HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD043289 (letzte Änderungen: 18. November 2011, Cowey) copy to clipboard
Transkription:Ἀμφικτίονες ἐπέγνωσαν περὶ ὅρων Ἀπόλλωνος, ποίοις ὅροις / ὁρίσασθαι δεῖ. Ἀμφισσεῖς Ἀριστοκλέας, Δάμων πρεσβευτ[αὶ ἐλ]έγοσαν ὅτι δεῖ τὸ κρίμα ἑστηκὸς καὶ κύριον εἶναι, τὸ τότε γεγονός, ὅτε Παυσανίας / Θεσσαλὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ὅρους ἐποίησαν. Ἀντικυρεῖς, Ἀμ[βρ]ύσσιοι, Δελφοὶ ἐλέγοσαν τούτ<ο>τούτΩΙ τ<ὸ>τΩΙ κρίμα{τι} ἑστηκὸς καὶ κύριον εἶναι δεῖν, ὅτε / [ὅ]ρον ἱερομνήμονες πεποίηκαν καὶ κε[κ]ρίκασιν ἐπὶ ἄρχοντος Ὀ[ρνι]χίδα ἐν Δελφοῖς ὑπὲρ τούτων τοὺς λόγους ἐποήσατο Νικάτας Ἀλκίνου / [Δ]ελφός. ἔκριναν Δελφῶν ψᾶφοι δύο ἱερομνημόνων κρί[ματι στ]ῆναι. Θεσσαλῶν ψῆφοι δύο ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Ἀχαιῶν / [Φθι]ωτῶν ψῆφοι δύο ἱερομνημόνων κ[ρ]ίματι στῆναι. Βοιωτ[ῶν ψῆφοι] δύο ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Φωκέων ψῆφοι δύο ἱερομνημόνων / [κρίματι στῆναι. Μαγνήτων ψῆφοι δύο ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Αἰν]ιάνων ψῆφ[οι δ]ύο ἱερομνημόνων / [κρίματι στῆναι. Μαλιέων ψῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆν]αι. Οἰτα[ίων] ψῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. / [Ἀθηναίων ψῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Εὐβοιέων ψ]ῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Λ[ο]κρῶν / [Ἑσπερίων ψῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Λοκρῶν Ὑπ]οκνημιδίων ψῆφος ἱερομνημόνων κρί[μ]ατι / [στῆναι. Δωριέων ἐγ μητροπόλεως ψῆφος ἱερομνημόνων κρίμ]ατι στῆναι. Δωριέων τῶν ἐκ Πελοποννή/[σου ψῆφος ἱερομνημόνων κρίματι στῆναι. Δολόπων ψῆφος ἱερομνη]μόνων κρίματι στῆναι. Περραιβῶν ψῆφος ἱε/[ρομνημόνων κρίματι στῆναι. ἔκριναν περὶ τῶν ὅρων τῆς χώ]ρας ἱερᾶς, ὥστε κρίμα κύριον εἶναι ὃ οἱ ἱερομνή/[μονες ἐπὶ ἄρχοντος Ὀρνιχίδα κέκριναν?. οἱ γὰρ ὁρίζοντες τὴν] ὁμοροῦσαν τῆι ἱερᾶι χώραι κατὰ πρόσωπον ὅροι / [ἠφανισθήσαν? --- κατ]έχουσι τοὺς ἐξ συγκλήτου δόγματος. / [τῶι θεῶι δεδομένους ἀγρούς ---] Ι τινες ΔΗΜ[-- ὁ]μοροῦσαν ἑκάστου. ἄρχοντες καὶ / [πρεσβευταὶ --- ᾕρη]νται Ἀντ[ικυ]ρεῖς Φίλων Εὐξένου, Ἐμπεδοκλῆς / [---]ονίκου, Σω[σιγ]ένης Ἀπολλοδώρου, Κάλλων Πολυ/[---] Κάλλων Σω[κρ]άτους ἄρχοντες Ἀρίστων Ξενο/[---]αξίας Ἀλκιδά[μ]ου, Εὔδαμος Εὐκρίτου πρεσβευ/[ταὶ ---] Ἀμύντας Εὐδώρου, Ἁγίων Πολυκλείτου, ΑΜ/[---]τάτου, Ἁγίας Δάμων[ος, ---]ικος [---]․τί[ων]ος, Μοσχίων / [---]Ε[---]ΕΝΟΣ Κλέωνος ἄρχο[ντε]ς Χαιρε/[---]Σ Φι[λλέ]α, Ἀρι[---] Ἀμύντας Ἀριστοδάμου, Πολύκριτος Καλ[λ]ιξένου, / [---]κύθου, [--]ΝΑΡΗΣ[---․Δ]άμων Ἀριστοδάμου ἄρχοντες Ἀριστόδαμος Δάμω/[νος, ---] Θεοφάνου, Εὐμηλίδα[ς Πρωτάρχου?, Πρώ]ταρχος Εὐμηλίδα, Κλέανδρος Αἰτωλίωνος. ἀπὸ θαλάσ/[σης τῆς πρὸς Ἀντί]κυράν, ἕστη[κε]ν Ὀπ[όεντα. ἐξ Ὀποέ]ντας εἰς ἄκρα Κολώφεια εἰς ὀρθόν. ἐξ ἄκρων / [Κολωφείων εἰς ὀ]ρθὸν εἰς Δο[λιχῶντα 9. ἐκ] Δολιχῶντος εἰς ἥρωα τὸ<ν> Εὐόριον καλούμενον, οὗ στήλη / [ἐστὶν? ἐπιγεγραμ]μένη ὅρι[ον. ἐκ τοῦ Εὐορίου εἰς] ἄκρα Μελίου. ἐξ ἄκρων Μελίο[υ -- εἰς τὸ]ν χάροδρον οὗ ὄνο/[μά ἐστι ---]ΤΗΡΤ[--- π]αρὰ τὴ[ν ῥί]ζαν Κίρφου ὡς ὕδωρ ῥέει ΤΡΙΑ[---]Ι ἐμ μέσωι τοῦ / [χαρόδρου? ---]Ι[--- ἐν τ]ῆι αὐτῆι χαράδραι εἰς τὸν ΠΡΟ[---]ΟΝΠΟ[---] βου[ν]οῦ ἐ[π]ὶ τῆι / [---] Δελφῶν πρὸς πέτραν πρώτην ἣ καλεῖται Ὑπ[οφάους --- οὗ? ἐστιν] ἡρ[ῶιον?]. ἐκ / [πέτρας καλουμένης] Ὑποφαοῦντος εἰς πέτραν ἣ Ἰστεφῶν καλεῖται. ἐξ [Ἰστε]φῶ[ντος πέτρας εἰς τὰ κάτωθ]εν(?) οἰκοδο/[μήματα ἐντὸς] τούτων ὁρίων ἐν ἱερᾶι χώραι ὃ κατέχει Βαβ[ύ]λος Λαιάδου [ἐκ]χω[ρείτω. ἐκ τῶν οἰκοδομη]μάτων / [εἰς πέτραν] ἣ ὑπὸ Σκιδάρεόν ἐστι ὃ ἐντὸς τούτων ὁρίων ἐστί, Κλεόδαμο[ς] Φιλ[αιτώλου ἐκχωρείτω. ἐκ Σκι]δα/[ρέου εἰς π]έτραν τὴν ἐπάνω τᾶς ὁδοῦ, οὗ τρίπους ἐνκεκόλαπται ὃ ἐντὸς το[ύτων ὁρίων κατέχει ---] / [--]Ο[---]ΟΥ ἐκχωρησάτω καὶ τὴν οἰκίαν καθελέτω. ἐκ πέτρας τῆς ἐ[π]άν[ω τᾶς ὁδοῦ --- εἰς πολυ]/ανδρεῖον Λακώνων ὑπὸ τὸν ὁπλίταν. ἐκ πολυανδρείου ἐπ’ [ὀ]ρθὸν εἰς πέτρ[αν --- οὗ] / τρίπου[ς] ἐνκεκόλαπται ὃ ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχε[ι ---]ας Μ[--- ἐκχωρείτω. ἐκ πέτρας] / εἰς τὸ Λητῶιον ὃ ὑπκάτω Πουρέου ἐστί ὃ ἐντὸς τούτω[ν ὁρίων κ]ατέχ[ει ---] / ἐκχωρ[εί]τω. ἐκ τοῦ Λ[ητ]ωίου ἐπ’ ὀρθὸν εἰς πέτραν ἣ ΙΠ[---]Α[-- κ]αλε[ῖται] ὃ [ἐντὸς τούτων ὁρίων κατέχει Καλ]/λικράτης [καὶ Ἀ]ντ[ιγέ]νης Διοδώρου ἐκχωρείτω καὶ τὴ[ν οἰκία]ν καθελέτω. [ἐξ ΙΠ--- πέτρας] ε[ἰς] ὀρθ[ὸν ἕως] / [--]τεο[υ ε]ἰς ὀ[ρ]θὸν εἰς ὄρος Κοῖον ὃ κέκλιται πρ[ὸς Παρ]νασσόν ἐντὸς το[ύτων ὁρίω]ν χώρα [ἐστὶν ἣ] / καλεῖται Νάτεια γεωργουμένη, ἣν Μάνιος Ἀκίλιος τῶι θεῶι δέδωκε ἐκ ταύτης τῆς χώρας Ἀπόλλ[ωνι π]ρόσο<δ>ο<ς> / φέρεται. ἐγ Νατείας παρὰ τὴν χώραν γεωργουμένην γωνία ἥ ἐστιν χώρας γεωργουμένης πρὸς τὴν ὁδὸ[ν] ἣ ἐγ Δ[ελφῶν] / εἰς Ἄμφισσαν ἄγει. ἐκ τῆς γωνίας εἰς τὴν πέτραν ἣ ὑπὲρ Ἐπακινάν ἐστιν, ἣν Ἀμφισσεῖς ἐδεικνύοσαν ὃ ἐντὸς [το]ύτων ὁρίω[ν] / κατέχει, ὃ ἠγορακέναι λέγει, Ἁγίων ἐκχωρείτω. ἐκ πέτρας εἰς ὀρθὸν εἰς πέτραν οὗ τρίπους χαλκοῦς ἐστιν ὃ ἐντὸ[ς] τούτων ὁ/ρίων κατέχει Γλαῦκος καὶ Ἡράκων ἐκχωρείτω. ἐκ τρίποδος εἰς ὀρθὸν παρὰ στί[χ]ον ἐλαιῶν παλαιῶν εἰς ὄρος ἄκρ[ο]ν Ταρμίηι/ον. ἐκ Ταρμιήου εἰς ὀρθὸν εἰς πέτραν πρώτην <ἣ>ΤΟ ἐν Τριναπέᾳ ἐστί. ἐκ Τριναπέας, χάραδρος ὅς ἐστιν εἰς κρά[να]ν Ἐνβά/τεαν. ἐκ κρήνης εἰς ὀρθὸν εἰς Ἀστράβαντα. ἐξ Ἀστράβαντος, ὁδ[ὸς] ἣ ἄγει εἰς [τὸν τ]όπον ἁλείας πρὸς τὴν θάλασ[σ]αν.
Majuskeln: ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΕΣ ΕΠΕΓΝΩΣΑΝ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΟΙΟΙΣ ΟΡΟΙΣ
ΟΡΙΣΑΣΘΑΙ ΔΕΙ ΑΜΦΙΣΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΑΣ ΔΑΜΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤ[ ]ΕΓΟΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΕΣΤΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΤΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΕ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΑΝΤΙΚΥΡΕΙΣ ΑΜ[ ]ΥΣΣΙΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΕΛΕΓΟΣΑΝ ΤΟΥΤΩΙ ΤΩΙ ΚΡΙΜΑΤΙ ΕΣΤΗΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΝ ΟΤΕ
[ ]ΡΟΝ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΕΣ ΠΕΠΟΙΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΕ[ ]ΡΙΚΑΣΙΝ ΕΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο[ ]ΧΙΔΑ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΟΗΣΑΤΟ ΝΙΚΑΤΑΣ ΑΛΚΙΝΟΥ
[ ]ΕΛΦΟΣ ΕΚΡΙΝΑΝ ΔΕΛΦΩΝ ΨΑΦΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙ[ ]ΗΝΑΙ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΨΗΦΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ ΑΧΑΙΩΝ
[ ]ΩΤΩΝ ΨΗΦΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ Κ[ ]ΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ ΒΟΙΩΤ[ ] ΔΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ ΦΩΚΕΩΝ ΨΗΦΟΙ ΔΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ
[ ]ΙΑΝΩΝ ΨΗΦ[ ]ΥΟ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ
[ ]ΑΙ ΟΙΤΑ[ ] ΨΗΦΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ
[ ]ΗΦΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ Λ[ ]ΚΡΩΝ
[ ]ΟΚΝΗΜΙΔΙΩΝ ΨΗΦΟΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΩΝ ΚΡΙ[ ]ΑΤΙ
[ ]ΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ ΔΩΡΙΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
[ ]ΜΟΝΩΝ ΚΡΙΜΑΤΙ ΣΤΗΝΑΙ ΠΕΡΡΑΙΒΩΝ ΨΗΦΟΣ ΙΕ
[ ]ΡΑΣ ΙΕΡΑΣ ΩΣΤΕ ΚΡΙΜΑ ΚΥΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙ ΙΕΡΟΜΝΗ
[ ] ΟΜΟΡΟΥΣΑΝ ΤΗΙ ΙΕΡΑΙ ΧΩΡΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΟΡΟΙ
[ ]ΕΧΟΥΣΙ ΤΟΥΣ ΕΞ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
[ ] Ι ΤΙΝΕΣ ΔΗΜ[ ]ΜΟΡΟΥΣΑΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ
[ ]ΝΤΑΙ ΑΝΤ[ ]ΡΕΙΣ ΦΙΛΩΝ ΕΥΞΕΝΟΥ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
[ ]ΟΝΙΚΟΥ ΣΩ[ ]ΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΩΝ ΠΟΛΥ
[ ] ΚΑΛΛΩΝ ΣΩ[ ]ΑΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΞΕΝΟ
[ ]ΑΞΙΑΣ ΑΛΚΙΔΑ[ ]ΟΥ ΕΥΔΑΜΟΣ ΕΥΚΡΙΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥ
[ ] ΑΜΥΝΤΑΣ ΕΥΔΩΡΟΥ ΑΓΙΩΝ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ
[ ]ΤΑΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΔΑΜΩΝ[ ]ΙΚΟΣ [ ]․ΤΙ[ ]ΟΣ ΜΟΣΧΙΩΝ
[ ]Ε[ ]ΕΝΟΣ ΚΛΕΩΝΟΣ ΑΡΧΟ[ ]Σ ΧΑΙΡΕ
[ ]Σ ΦΙ[ ]Α ΑΡΙ[ ] ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΟΣ ΚΑΛ[ ]ΙΞΕΝΟΥ
[ ]ΚΥΘΟΥ [ ]ΝΑΡΗΣ[ ]ΑΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΔΑΜΟΣ ΔΑΜΩ
[ ] ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΕΥΜΗΛΙΔΑ[ ]ΤΑΡΧΟΣ ΕΥΜΗΛΙΔΑ ΚΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΙΤΩΛΙΩΝΟΣ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣ
[ ]ΚΥΡΑΝ ΕΣΤΗ[ ]Ν ΟΠ[ ]ΝΤΑΣ ΕΙΣ ΑΚΡΑ ΚΟΛΩΦΕΙΑ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΕΞ ΑΚΡΩΝ
[ ]ΡΘΟΝ ΕΙΣ ΔΟ[ ] ΔΟΛΙΧΩΝΤΟΣ ΕΙΣ ΗΡΩΑ ΤΟ ΕΥΟΡΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΟΥ ΣΤΗΛΗ
[ ]ΜΕΝΗ ΟΡΙ[ ] ΑΚΡΑ ΜΕΛΙΟΥ ΕΞ ΑΚΡΩΝ ΜΕΛΙΟ[ ]Ν ΧΑΡΟΔΡΟΝ ΟΥ ΟΝΟ
[ ]ΤΗΡΤ[ ]ΑΡΑ ΤΗ[ ]ΖΑΝ ΚΙΡΦΟΥ ΩΣ ΥΔΩΡ ΡΕΕΙ ΤΡΙΑ[ ]Ι ΕΜ ΜΕΣΩΙ ΤΟΥ
[ ]Ι[ ]ΗΙ ΑΥΤΗΙ ΧΑΡΑΔΡΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟ[ ]ΟΝΠΟ[ ] ΒΟΥ[ ]ΟΥ Ε[ ]Ι ΤΗΙ
[ ] ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΑΝ ΠΡΩΤΗΝ Η ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΥΠ[ ] ΗΡ[ ] ΕΚ
[ ] ΥΠΟΦΑΟΥΝΤΟΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΑΝ Η ΙΣΤΕΦΩΝ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΞ [ ]ΦΩ[ ]ΕΝ ΟΙΚΟΔΟ
[ ] ΤΟΥΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΝ ΙΕΡΑΙ ΧΩΡΑΙ Ο ΚΑΤΕΧΕΙ ΒΑΒ[ ]ΛΟΣ ΛΑΙΑΔΟΥ [ ]ΧΩ[ ]ΜΑΤΩΝ
[ ] Η ΥΠΟ ΣΚΙΔΑΡΕΟΝ ΕΣΤΙ Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΣΤΙ ΚΛΕΟΔΑΜΟ[ ] ΦΙΛ[ ]ΔΑ
[ ]ΕΤΡΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ ΤΑΣ ΟΔΟΥ ΟΥ ΤΡΙΠΟΥΣ ΕΝΚΕΚΟΛΑΠΤΑΙ Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟ[ ]
[ ]Ο[ ]ΟΥ ΕΚΧΩΡΗΣΑΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΘΕΛΕΤΩ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ ΤΗΣ Ε[ ]ΑΝ[ ]
ΑΝΔΡΕΙΟΝ ΛΑΚΩΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΠΛΙΤΑΝ ΕΚ ΠΟΛΥΑΝΔΡΕΙΟΥ ΕΠ’ [ ]ΡΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΤΡ[ ]
ΤΡΙΠΟΥ[ ] ΕΝΚΕΚΟΛΑΠΤΑΙ Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΤΕΧΕ[ ]ΑΣ Μ[ ]
ΕΙΣ ΤΟ ΛΗΤΩΙΟΝ Ο ΥΠΚΑΤΩ ΠΟΥΡΕΟΥ ΕΣΤΙ Ο ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΤΩ[ ]ΑΤΕΧ[ ]
ΕΚΧΩΡ[ ]ΤΩ ΕΚ ΤΟΥ Λ[ ]ΩΙΟΥ ΕΠ’ ΟΡΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΤΡΑΝ Η ΙΠ[ ]Α[ ]ΑΛΕ[ ] Ο [ ]
ΛΙΚΡΑΤΗΣ [ ]ΝΤ[ ]ΝΗΣ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΕΚΧΩΡΕΙΤΩ ΚΑΙ ΤΗ[ ]Ν ΚΑΘΕΛΕΤΩ [ ] Ε[ ] ΟΡΘ[ ]
[ ]ΤΕΟ[ ]ΙΣ Ο[ ]ΘΟΝ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΚΟΙΟΝ Ο ΚΕΚΛΙΤΑΙ ΠΡ[ ]ΝΑΣΣΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟ[ ]Ν ΧΩΡΑ [ ]
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΜΕΝΗ ΗΝ ΜΑΝΙΟΣ ΑΚΙΛΙΟΣ ΤΩΙ ΘΕΩΙ ΔΕΔΩΚΕ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΛΛ[ ]ΡΟΣΟΟ
ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΓ ΝΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΓΕΩΡΓΟΥΜΕΝΗΝ ΓΩΝΙΑ Η ΕΣΤΙΝ ΧΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟ[ ] Η ΕΓ Δ[ ]
ΕΙΣ ΑΜΦΙΣΣΑΝ ΑΓΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ Η ΥΠΕΡ ΕΠΑΚΙΝΑΝ ΕΣΤΙΝ ΗΝ ΑΜΦΙΣΣΕΙΣ ΕΔΕΙΚΝΥΟΣΑΝ Ο ΕΝΤΟΣ [ ]ΥΤΩΝ ΟΡΙΩ[ ]
ΚΑΤΕΧΕΙ Ο ΗΓΟΡΑΚΕΝΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΓΙΩΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΩ ΕΚ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΤΡΑΝ ΟΥ ΤΡΙΠΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΝΤΟ[ ] ΤΟΥΤΩΝ Ο
ΡΙΩΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΩΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΩ ΕΚ ΤΡΙΠΟΔΟΣ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΠΑΡΑ ΣΤΙ[ ]ΟΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΑΚΡ[ ]Ν ΤΑΡΜΙΗΙ
ΟΝ ΕΚ ΤΑΡΜΙΗΟΥ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΤΡΑΝ ΠΡΩΤΗΝ ΤΟ ΕΝ ΤΡΙΝΑΠΕΑ ΕΣΤΙ ΕΚ ΤΡΙΝΑΠΕΑΣ ΧΑΡΑΔΡΟΣ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ ΚΡΑ[ ]Ν ΕΝΒΑ
ΤΕΑΝ ΕΚ ΚΡΗΝΗΣ ΕΙΣ ΟΡΘΟΝ ΕΙΣ ΑΣΤΡΑΒΑΝΤΑ ΕΞ ΑΣΤΡΑΒΑΝΤΟΣ ΟΔ[ ] Η ΑΓΕΙ ΕΙΣ [ ]ΟΠΟΝ ΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣ[ ]ΑΝ
Datierung:117 n. Chr.
Literatur Hilfe:SIG (3. Aufl.) 826E.
A. Plassart, Fouilles de Delphes 3, 4, 3 (Paris 1970) 11-14, Nr. 280B-D.
F. Levèvre, Corpus des inscriptions de Delphes IV (Paris 2002), Nr. 119E.
AE 2002, 1331.
D. Rousset, Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon (Athènes - Paris 2002) 85-91, Nr. 6. - AE 2002.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzAchaia
Land Griechenland
Fundort antik Delphi
Fundort modernDelphi    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Region modernStereá Elláda
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachegriechisch
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD043289
EDH Geo-ID22
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/177222
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-67200485
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Adoptivkaiser / Antoninische Dynastie (96 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Hadrianisch (117 n. Chr. - 138 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Trajanisch (98 n. Chr. - 117 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Bearbeitungsstandkeine Bildvorlage
letzte Änderungen18. November 2011
BearbeiterCowey
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum