοί σου ποιοῦμεν. // Adlegent Πύρρος ὁ πρα[ι]τωρι/ανὸς ἀπὸ θείας φιλανθρωπί/ας ἐπὶ τὴν ἔντευξιν ταύ/την ἐλήλυθεν· [κ]αὶ δοκεῖ δέ / μοι θεῶν τις προνοήσασθαι / τῆς παρούσης ἀξιώσεως· / τὸ γὰρ τὸν θειότατον Αὐτο/κράτορα περὶ τούτων πέμ/ψαι τὴν ἰδίαν γνῶσιν ἐπὶ / σὲ ἔτι δὲ ἤδη φθάσαντα / περὶ τούτων καὶ προγράμ/μασιν καὶ διατάγμασιν / δεδωκέναι[?], τοῦτο ἐμοὶ δο/κεῖ τῆς ἀγαθῆς τύχης ἔργον / εἶναι. ἦν δὲ ἡ ἀξίωσις· ἡ κώ/μη ἡ τοῦ βοηθουμένου στρα/τιώτου ἐστὶν ἐν τῷ καλλί/στῳ τῆς πολιτείας τῆς ἡμε/τέρας τῶν Παυταλιωτῶν πόλεως / κειμένη, καλῶς μὲν τῶν ὀρῶν / καὶ τῶν πεδίων ἔχουσα, / πρὸς δὲ τούτοις καὶ θερ/μῶν ὑδάτων λουτρὰ οὐ μό/νον πρὸς τρυφήν, ἀλλὰ καὶ / ὑγείαν καὶ θεραπείαν σω/μάτων ἐπιτηδειότατα, / πλησίον δὲ καὶ πανήγυρις / πολλάκις μὲν ἐν τῷ ἔτει / συναγομένη, περὶ δὲ καλ(άνδας) / Ὀκτωμβρίας καὶ εἰς πεντε/καίδεκα ἡμερῶν ἀτελὴς / συμβέβηκεν τοίνυν τὰ δοκοῦν/τα τῆς κώμης ταύτης πλεον/εκτήματα τῷ χρόνῳ περι/εληλυθέναι αὐτῆς εἰς ἐλατ/τώματα· διὰ γὰρ τὰς / προειρημένας ταύτας / προφάσεις πολλοὶ πολλά/κις στρατιῶται ἐνεπιδη/μοῦντες ταῖς τε ἐπιξενώ/σεσιν καὶ ταῖς βαρήσεσιν / ἐνοχλοῦσιν τὴν κώμην· / κ[αὶ] διὰ ταύτας αἰτίας πρό/τερον αὐτὴν καὶ πλουσιο/τέραν καὶ πολυάνθρωπον / μᾶλλον οὖσαν νῦν εἰς ἐσχά/την ἀπορίαν ἐληλυθέναι. / περὶ τούτων ἐδεήθη/σαν πολλάκις καὶ τῶν ἡγε/μόνων, ἀλλὰ καὶ μέχρις τι/νῶν ἴσχυσεν αὐτῶν τὰ / προστάγματα, μετὰ δὲ / ταῦτα κατωλιγωρήθη / διὰ τὴν συνήθειαν τῆς / τοιαύτης ἐνοχλήσεως· / διὰ τοῦτο ἀναγκαίως κατ/έφυγον ἐπὶ τὸν Σεβαστόν // Imp(erator) Caesar M(arcus) Antonius Gordianus Pius Felix Aug(ustus) vikanis(!) per Pyrrum mil(item) conposses/sore[m] id genus qu[a]erellae praecibus intentum an ve[---]at iustitia praesidis / potius super his quae adlegabuntur instructa discingere quam rescripto principali / certam formam reportare debeas rescripsi recognovi signa VI[I]
Majuskeln: BONA FORTVNA
FVLVIO PIO ET PONTIO PROCVLO CONS XVII KAL IAN DESCRIPTVM ET
RECOGNITVM FACTVM EX LIBRO LIBELLORVM RESCRIPTORVM A DO
MINO N IMP CAES M ANTONIO GORDIANO PIO FELICE AVG ET PROPO
SITORVM ROMAE IN PORTICO THERMARVM TRAIANARVM IN VERBA I S S
DAT PER AVR PVRRVM MIL COH X P F GORDIANAE C PROCVLI
CONVICANVM ET CONPOSSESSOREM

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙ ΚΑΙΣΑΡΙ Μ ΑΝΤΩΝΙΩ
ΓΟΡΔΙΑΝΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΕΥΤΥΧΕΙ ΣΕΒ ΔΕΗΣΙΣ
ΠΑΡΑ ΚΩΜΗΤΩΝ ΣΚΑΠΤΟΠΑΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΡΗΣΕΙΤΩΝ· ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΟΙΣ ΚΑΙ
ΑΙΩΝΙΟΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙΡΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΟΥΣΘΑΙ ΤΑΣ ΚΩΜΑΣ ΗΠΕΡ ΑΝΑΣΤΑ
ΤΟΥΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛ
ΛΑΚ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΣ· ΕΣΤΙΝ ΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟ ΤΟΙΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΩΦΕΛΕΙΑ·
ΟΠΕΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝΝΟΜΟΝ ΙΚΕΣΙΑΝ
ΤΗ ΘΕΙΟΤΗΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝ ΕΥ
ΧΟΜΕΝΟΙ ΙΛΕΩΣ ΕΠΙΝΕΥΣΑΙ ΗΜΕΙΝ
ΔΕΟΜΕΝΟΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΥ
ΜΕΝ ΚΑΙ ΚΕΚΤΗΜΕΘΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜ
ΜΕΝΗ ΚΩΜΗ ΟΥΣΗ ΕΥΕΠΕΡΑΣΤΩ ΔΙΑ ΤΟ
ΕΧΕΙΝ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΚΕΙ
ΣΘΑΙ ΜΕΣΟΝ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΟΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗ ΘΡΑΚΗ· ΚΑΙ ΕΦ’ ΟΥ ΜΕΝ ΤΟ
ΠΑΛΛΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΑΟΧΛΗΤΟΙ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΕΙΣΤΟΙ ΕΜΕΝΟΝ ΑΝΕΝΔΕΩΣ
ΤΟΥΣ ΤΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΤΑΓΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΤΕΛΟΥΝ· ΕΠΕΙ ΔΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΙΣ
ΥΒΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙΝ ΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑΖΕΣΘΑΙ
ΗΡΞΑΝΤΟ ΤΗΝΙΚΑΥΤΑ ΕΛΑΤΤΟΥΣΘΑΙ
ΚΑΙ Η ΚΩΜΗ ΗΡΞΑΤΟ ΑΠΟ ΓΕ ΜΕΙΛΙΩΝ ΔΥ
Ο ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΗΜΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΟΗΤΟΥ ΟΙ ΕΚΕΙΣΕ
ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΕΙΝΕΚΕΝ ΕΠΙΔΗΜΟΥΝ
ΤΕΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ ΕΝ ΤΩ
ΤΟΠΩ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΟΥ ΚΑΤΑΜΕ
ΝΟΥΣΙΝ ΑΛΛ’ ΑΠΟΛΙΜΠΑΝΟΝΤΕΣ ΕΠΕΡ
ΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΩΜΗΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΣΙΝ ΗΜΑΣ ΞΕΝΙΑΣ ΑΥ
ΤΟΙΣ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΠΛΕΙΣΤΑ ΕΙΣ Α
ΝΑΛΗΜΨΙΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΟ
ΡΗΓΕΙΝ· ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΑΛΛΑΧΟΥ ΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΛΙΜΠΑ
ΝΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΠΑ
ΡΑΓΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΙΝ
ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙ
ΤΗΔΙΑ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΤΙΜΗΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΕΣ·
ΕΠΙΔΗΜΟΥΣΙ ΔΕ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΝ ΟΙ ΤΕ ΗΓΟΥ
ΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ
ΤΡΟΠΟΙ ΣΟΥ· ΚΑΙ ΤΑΣ ΜΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΥΞΕ
ΝΩΤΑΤΑ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ
ΤΟΥΣ ΔΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΥΠΟΦΕΡΕΙΝ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕ
ΝΟΙ ΕΝΕΤΥΧΟΜΕΝ ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ ΤΟΙΣ ΗΓΕ
ΜΟΣΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
ΤΑΙΣ ΘΕΙΑΙΣ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΕΚΕΛΕΥΣΑΝ ΑΟΧΛΗ
ΤΟΥΣ ΗΜΑΣ ΕΙΝΑΙ· ΕΔΗΛΩΣΑΜΕΝ ΓΑΡ ΜΗ
ΚΕΤΙ ΗΜΑΣ ΔΥΝΑΣΘΑΙ ΥΠΟΜΕΝΕΙΝ ΑΛ
ΛΑ ΚΑΙ ΝΟΥΝ ΕΧΕΙΝ ΣΥΝΛΕΙΠΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΠΑΤΡΩΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΩΝ
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΙΝ ΒΙΑΝ· ΚΑΙ ΓΑΡ
ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΚΑΤΕΛΗΛΥΘΑ
ΜΕΝ· ΚΑΙ ΧΡΟΝΩ ΜΕΝ ΤΙΝΙ ΙΣΧΥΣΕΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΗΜΕΙΝ ΕΝΟΧΛΗΣΕΝ ΟΥΤΕ
ΞΕΝΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ
ΤΗΔΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΠΑΛΙΝ ΕΤΟΛΜΗΣΑΝ ΕΠΙΦΥΕΣΘΑΙ Η
ΜΕΙΝ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΟΣΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΑΣ
ΗΜΩΝ ΚΑΤΑΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ ΕΠΕΙ ΟΥΝ ΟΥ
ΚΕΤΙ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΦΕΡΕΙΝ ΤΑ ΒΑΡΗ
ΚΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΟΠΕΡ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΔΕ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΠΡΟΛΙΠΕΙΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥΣ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΧΑΡΙΝ ΔΕΟΜΕΘΑ ΣΟΥ ΑΝΙΚΗΤΕ
ΣΕΒΑΣΤΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑ ΘΕΙΑΣ ΣΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑ
ΦΗΣ ΚΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΠΟ
ΡΕΥΕΣΘΑΙ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΛΙΜΠΑΝΟΝΤΑΣ
ΑΥΤΟΥΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΚΩΜΑΣ ΕΦ’ ΗΜΑΣ
ΕΡΧΕΣΘΑΙ ΜΗΤΕ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΖΕΙΝ
ΗΜΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΙΚΑ ΤΑ
ΕΠΙΤΗΔΕΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗΔΕ ΞΕΝΙΑΝ ΑΥΤΟΙΣ
ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΟΙΣ ΜΗ ΕΣΤΙΝ ΑΝΑΓΚΗ ΟΤΙ
ΓΑΡ ΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΕΟΝΑΚΙΣ ΕΚΕ
ΛΕΥΣΑΝ ΜΗ ΑΛΛΟΙΣ ΠΑΡΕΧΕΣΘΑΙ ΞΕ
ΝΙΑΝ ΕΙ ΜΗ ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΠΕΜ
ΠΟΜΕΝΟΙΣ ΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΕΑΝ ΤΕ
ΒΑΡΟΥΜΕΘΑ ΦΕΥΞΟΜΕΘΑ ΑΠΟ ΤΩΝ
ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΒΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΙΝΑ
ΕΛΕΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΣΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΕΝ
ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΤΟΥΣ ΤΕ ΙΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΕΙΝ
ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ· ΣΥΜΒΗΣΕΤΑΙ ΔΕ
ΤΟΥΤΟ ΗΜΕΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΥΤΥΧΕΣΤΑ
ΤΟΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙΡΟΙΣ ΕΑΝ ΚΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΑ ΘΕΙΑ ΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝ ΣΤΗ
ΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟ
ΦΑΝΕΙΣΘΑΙ ΙΝΑ ΤΟΥΤΟΥ ΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΤΗ ΤΥΧΗ ΣΟΥ ΧΑΡΙΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ
ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ ΩΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΘΟ[ ]
ΙΩΜΕΝΟΙ ΣΟΥ ΠΟΙΟΥΜΕΝ

ADLEGENT ΠΥΡΡΟΣ Ο ΠΡΑ[ ]ΤΩΡΙ
ΑΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΙΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙ
ΑΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΝΤΕΥΞΙΝ ΤΑΥ
ΤΗΝ ΕΛΗΛΥΘΕΝ· [ ]ΑΙ ΔΟΚΕΙ ΔΕ
ΜΟΙ ΘΕΩΝ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΗΣΑΣΘΑΙ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ·
ΤΟ ΓΑΡ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΑΥΤΟ
ΚΡΑΤΟΡΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΠΕΜ
ΨΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΓΝΩΣΙΝ ΕΠΙ
ΣΕ ΕΤΙ ΔΕ ΗΔΗ ΦΘΑΣΑΝΤΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΣΙΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΣΙΝ
ΔΕΔΩΚΕΝΑΙ[ ] ΤΟΥΤΟ ΕΜΟΙ ΔΟ
ΚΕΙ ΤΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΡΓΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΗΝ ΔΕ Η ΑΞΙΩΣΙΣ· Η ΚΩ
ΜΗ Η ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΚΑΛΛΙ
ΣΤΩ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΕ
ΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΥΤΑΛΙΩΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΛΩΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΧΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡ
ΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑ ΟΥ ΜΟ
ΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΡΥΦΗΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΣΩ
ΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΤΑΤΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΕΤΕΙ
ΣΥΝΑΓΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙ ΔΕ ΚΑΛ
ΟΚΤΩΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΕΝΤΕ
ΚΑΙΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΤΕΛΗΣ
ΣΥΜΒΕΒΗΚΕΝ ΤΟΙΝΥΝ ΤΑ ΔΟΚΟΥΝ
ΤΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΛΕΟΝ
ΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩ ΧΡΟΝΩ ΠΕΡΙ
ΕΛΗΛΥΘΕΝΑΙ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΕΛΑΤ
ΤΩΜΑΤΑ· ΔΙΑ ΓΑΡ ΤΑΣ
ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΑΣ ΤΑΥΤΑΣ
ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΛΑ
ΚΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΕΝΕΠΙΔΗ
ΜΟΥΝΤΕΣ ΤΑΙΣ ΤΕ ΕΠΙΞΕΝΩ
ΣΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΒΑΡΗΣΕΣΙΝ
ΕΝΟΧΛΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ·
Κ[ ] ΔΙΑ ΤΑΥΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΡΟ
ΤΕΡΟΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ
ΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΡΩΠΟΝ
ΜΑΛΛΟΝ ΟΥΣΑΝ ΝΥΝ ΕΙΣ ΕΣΧΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΝ ΕΛΗΛΥΘΕΝΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΕΔΕΗΘΗ
ΣΑΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΓΕ
ΜΟΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ΤΙ
ΝΩΝ ΙΣΧΥΣΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΔΕ
ΤΑΥΤΑ ΚΑΤΩΛΙΓΩΡΗΘΗ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΤΗΣ
ΤΟΙΑΥΤΗΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΩΣ·
ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΝΑΓΚΑΙΩΣ ΚΑΤ
ΕΦΥΓΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ

IMP CAESAR M ANTONIVS GORDIANVS PIVS FELIX AVG VIKANIS PER PYRRVM MIL CONPOSSES
SORE[ ] ID GENVS QV[ ]ERELLAE PRAECIBVS INTENTVM AN VE[ ]AT IVSTITIA PRAESIDIS
POTIVS SVPER HIS QVAE ADLEGABVNTVR INSTRVCTA DISCINGERE QVAM RESCRIPTO PRINCIPALI
CERTAM FORMAM REPORTARE DEBEAS RESCRIPSI RECOGNOVI SIGNA VI[ ]
Literatur Hilfe:AE 1892, 0040.
A. Kontoleon, MDAI(A)abweichende Lesung, s. Kommentar 16, 1891, 267-279. - AE 1892.
AE 1994, 1552.
K. Hallof, Chiron 24, 1994, 405-441; S. 414 (Zeichnung). (B)abweichende Lesung, s. Kommentar - AE 1994.
AE 1995, 1373.
T. Hauken, SO 70, 1995, 82-94. - AE 1995.
CIL 03, 12336.
SIG (2. Aufl.) 418.
SIG (3. Aufl.) 888.
IGR 1, 0674.
IGBulg 2236.
PIR (2. Aufl.) F 553. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
PIR (2. Aufl.) P 818
T. Hauken, Petition and response. An epigraphic study of petitions to Roman emperors 181-249 (Bergen 1998) 74-139, Nr. 5. (B)abweichende Lesung, s. Kommentar
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzThracia
Land Bulgarien
Fundort antik Scaptopara
Fundort modern Blagoevgrad
FundstelleGramada    (Umkreissuche)
Region modernBlagoevgrad
Fundjahr1868
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachegriechisch-lateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
Höhe100 cm
Breite70 cm
Buchstabenhöhe0.5-1.2 cm
Historisch relevante Hinweise
GeographieAngaben vorhanden
Kommentar
  Das originale Denkmal wurde in 1868 in einem Weinberg gefunden. Drei Abschriften von der Inschrift wurden von einem gewissen Z.K. Kapellas angefertigt, von denen nur noch eine nachzuverfolgen ist. Der Stein selber befand sich noch 1875 in der christlichen Kirche von Cumaja. Zwischen diesem Jahr und 1891 ist der Stein in vier Teilen zerschlagen worden. In 1891 entstand ein Abklatsch von lediglich dem unteren Teil des Denkmals, der in Berlin Anfang der 90er Jahre wieder gefunden wurde. Der Stein selber ist seit irgendwann nach 1891 nicht mehr auffindbar. (B): Eine Rekonstruktion der Inschrift findet sich bei T. Hauken, Petition and Response, S. 84, dessen Textgestaltung (S. 85-94) hier wiedergegeben wird, wobei nur wenige Klammern, die auf dem Abklatsch nicht mehr nachvollziehbare Buchstaben anzeigen, beibehalten wurden. Z. 1-7 (der lateinische Teil am Anfang), Z. 8-27 (der oberer Teil der linken Kolume des griechischen Texts), Z. 68-80 (der oberer Teil der mittleren Kolumne des griechischen Texts) und Z. 119-132 (der oberer Teil der rechten Kolume des griechischen Texts) sind basieren auf eine korrigierte Fassung der verschiedenen Abschriften, dazu vgl. die Apparate von T.Hauken und K. Hallof. (B): Vgl. K. Dietz, Senatus contra principem (München 1980), 165-166, Nr. 41.
Personen
Person 1Name: Fulvio Pio
praenomen:
nomen: Fulvius
cognomen: Pius
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 2Name: <P=R>otio. Proculo
praenomen:
nomen: Pontius*
cognomen: Proculus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 3Name: M. Antonio Gordiano / Μ. Ἀντωνίῳ Γορδιανῷ
praenomen: M.+ / Μ.
nomen: Antonius / Ἀντώνιος
cognomen: Gordianus / Γορδιανός
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 4Name: Aur. Purrum / Πύρρος
praenomen:
nomen: Aurelius*
cognomen: Pyrrhus / Πύρρος
Geschlecht: männlich
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD044445
EDH Geo-ID20280
Pleiades ID481983 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/197757
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-29300001
PHI: http://epigraphy.packhum.org/text/170337
Konsulat-Datierung238 AD: [? L.] Fulvius Pius / Pontius Proculus Pontianus  –  https://godot.date/id/L8ubesv6qh7Czha5cvbzL
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen15. Oktober 2013
BearbeiterCowey
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum