HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD031535 (letzte Änderungen: 25. Februar 2011) copy to clipboard
Transkription:------] / [--- cui quis ita ma]//num inicere iussus erit iudicati iure man/us iniectio esto itque(!) ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto vin/dex arbitratu IIviri qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) locuples / esto ni vindicem dabit iudicatum{q}ve faci/et secum ducito iure civili vinctum habeto / si quis in eo vim faciet ast(!) eius vincitur du/pli damnas esto colonisq(ue) eius colon(iae) HS XX(viginti milia) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui vo/let petitio IIvir(o) qui{q}ve i(ure) d(icundo) p(raeerit) exactio iudicati/oque esto // LXII // IIviri quicumque erunt i<is>IK IIviri<s> in eos singulos / lictores binos accensos sing(ulos) scribas bi/nos viatores binos librarium praeconem / haruspicem tibicinem habere ius potestas/que esto quique in ea colonia aedil(es) erunt iis aedil(ibus) in eos aedil(es) sing(ulos) scribas sing(ulos) publi/cos cum cincto limo IIII praeconem haruspi/cem tibicinem habere ius potestasq(ue) esto ex eo / numero qui eius coloniae coloni erunt habe/to iisque IIvir(is) aedilibusque dum eum mag(istratum) ha/bebunt togas praetextas funalia cereos ha/bere ius potestasq(ue) esto quos quisque eo/rum ita scribas lictores accensos viatorem / tibicinem haruspicem praeconem habebit iis / omnibus eo anno quo anno quisque eorum / apparebit militiae vacatio esto neve quis e/um eo anno quo mag(istratibus) apparebit invitum / militem facito neve fieri iubeto neve eum / cogito neve ius iurandum adigito neve a/digi iubeto neve sacramento rogato neve / rogari iubeto nisi tumultus Italici Gallici/ve causa eisque merces in eos singul(os) qui IIvi/ris apparebunt tanta esto in scribas sing(ulos) / HS |CC(mille ducenti) in accensos sing(ulos) HS DCC in lictores / sing(ulos) HS DC in viatores sing(ulos) HS CCCC in libra/rios sing(ulos) HS CCC in haruspices sing(ulos) HS D prae/coni HS CCC qui aedilib(us) appareb(unt) in scribas / sing(ulos) HS DCCC in haruspices sing(ulos) HS C in ti//bicines singul(os) HS CCC in praecones sing(ulos) HS CCC / iis s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto // LXIII // IIviri qui primi ad pr(idiem) K(alendas) Ianuar(ias) mag(istratum) habebunt appari/tores totidem habento <quot> sing(ulis) apparitores ex h(ac) l(ege) ha/bere licet{o} iisque apparitorib(us) merces tanta esto / quantam esse oporteret si partem IIII anni a<ppar>/uissentARRIPUISSENT ut pro portione quam diu apparuissent mer/cedem pro eo kaperent(!) itque(!) iis s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) l(iceto) // LXIIII // IIviri quicumque post colon(iam) deductam erunt ii in die/bus X proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coeperint at(!) / decuriones referunto cum non minus duae partes / ader<u>ntADERINT quos et quot dies festos esse et quae sacra / fieri publice placeat et quos ea sacra facere place/at quot ex eis rebus decurionum maior pars qui / tum aderunt decreverint statuerint it(!) ius ratum/que esto eaque sacra eique dies festi in ea colon(ia) sunto // LXV // quae pecunia poenae nomine ob vectigalia quae / colon(iae) G(enetivae) Iul(iae) erunt in publicum redacta erit eam / pecuniam ne quis erogare neve cui dare neve attri/buere potestatem habeto nisi at(!) ea sacra quae in / colon(ia) aliove quo loco colonorum nomine fia<n>t / neve quis aliter eam pecuniam s(ine) f(raude) s(ua) kapito(!) neve quis / de ea pecunia ad decuriones referundi neve quis / de ea pecunia sententiam dicendi ius potestat(em)/que habeto eamque pecuniam ad ea sacra quae / in ea colon(ia) aliove quo loco colonor<um>COLONORI nomine / fient IIviri s(ine) f(raude) s(ua) dato attribuito itque(!) ei facere / ius potestasq(ue) esto eique cui ea pecunia dabi/tur s(ine) f(raude) s(ua) kapere(!) liceto // LXVI // quos pontifices quosque augures G(aius) Caesar / quive / iussu eius colon(iam) deduxerit fecerit ex colon(ia) Ge/net(iva) ei pontifices eique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunto eiq(ue) / ponti[fi]ces auguresque in pontificum augu/rum conlegio in ea colon(ia) sunto ita uti qui / optima lege optumo(!) iure in quaque colon(ia) / pontif(ices) augures sunt erunt iisque pontificibus / auguribusque qui in quoque eorum collegio / erunt liberisque eorum militiae munerisq//ue public<i>PUBLICE vacatio sacro sanctius esto uti pon/tifici Romano est erit <a>e<r>aque militaria ei omni/a merita sunto de auspiciis quaeque ad eas res per/tinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto eis/que pontificib(us) auguribusque ludis quot publice / ma/gistratus facient et cum ei pontific(es) augures sa/cra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient togas praetextas haben/di ius potestasq(ue) esto eisque pontificib(us) augurib(us)/q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones specta/re ius potestasque esto // LXVII // quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) post h(anc) l(egem) da/tam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demor/tui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit / is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex augurq(ue) esto ita uti qui optuma(!) lege in quaque / colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt neve quis / quem in conlegium pontificum kapito(!) suble/gito cooptato nisi tunc cum minus tribus pon/tificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt erunt neve quis quem / in conlegium augurum sublegito cooptato ni/si tum cum minus tribus auguribus ex <eis>HS qui / colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt // LXVII<I> // IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue) quos h(ac) l(ege) / <fac>ereHABERE oportebit ita habeto prodi<c>itoPRODIGITO ita uti / IIvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) // LXIX // IIviri qui post colon(iam) deductam primi erunt ii in su/o mag(istratu) et quicumq(ue) IIvir(i) in colon(ia) Iul(ia) erunt ii in / diebus LX proxumis quibus eum mag(istratum) gerere coe/perint ad decuriones referunto cum non minus / XX aderunt uti redemptori redemptoribusque / qui ea redempta habebunt quae ad sacra resq(ue) / divinas opus erunt pecunia ex lege locationis / adtribuatur solvaturq(ue) neve quisquam rem ali/am at(!) decuriones referunto(!) neve quot(!) decuri/onum decret(um) faciunto(!) antequam eis redemp/toribus pecunia ex lege locationis attribuatur / solvaturve d(ecurionum) d(ecreto) dum ne minus XXX atsint(!) cum / e(a) r(es) consulatur quot ita decreverint ei IIvir(i) // redem<p>toriREDEMI?TORI redemptoribus attribuendum / solvendumque curato dum ne ex ea pecunia / solvant adtribuant quam pecuniam ex h(ac) l(ege) / [ad] ea sacra quae in colon(ia) aliove quo loco pu/blice fiant dari adtribui oportebit // [L]XX // IIviri quicu[m]que erunt ei praeter eos qui primi / post h(anc) l(egem) [fa]cti erunt ei in suo mag(istratu) munus lu/dosve scaenicos Iovi Iunoni Minervae deis / deabusq(ue) quadriduom(!) m(aiore) p(arte) diei quot eius fie/ri <poter>itOPORIEBIT arbitratu decurionum faciun/to inque eis ludis eoque munere unusquis/que eorum de sua pecunia ne minus HS|(duo milia) consumito et ex pecunia publica in sing(ulos) / IIvir(os) d(um) t(axat) HS |(duo milia) sumere consumere liceto i<t>/que(!)IISQUE eis s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto dum ne quis ex ea / pecun(ia) sumat neve adtributionem faciat quam pecuniam h(ac) l(ege) ad ea sacra quae in co/lon(ia) aliove quo loco public{a}e fient dari / adtribui oportebit // LXXI // aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus lu/dos<ve> scaenicos Iovi Iunoni Minervae tri/duom(!) maiore parte diei quot eius fieri pote/rit et unum diem in circo aut in foro Veneri(s) faciunto inque eis ludis eoque munere unus/quisque eorum de sua pecunia ne minus HS |(duo milia) / consumito de<q>ue publico in sing(ulos) aedil(es) HS |(mille) / sumere liceto eamq(ue) pecuniam IIvir praef(ectusve) / dandam adtribuendam curanto itque(!) iis / s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) liceto // LXXII // quotcumque pecuniae stipis nomine in aedis / sacras datum inlatum erit quot eius pecuni/ae eis sacr{i}is su<p>erfueritSUBERFUERIT quae sacra uti h(ac) l(ege) <f>(ieri)D oportebit ei deo deaeve cuius ea aedes erit fac/ta <fuerint>IT ne quis facito neve curato neve interce/dito quo minus in ea aede consumatur ad / quam aedem ea pecunia stipis nomine da/ta conlata erit neve quis eam pecuniam alio / consumito ne[v]e quis facito quo magis in // alia re consumatur // LXXIII // ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve qua aratro / circumductum erit hominem mortuom(!) / inferto neve ibi humato neve urito neve homi/nis mortui monimentum aedificato si quis / adversus ea fecerit is c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) HS |(quinque milia) d(are) d(amnas) esto / eiusque pecuniae cui(!) volet petitio persecu/tio ex <h>ac <lege>TIOQ esto itque(!) quot(!) inaedificatum / erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum(!) curanto si / adversus ea mortuus inlatus positusve erit expianto uti oportebit // LXXIV // ne quis ustrinam novam ubi homo mortuus / combustus non erit prop{r}ius oppidum pas/sus D facito qui adversus ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) / c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae cui volet peti/tio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXV // ne quis in oppido colon(ia) Iul(ia) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato nisi si praedes / IIvir(um) arbitratu dederit se re<d>aedificaturumRERAEDIFICATURUM aut / nisi decuriones decreverint dum ne minus L ad/sint cum e(a) r(es) consulatur si quis adversus ea fece<rit> / q(uanti) e(a) r(es) e(rit) t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusq(ue) pecuniae qui volet pe/titio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXVI // figlinas teg(u)larias maiores tegularum CCC tegu/lariumq(ue) in oppido colon(ia) Iul(ia) ne quis habeto qui / habuerit it{a} aedificium isque locus publicus / colon(iae) Iul(iae) esto eiusq(ue) aedificii quicumque in c(olonia) / G(enetiva) Iul(ia) i(ure) d(icundo) p(raeerit) s(ine) d(olo) m(alo) eam pecuniam in publicum redigito // LXX//VII // si qu<a>sQUIS vias fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice / facere inmittere commutare aedificare mu/nire intra eos fines qui colon(iae) Iul(iae) erunt volet / quot eius sine iniuria privatorum fiet it(!) is face/re liceto // LXXIIX // quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt / intra eos fines qui colon(iae) dati erunt quicumq(ue) / limites quaeque viae quaeque itinera per eos a/gros sunt erunt fueruntve eae viae eique limites / eaque itinera publica sunto // LXXIX // qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes / sunt in agro qui colon(is) h[u]iusc(e) colon(iae) divisus // erit ad eos rivos fontes lacus aquasque sta/gna paludes itus actus aquae haustus iis item / esto qui eum agrum habebunt possidebunt uti / iis fuit qui eum agrum habuerunt possederunt / itemque iis qui eum agrum habent possident ha/bebunt possidebunt itineris aquarum lex ius/que esto // LXXX // quot cuique negotii publice in colon(ia) de decur(ionum) sen/tentia datum erit is cui negotium datum erit e/ius rei rationem decurionib(us) reddito referto/que in dieb(us) CL proxumis <quibus> it(!) negotium confecerit / quibusve it(!) negotium gerere desierit quot eius / fieri poterit s(ine) d(olo) m(alo) // LXXXI // quicumque IIvir(i) aed(iles)ve colon(iae) Iul(iae) erunt ii scribis / suis qui pecuniam publicam colonorumque / rationes scripturus erit antequam tabulas / publicas scrib<a>tSCRIBET tractetve in contione palam / luci nundinis in forum ius iurandum adigi/to per Iovem deosque Penates sese pecuniam pu/blicam eius colon(iae) concustoditurum rationes/que veras habiturum esse u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo) ne/que se fraudem per litteras facturum esse sc(ientem) / d(olo) m(alo) uti quisque scriba ita iuraverit in tabulas / publicas referatur facito qui ita non iurave/rit is tabulas publicas ne scribito neve aes / apparitorium mercedemque ob e(am) r(em) kapito qui ius iurandum non adegerit ei HS |(quinque milia) mul/tae esto eiusq(ue) pecuniae cui(!) volet petitio per/secutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto // LXXXII // qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / quibus publice utantur data adtributa e/runt ne quis eos agros neve eas silvas ven/dito neve locato longius quam in quinquen/nium neve ad decuriones referto neve decu/rionum consultum facito quo ei agri eaeve / silvae veneant aliterve locentur neve si ve/nierint itcirco(!) minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunto quique iis / rebus fructus erit quot se emisse dicat is in iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) / [esto eiusque pecuniae qui volet petitio persecutiove ex h(ac) l(ege) esto ---] / [------ // ------] / [--- si quis ex h(ac) l(ege) decurio augur pontifex c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) factus creatusve] // erit tum quicumque decurio augur pontifex huiusque / col(oniae) domicilium in ea col(onia) oppido propiusve it(!) oppidum p(assus) |(mille) / non habebit annis V proxumis unde pignus eius quot satis / sit capi possit is in ea col(onia) augur pontif(ex) decurio ne es/to qui<q>ue IIviri in ea col(onia) erunt eius nomen de decurio/nibus sacerdotibusque de tabulis publicis eximendum / curanto u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) idq(ue) eos IIvir(os) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) // XCII // IIviri quicumque in ea colon(ia) mag(istratum) habebunt ei de legatio/nibus publice mittendis ad decuriones referunto cum / m(aior) p(ars) decurion(um) eius colon(iae) aderit quotque(!) de his rebus / maior pars eorum qui tum aderunt constituerit / it(!) ius ratumque esto quamque legationem ex h(ac) l(ege) exve / d(ecurionum) d(ecreto) quot(!) ex hac lege factum erit obire oportuerit / neque obierit qui lectus erit is pro se vicarium ex eo / ordine uti hac lege deve <d>(ecurionum) <d>(ecreto) d(ari) o(portebit) dato ni ita dederit in / res sing(ulas) quotiens ita non fecerit HS |(decem milia) colon(is) hu/iusque col(oniae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) volet petitio / persecutioque esto // XCIII // quicumque IIvir post colon(iam) deductam factus creatusve / erit quive praef(ectus) {qui} ab IIvir(o) e lege huius coloniae relic/tus erit is de loco publico neve pro loco publico neve / ab redemptore mancipe praed(e)ve donum munus mercedem / aliutve(!) quid kapito(!) neve accipito neve facito quo / quid ex ea re at(!) se suorumve quem perveniat qui at/versus(!) ea fecerit is HS |(viginti milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) / Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto) eius/que pecuniae cui(!) volet petitio persecutioque esto // XCIIII // ne quis in hac colon(ia) ius dicito neve cuius in ea colon(ia) / iuris dictio esto nisi IIvir(i) aut quem IIvir{i} praef(ectum) / reliquerit aut aedil(is) uti h(ac) l(ege) o(portebit) neve quis pro <qu>oEO / imper(io) potestat(e)ve facito quo quis in ea colonia / ius dicat nisi quem ex h(ac) l(ege) dicere oportebit // XCV // qui reciperatores dati erunt si eo die quo iussi erunt / non iudicabunt IIvir praef(ectus)ve ubi e(a) r(es) a(getur) eos rec(iperatores) / eumque cuius res a(getur) adesse iubeto diemque cer//tum dicito quo die atsint(!) / usque ateo(!) dum e(a) r(es) / iudicata erit facitoque uti e(a) r(es) in diebus XX / proxumis quibus d(e) e(a) r(e) rec(iperatores) dati iussive e/runt iudicare iudic(etur) uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) testibusque / in eam rem publice dumtaxat h(ominibus) XX qui colon(i) / incolaeve erunt quibus {h}is qui rem quaere/<t>QUAERERE volet dennuntietur facito quibusq(ue) ita tes/timonium <d>enuntiatumRENUNTIATUM erit quique in tes/timonio dicendo nominati erunt curato / uti at(!) it(!) iudicium atsint(!) testimoniumq(ue) / si quis quit(!) earum rer(um) quae res tum age/tur sciet aut audierit iuratus dicat faci/to uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) dum ne omnino amplius / h(omines) XX in iudicia singula testimonium dice/re cogantur neve quem invitum testimo/nium dicere cogito cui(!) ei quae r(es) tum age/tur gener socer vitricus privignus patron(us) / lib(ertus) consobrinus <sit> propiusve eum ea cogna/tione atfinitate{m}ve(!) contingat si IIvir / praef(ectus)ve qui ea<m> re<m> colon(is) petet non ade/rit ob eam rem quot(!) ei morbus sonticus / vadimonium iudicium sacrificium funus / familiare feriaeve de<n>icalesDEDICALES erunt quo / minus adesse possit sive is propter magistra/tu<m>MAGISTRATUS postestatemve p(opuli) R(omani) minus atesse(!) poterit / quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium / facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iu/dicetur ex h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur) si privatus petet et is cum / de ea re iudicium fieri oportebit non aderit / neque arbitratu IIvir(i) praef(ecti)ve ubi e(a) r(es) a(getur) excu/sabitur e<i>ET harum quam causam esse quo minus / atesse(!) possit morbum sonticum vadimonium / iudicium sacrificium funus familiare feria<s>FERIAE / de<n>icalesDEDICALES eumve propter mag(istratum) potestatemve / p(opuli) R(omani) atesse(!) non posse{t} post ei earum quarum rr(erum) / h(ac) l(ege) quaestio erit actio ne esto deq(ue) e(a) r(e) siremps // lex resque esto qu<a>s<i>QUOS<I> si neque iudices re<i>ectiRELECTI neq(ve) recip(eratores) / in eam rem dati essent // XCVI // si quis decurio eius colon(iae) ab IIvir(o) praef(ecto)ve postulabit / uti ad decuriones referatur de pecunia publica de/que multis poenisque deque locis agris aedifici(i)s / publicis quo <p>actoFACTO qu<a>eri iudicarive oporteat tum / IIvir{i} qui{q}ve iuri dicundo prae(e)ri<t>PRAERIE d(e) e(a) r(e) primo / quoque die decuriones consulito decurionum/que consultum facito fiat cum non minus m(aior) p(ars) / decurionum atsit(!) cum ea re<s> consuletur uti m(aior) p(ars) / decurionum qui tum ader<u>ntADERINT censuer(int) ita ius / ratumque esto // XCVII // ne quis IIvir neve quis pro potestate in ea colon(ia) / facito neve ad decur(iones) referto neve d(ecurionum) d(ecretum) facito / fiat quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atoptetur/ve(!) praeter eum qu<i>QUE c(urator) a(gris) d(andis) a(tsignandis!) i(udicandis) ex lege Iulia est eum/que qui eam colon(iam) deduxerit liberos posteros<q>ue / eorum nisi de m(aioris) p(artis) decurion(um) <qui tum ad>erunt per tabellam / sententia{m} cum non minus L aderunt cum e(a) r(es) / consuletur qui atversus(!) ea fecerit HS |(quinque milia) colon(is) / eius colon(iae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae colon(orum) eius / colon(iae) cui(!) volet petitio esto // XCVIII // quamcumque munitionem decuriones huius/ce coloniae decreverint si m(aior) p(ars) [--] decurionum / atfuerit(!) cum e(a) r(es) consuletur eam munitionem / fieri liceto dum ne amplius in annos sing(ulos) in/que homines singulos puberes operas quinas et / in iumenta plaustraria iuga sing(ula) operas ter/nas decernant eique munitioni aed(iles) qui tum / erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto uti decurion(es) censu/erint ita muniendum curanto dum ne in/vito eius opera exigatur qui minor annor(um) XIIII / aut maior annor(um) LX natus erit qui in ea colon(ia) / intrave eius colon(iae) fines domicilium praedi/umve habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit is ei/dem munitioni uti colon(us) pare{n}to // XCVIIII // quae aquae publicae in oppido colon(ia) Gen(etiva) // adducentur IIvir(i) qui tum erunt ad decuriones cum duae partes aderunt referto(!) per quos agros / aquam ducere liceat qua p<a>[[r]]sPR[[R]]S maior decurion(um) / qui tum aderunt duci decreverint dum ne / per it(!) aedificium quot(!) non eius rei causa factum / sit aqua ducatur per eos agros aquam ducere / i(us) p(otestas)que esto neve quis facito quo minus ita / aqua ducatur // C // si quis colon(us) aquam in privatum caducam du/cere volet isque at(!) IIvir(um) adierit postulabit/<q>ue uti ad decurion(es) referat tum is IIvir a quo ita postulatum erit ad decuriones cum non mi/nus XXXX aderunt referto si decuriones(!) m(aior) p(ars) qui / tum atfuerint(!) aquam caducam in privatum duci / censuerint ita ea aqua utatur quo<t>(!)QUOE sine priva/ti{m} iniuria fiat i(us) potest(as)que e(sto) CI // quicumque comitia magistrat<ib>us creandis subrogan/dis habebit is ni qu<em>QUA eis comitis pro tribu acci/pito neve renuntiato neve renuntiari iubeto / qui <in> e<a>rumEORUM qua{e} causa erit qua{e} eum h(ac) l(ege) in colon(ia) / decurionem nominari creari inve decurionibus / esse non oporteat non liceat // CII // IIvir qui h(ac) l(ege) quaeret iud(icium) exercebit quod iudicium / uti uno die fiat h(ac) l(ege) praestitu<tu>m non est ne quis / eorum ante h(oram) I neve post horam XI diei quaerito / neve iudicium exerceto isque IIvir in singul(os) / accusatores qui eorum delator erit ei h(oras) IIII qui / subscriptor erit h(oras) II accusandi potest(atem) facito si / quis accusator de suo tempore alteri concesserit / quot eius cuique concessum erit eo amplius cui / concessum erit dicendi potest(atem) facito qui de suo / tempore alteri concesserit quot eius cuique conces/serit eo minus ei dicendi potest(atem) facito quot horas / omnino omnib(us) accusatorib(us) in sing(ulas) actiones di/cendi potest(atem) fieri oporteb(it) totidem horas et alte/rum tantum reo quive pro eo dicet in sing(ulas) actiones // dicendi potest(atem) facito // CIII // quicumque in col(onia) Genet(iva) IIvir praef(ectus)ve i(ure) d(icundo) prae(e)rit is(!) colon(os) / incolasque contributos quocumque tempore colon(iae) fin(ium) / d<efen>dendorumDIVISDENDORUM causa armatos educere decurion(es) cen(suerint) / quot(!) m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreverint id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) is/que IIvir(!) aut quem IIvir armatis praefecerit idem / ius eademque anima{a}dversio esto uti tr(ibuno) mil(itum) p(opuli) R(omani) in / exercitu p(opuli) R(omani) est itque(!) e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) i(us) p(otestas)que e(sto) dum it(!) quot(!) / m(aior) p(ars) decurionum decreverit qui tum aderunt fiat // CIIII // qui limites decumanique intra fines c(oloniae) G(enetivae) deducti facti/que erunt quaecumq(ue) fossae limitales in eo agro erunt / qui iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que / c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus(!) erit ne quis limites / decumanosque opsaeptos(!) neve quit(!) immolitum neve / quit(!) ibi opsaeptum(!) habeto neve eos arato neve e<a>sEIS fossas / opturato(!) neve opsaepito(!) quo minus suo itinere aqua / ire fluere possit si quis atversus(!) ea quit(!) fecerit is in / res sing(ulas) quotienscumq(ue) fecerit HS |(mille) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto / eiusq(ue) pecun(iae) cui(!) volet petitio p(ersecutio)q(ue) esto // CV // si quis quem decurion(em) indignum loci aut ordinis de/curionatus esse dicet praeterquam quot(!) libertinus / erit et ab IIvir(o) postulabitur uti de ea re iudici/um reddatur IIvir quo de ea re in ius aditum erit / ius dicito iudiciaque reddito isque decurio / qui iudicio condemnatus erit postea decurio / ne esto neve in decurionibus sententiam dici/to neve IIvir(atum) neve aedilitatem petito neve / quis IIvir comitis suffragio eius rationem / habeto neve IIvir(um) neve aedilem renunti/ato neve renuntiari sinito // CVI // quicumque c(olonus) c(oloniae) G(enetivae) erit quae iussu C(ai) Caesaris dict(atoris) ded(ucta) / est ne que<m> in ea col(onia) coetum conventum coniu//[rationem ---] / [------ ------] / IIvir(?) qu[---] / esto // CVIIII // cui pupillo pupill[aeve mulierive col(onis) col(oniae) Gen(etivae) Iul(iae) in His]/pania tutor no[n erit incertusve erit si is pupil]lus eave pup(illa) mul[ierve at! IIvir(um) adierit et pos]/tulabit uti sibi tu[torem det et nominabit quem tuto]/rem sibi dari v[olet tum is IIvir a quo ita pos]/tulatu[m erit ---] / [------ // [--- d]ebeto neve cui [---] / [---]A(?) ea dicta erit pet[---] / [--- qui]cumque eru[nt ---] / [------ ------] / [---]unt / [---]INI(?)ERINT / [--- le]gito ita ut ex / [--- iu]dices legant / [--- iudic]es legat ni/[si ---]V(?) non erit / [---] an(nos) XX na/[tus ---]is causa / [---] iudic(---) I(?)E(?)/[---]min[us?] / [------ ------] / [---]Q[---] ita le[cti ---] / [--- ta]bula in albo in pub[lico ---] / [---] IIvir(-?) iudi[c- ---] / [---]AD[---] / [------ // [--- non pe]tet neque pos/[tulaverit --- qui pro]vinciae prae/[(e)rit --- v]adimonium / [---] non deiera/[verit --- i]niuriam non / [---] in colon(ia) / [------ ------] / [--- iu]dicio certa/[re volet --- c]olon(ia) sibi / [--- postula]bit uti e(a) r(es) in con/ [---]um ex edicto e/[--- pr]omittat fac[---] / [---]O(?)I(?)[---] / [------ ------] / [---]R(?)AD[---] / [--- cu]m servo furti agE(?)[---] / [--- d]ominum it furtum pertineat [---] / [---]s erit quam in ea colon(ia) iuris[---] / [--- eiu]s rei in ea colon(ia) actio esto qu[---] / [---]I(?) actio erit earum rerum aliO(?)[---] / [------ ------] / E(?)AS[---] / MEI(?)[---] / nequ[---]/tio iu[---] / esto F[---] / neve F[---] / probr[---] / recip[erator- ---] / [------ ------] / [---]VSV[---] / [--- I]Ivir(---?) I(?)[---] [---]VMO(?)[---] / [---]N(?)ERI[---] / [---]F(?)VI(?)[---] / [------ ------] / [---]I(?)VR(?)E(?)[---] / [--- ad]versus [---] / [---]que recusaN(?)[---] / [---] defendat tum [---] / [---] qui ad eum A(?)[---] / [---]I(?)um M(?)[---] / [------ ------] / [---]I(?)us I(?)O(?)[-?] / [--- p]lebis / [------?] // CX[X?] // II[vir(-?) ---] / [------ // ------] / [--- eum] // qui accusabitur ab his iudicibus eo iudicio absolvi / iubeto qui ita absolutus erit quod iudicium [pr]aevari/cation(is) causa <fac>tumEQITUM non sit is eo iudicio h(ac) l(ege) absolutus esto // CXXIIII // si quis decurio c(oloniae) G(enetivae) decurionem c(oloniae) G(enetivae) h(ac) l(ege) de indignitate ac/cusabit eum<que> quem accusabit eo iudicio h(ac) l(ege) condemna/rit is qui quem eo iudicio ex h(ac) l(ege) condemnarit si volet / in eius locum qui condemnatus erit sententiam dice/re ex h(ac) l(ege) liceto itque eum s(ine) f(raude) s(ua) iure lege recteq(ue) fa/cere liceto eiusque is locus in decurionibus sen/tentiae dicendae rogandae h(ac) l(ege) esto // CXXV // quicumque locus ludis decurionibus datus <at>/signatus(!)DESIGNATUS relictusve erit ex quo loco decuriones ludos spectare / o(portebit) ne quis in eo loco nisi qui tum decurio c(oloniae) G(enetivae) erit qui/ve tum magistratus imperium potestatemve colonor(um) / suffragio geret iussu{q}ue C(ai) Caesaris dict(atoris) co(n)s(ulis) prove / co(n)s(ule) habebit quive pro quo imperio potestateve tum / in col(onia) Gen(etiva) erit quibusque locu<m>LOCUS in decurionum loco / ex d(ecurionum) d(ecreto) col(oniae) Gen(etivae) d(ari) o(portebit) quod decuriones de<c>r(everint) cum non minus / dimidia pars decurionum adfuerit cum e(a) r(es) consulta erit / ne quis praeter eos qui s(upra) s(cripti) s(unt) qui locus decurionibus da/tus atsignatus(!) relictusve erit in eo loco sedeto neve / quis alium in ea loca sessum ducito neve sessum <d>uci / iubeto s<c>(iens) d(olo) m(alo) si quis adversus{ve} ea sederit sc(iens) d(olo) m(alo) [si]ve / quis atversus(!) ea sessum duxerit ducive iusserit sc(iens) d(olo) m(alo) / is in res sing(ulas) quotienscumque quit(!) d(e) e(a) r(e) atversus(!) ea / fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto eiusque pecuniae qui eorum / volet rec(iperatorio) iudicio aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio perse/cutio ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que e(sto) // CXXVI // IIvir aed(ilis) praef(ectus) quicumque c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet si/ve quis alius c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) ludos scaenicos faciet colonos Geneti/vos vos incolasque hospites<que> atventoresque(!) ita sessum du/cito ita locum dato <at>tribuito(!)DISTRIBUITO atsignato(!) uti d(e) e(a) r(e) de / eo loco dando atsignando(!) decuriones cum non min(us) / L decuriones cum e(a) r(es) c(onsuletur) in decurionibus adfuerint / decreverint statuerint s(ine) d(olo) m(alo) quot(!) ita ab decurionib(us) / de loco dando atsignando(!) statu<tum>STATUENDO decretum erit / it(!) h(ac) l(ege) i(us) r(atum)q(ue) esto neve is qui ludos faciet aliter aliove / modo sessum ducito neve duci iubeto neve locum dato / ne<ve> dari iubeto neve locum attribuito neve attribui / iubeto neve locum atsignato(!) neve atsignari(!) iubeto ne/ve quit(!) facito quo{d} aliter aliove modo adque uti / locus datus atsignatus(!) attributusve erit sedeant ne/ve facito quo quis alieno loco sedeat sc(iens) d(olo) m(alo) qui atver/sus(!) ea fecerit is in res singulas quotiens[c]umque quit(!) / atversus(!) ea fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuni/ae cui(!) volet rec(iperatorio) iudicio aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio pe/titio persecutioque h(ac) l(ege) ius potestasque esto // CXXVII // quicumque ludi scaenici c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) fient ne quis in or//chestram ludorum spectandor(um) causa praeter mag(istratum) / prove mag(istratu) p(opuli) R(omani) quive i(ure) d(icundo) p(raeerit) et si quis senator p(opuli) R(omani) est erit / fuerit et si quis senatoris f(ilius) p(opuli) R(omani) est erit fuerit et si / quis praef(ectus) fabrum eius mag(istratus) prove magistrat<u>MAGISTRATO // qui provinc(iarum) Hispaniar(um) ulteriorem Baeticae pra(e)/erit(!) optinebit er<i>tERVNT et quos ex h(ac) l(ege) decurion(um) loco / decurion<u>DECURIONE <d>(ecreto) sedere oportet oportebit praeter eos / qui s(upra) s(cripti) s(unt) ne quis in orchestram ludorum spectan/dorum causa sedeto neve quisque mag(istratus) prove mag(istratu) / p(opuli) R(omani) q(ui) i(ure) d(icundo) p(raeerit) ducito neve quem quis sessum ducito / neve in eo loco sedere sinito uti q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) <v>(olet) s(ine) d(olo) m(alo) // CXXVIII // II<vir> aed(ilis) pra<e>f(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumque erit is suo quoque anno mag(istratu) / imperioq(ue) facito curato quod eius fieri poterit / u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olet) s(ine) d(olo) m(alo) mag(istri) ad fana templa delubra que<m> / ad modum decuriones censuerint suo qu<i>/queQUEMQUE anno fiant e<i>qu[e]EAQU d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno / ludos circenses sacr[i]ficia pulvinariaque / facienda curent que<m> [a]d modum quitquit(!) de iis / rebus mag(istris) creandis [l]udis circensibus facien/dis sacrificiis procu[r]andis pulvinaribus fa/ciendis decuriones statuerint decreverint ea omnia ita fiant deque iis omnibus rebus quae s(upra) s(criptae) s(unt) quotcumque(!) decuriones statuerint / decreverint it(!) ius ratumque esto eiq(ue) omnes at(!) quos ea res pertinebit quot(!) quemque eorum / ex h(ac) l(ege) facere oportebit faciunto s(ine) d(olo) m(alo) si quis / atversus(!) ea fecerit quotiens<cum>que quit(!) atver/sus(!) ea fecerit HS |(decem milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecun(iae) / cui(!) eorum volet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIvir(um)(!) [[inter]]/[[regem]] praef(ectum) actio petitio persecutioq(ue) e(x) h(ac) l(ege) / ius pot(estas) esto // CXXIX // IIvir(i) aediles praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumqu<e> erunt decurionesq(ue) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) qui/cumq(u)e erunt ii omnes d(ecurionum) d(ecretis) diligenter parento optemperanto(!) s(ine) d(olo) m(alo) fa/ciuntoque uti quot <que>mq(ue)CNMQ eor(um) decurionum d(ecreto) agere facere o(portebit) ea om/nia agant faciant u(ti) q(uod) r(ecte) f(actum) e(sse) v(olent) s(ine) d(olo) m(alo) si quis ita non fecerit sive quit(!) atver/sus(!) ea fecerit sc(iens) d(olo) m(alo) is in res sing(ulas) HS |(decem milia) <c>(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) / eor(um) volet rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) praef(ectum)ve actio petitio persecutioque ex h(ac) l(ege) ius potestasque e(sto) // CXXX // ne quis IIvir aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicunque(!) erit ad decurion(es) c(oloniae) G(enetivae) referto neve decurion(es) / consulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas p(ublicas) referto neve referri iubeto / neve quis decur(io) d(e) e(a) r(e) q(ua) d(e) r(e) a(getur) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scri/bito neve in tabulas pu[b]licas referto neve referundum curato quo quis / senator senatorisve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) patronus atoptetur(!) sumatur fiat nisi de tri/um partium d(ecurionum) {D} senten[t(ia)] per tabellam fac{i}t<a>FACITO et nisi de eo homine de quo / tum referetur consuletu[r] d(ecurionum) d(ecretum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam sine imperio privatus / erit si quis adversus ea ad [dec]urion(es) rettulerit d(ecretum)ve d(ecurionum) fecerit faciendumve / curaverit inve tabulas p[ublicas] rettul<er>itRETTULIBIT referrive iusserit sive quis in decurionib(us) / sententiam dixerit d(ecretum)ve [d(ecurionum) scrips]erit in tabulas publicas rettulerit referendumve / curaverit in res sing(ulas) quo[tienscu]mque quit(!) atversus(!) ea fecerit <is>EX HS |(centum milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) [eor(um) vole]t rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) interregem praef(ectum) actio petitio persecutioqu[e ex h(ac) l(ege) i(us) pot]est(as)que e(sto) // CXXXI // neve quis IIvir aed(ilis) praef(ectus) [c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicu]mque erit ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve d(ecuriones) con//sulito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neve referri iubeto neve quis decurio d(e) e(a) r(e) in decurionib(us) sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scrib<it>oSCRIBTIO ne/ve in tabulas publicas referto neve referundum curato quo quis senator / senatori[s]ve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) hospes atoptetur(!) hospitium tessera{s}ve hospit<al>isHOSPITMIS cum / quo fi[at n]isi de ma<i>o<r>isMAFOSIS p(artis) decurionum sententia per tabellam fac{i}t<a>FACITO et nisi / de eo [h]omine de quo tum referetur consuletur d(ecretum) d(ecurionum) fiat qui cum e(a) r(es) a(getur) in Italiam / sine imperio privatus erit si quis adversus ea ad decuriones rettulerit d(ecretum)ve / d(ecurionum) fe[c]erit faciendumve curaverit inve tabulas publicas rettulerit re/ferrive iusserit sive quis in decurionibus sententiam dixerit d(ecretum)ve d(ecurionum) / scripserit in tabul(as) public(as) rettulerit referendumve curaverit {A} / is in res sin<g>(ulas)SINQ quotienscumque quit(!) adversus ea fecerit HS |(decem milia) c(olonis) c(oloniae) / G(enetivae) Iuliae d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui(!) eorum volet recu(peratorio) iudic(io) / aput(!) IIvir(um) pr<a>ef(ectum)ve actio petitio persecutioque h(ac) l(ege) ius potest(as)que esto // CXXXII // ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus(!) / quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet [m]agistratus{ve} peten/di causa in eo anno quo quisque anno petitor / kandidatus(!) mag(istratum) petet petiturusve erit mag(istratus) pe/tendi <causa> convivia facito neve at(!) cenam quem{ve} / vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo) / quo qui<s>QUIT suae petitionis causa convi<vi>um habeat / ad cenamve quem{ve} vocet praeterdum quod ip/se kandidatus(!) petitor in eo anno <quo> mag(istratum) petat / vocar[it] dumtaxat in dies sing(ulos) h(ominum) VIIII convi<vi>um / habeto si volet s(ine) d(olo) m(alo) neve quis petitor kandidatus(!) / donum munus aliudve quit(!) det largiatur peti/tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo) neve quis alterius petitionis / causa convivia facito neve quem ad cenam voca/to neve convivium habeto neve quis alterius pe/titionis causa cui quit(!)<d>[on]umQUITQUM munus aliutve(!) quit(!) / dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo) si quis atversus(!) ea / fecerit HS |(quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto) eiusque pecuniae cui eor(um) / volet rec(iperatorio) iudic(io) aput(!) IIvir(um) praef(ectum)<ve> actio petitio per/sec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto // CXXXIII // qui col(oni) Gen(etivi) Iul(ienses) h(ac) l(ege) sunt erunt eorum omnium uxo/res quae in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) h(ac) l(ege) sunt eae mulieres legibus c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) <iu>/riqueVIRIQUE parento iuraque ex h(ac) l(ege) quaecumque in / hac lege scripta sunt omnium rerum ex h(ac) l(ege) haben/to s(ine) d(olo) m(alo) // CXXXIV // ne quis IIvir aedil(is) praefectus c(oloniae) G(enetivae) quicumque erit post / h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve decuriones consu/lito neve d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(e) e(a) r(e) in tabulas publicas re/ferto neve referri iubeto neve quis decurio cum e(a) / r(es) a(getur) in decurionibus sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) / scribito neve in tabulas publicas referto nev[e re]/ferundum curato quo cui pecunia publica a[liutve!] / quid honoris habendi causa munerisve d[andi pol]/licendi <prove> statua danda ponenda detur do[netur] / [------
Majuskeln: ]
[ ]

NVM INICERE IVSSVS ERIT IVDICATI IVRE MAN
VS INIECTIO ESTO ITQVE EI S F S FACERE LICETO VIN
DEX ARBITRATV IIVIRI QVIQVE I D P LOCVPLES
ESTO NI VINDICEM DABIT IVDICATVMQVE FACI
ET SECVM DVCITO IVRE CIVILI VINCTVM HABETO
SI QVIS IN EO VIM FACIET AST EIVS VINCITVR DV
PLI DAMNAS ESTO COLONISQ EIVS COLON HS XX D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE CVI VO
LET PETITIO IIVIR QVIQVE I D P EXACTIO IVDICATI
OQVE ESTO

LXII

IIVIRI QVICVMQVE ERVNT IK IIVIRI IN EOS SINGVLOS
LICTORES BINOS ACCENSOS SING SCRIBAS BI
NOS VIATORES BINOS LIBRARIVM PRAECONEM
HARVSPICEM TIBICINEM HABERE IVS POTESTAS
QVE ESTO QVIQVE IN EA COLONIA AEDIL ERVNT IIS AEDIL IN EOS AEDIL SING SCRIBAS SING PVBLI
COS CVM CINCTO LIMO IIII PRAECONEM HARVSPI
CEM TIBICINEM HABERE IVS POTESTASQ ESTO EX EO
NVMERO QVI EIVS COLONIAE COLONI ERVNT HABE
TO IISQVE IIVIR AEDILIBVSQVE DVM EVM MAG HA
BEBVNT TOGAS PRAETEXTAS FVNALIA CEREOS HA
BERE IVS POTESTASQ ESTO QVOS QVISQVE EO
RVM ITA SCRIBAS LICTORES ACCENSOS VIATOREM
TIBICINEM HARVSPICEM PRAECONEM HABEBIT IIS
OMNIBVS EO ANNO QVO ANNO QVISQVE EORVM
APPAREBIT MILITIAE VACATIO ESTO NEVE QVIS E
VM EO ANNO QVO MAG APPAREBIT INVITVM
MILITEM FACITO NEVE FIERI IVBETO NEVE EVM
COGITO NEVE IVS IVRANDVM ADIGITO NEVE A
DIGI IVBETO NEVE SACRAMENTO ROGATO NEVE
ROGARI IVBETO NISI TVMVLTVS ITALICI GALLICI
VE CAVSA EISQVE MERCES IN EOS SINGVL QVI IIVI
RIS APPAREBVNT TANTA ESTO IN SCRIBAS SING
HS |CC IN ACCENSOS SING HS DCC IN LICTORES
SING HS DC IN VIATORES SING HS CCCC IN LIBRA
RIOS SING HS CCC IN HARVSPICES SING HS D PRAE
CONI HS CCC QVI AEDILIB APPAREB IN SCRIBAS
SING HS DCCC IN HARVSPICES SING HS C IN TI

BICINES SINGVL HS CCC IN PRAECONES SING HS CCC
IIS S F S KAPERE LICETO

LXIII

IIVIRI QVI PRIMI AD PR K IANVAR MAG HABEBVNT APPARI
TORES TOTIDEM HABENTO SING APPARITORES EX H L HA
BERE LICETO IISQVE APPARITORIB MERCES TANTA ESTO
QVANTAM ESSE OPORTERET SI PARTEM IIII ANNI ARRIP
VISSENT VT PRO PORTIONE QVAM DIV APPARVISSENT MER
CEDEM PRO EO KAPERENT ITQVE IIS S F S C L

LXIIII

IIVIRI QVICVMQVE POST COLON DEDVCTAM ERVNT II IN DIE
BVS X PROXVMIS QVIBVS EVM MAG GERERE COEPERINT AT
DECVRIONES REFERVNTO CVM NON MINVS DVAE PARTES
ADERINT QVOS ET QVOT DIES FESTOS ESSE ET QVAE SACRA
FIERI PVBLICE PLACEAT ET QVOS EA SACRA FACERE PLACE
AT QVOT EX EIS REBVS DECVRIONVM MAIOR PARS QVI
TVM ADERVNT DECREVERINT STATVERINT IT IVS RATVM
QVE ESTO EAQVE SACRA EIQVE DIES FESTI IN EA COLON SVNTO

LXV

QVAE PECVNIA POENAE NOMINE OB VECTIGALIA QVAE
COLON G IVL ERVNT IN PVBLICVM REDACTA ERIT EAM
PECVNIAM NE QVIS EROGARE NEVE CVI DARE NEVE ATTRI
BVERE POTESTATEM HABETO NISI AT EA SACRA QVAE IN
COLON ALIOVE QVO LOCO COLONORVM NOMINE FIAT
NEVE QVIS ALITER EAM PECVNIAM S F S KAPITO NEVE QVIS
DE EA PECVNIA AD DECVRIONES REFERVNDI NEVE QVIS
DE EA PECVNIA SENTENTIAM DICENDI IVS POTESTAT
QVE HABETO EAMQVE PECVNIAM AD EA SACRA QVAE
IN EA COLON ALIOVE QVO LOCO COLONORI NOMINE
FIENT IIVIRI S F S DATO ATTRIBVITO ITQVE EI FACERE
IVS POTESTASQ ESTO EIQVE CVI EA PECVNIA DABI
TVR S F S KAPERE LICETO

LXVI

QVOS PONTIFICES QVOSQVE AVGVRES G CAESAR
QVIVE
IVSSV EIVS COLON DEDVXERIT FECERIT EX COLON GE
NET EI PONTIFICES EIQVE AVGVRES C G I SVNTO EIQ
PONTI[ ]CES AVGVRESQVE IN PONTIFICVM AVGV
RVM CONLEGIO IN EA COLON SVNTO ITA VTI QVI
OPTIMA LEGE OPTVMO IVRE IN QVAQVE COLON
PONTIF AVGVRES SVNT ERVNT IISQVE PONTIFICIBVS
AVGVRIBVSQVE QVI IN QVOQVE EORVM COLLEGIO
ERVNT LIBERISQVE EORVM MILITIAE MVNERISQ

VE PVBLICE VACATIO SACRO SANCTIVS ESTO VTI PON
TIFICI ROMANO EST ERIT EAQVE MILITARIA EI OMNI
A MERITA SVNTO DE AVSPICIIS QVAEQVE AD EAS RES PER
TINEBVNT AVGVRVM IVRIS DICTIO IVDICATIO ESTO EIS
QVE PONTIFICIB AVGVRIBVSQVE LVDIS QVOT PVBLICE
MA
GISTRATVS FACIENT ET CVM EI PONTIFIC AVGVRES SA
CRA PVBLICA C G I FACIENT TOGAS PRAETEXTAS HABEN
DI IVS POTESTASQ ESTO EISQVE PONTIFICIB AVGVRIB
Q LVDOS GLADIATORESQ INTER DECVRIONES SPECTA
RE IVS POTESTASQVE ESTO

LXVII

QVICVMQVE PONTIF QVIQVE AVGVRES C G I POST H L DA
TAM IN CONLEGIVM PONTIFIC AVGVRVMQ IN DEMOR
TVI DAMNATIVE LOCO H L LECTVS COOPTATVSVE ERIT
IS PONTIF AVGVRQ IN C IVL IN CONLEGIVM PONTIFEX AVGVRQ ESTO ITA VTI QVI OPTVMA LEGE IN QVAQVE
COLON PONTIF AVGVRESQ SVNT ERVNT NEVE QVIS
QVEM IN CONLEGIVM PONTIFICVM KAPITO SVBLE
GITO COOPTATO NISI TVNC CVM MINVS TRIBVS PON
TIFICIB EX IIS QVI C G SVNT ERVNT NEVE QVIS QVEM
IN CONLEGIVM AVGVRVM SVBLEGITO COOPTATO NI
SI TVM CVM MINVS TRIBVS AVGVRIBVS EX HS QVI
COLON G I SVNT ERVNT

LXVII

IIVIRI PRAEFVE COMITIA PONTIFIC AVGVRVMQ QVOS H L
HABERE OPORTEBIT ITA HABETO PRODIGITO ITA VTI
IIVIR CREARE FACERE SVFFICERE H L O

LXIX

IIVIRI QVI POST COLON DEDVCTAM PRIMI ERVNT II IN SV
O MAG ET QVICVMQ IIVIR IN COLON IVL ERVNT II IN
DIEBVS LX PROXVMIS QVIBVS EVM MAG GERERE COE
PERINT AD DECVRIONES REFERVNTO CVM NON MINVS
XX ADERVNT VTI REDEMPTORI REDEMPTORIBVSQVE
QVI EA REDEMPTA HABEBVNT QVAE AD SACRA RESQ
DIVINAS OPVS ERVNT PECVNIA EX LEGE LOCATIONIS
ADTRIBVATVR SOLVATVRQ NEVE QVISQVAM REM ALI
AM AT DECVRIONES REFERVNTO NEVE QVOT DECVRI
ONVM DECRET FACIVNTO ANTEQVAM EIS REDEMP
TORIBVS PECVNIA EX LEGE LOCATIONIS ATTRIBVATVR
SOLVATVRVE D D DVM NE MINVS XXX ATSINT CVM
E R CONSVLATVR QVOT ITA DECREVERINT EI IIVIR

REDEMITORI REDEMPTORIBVS ATTRIBVENDVM
SOLVENDVMQVE CVRATO DVM NE EX EA PECVNIA
SOLVANT ADTRIBVANT QVAM PECVNIAM EX H L
[ ] EA SACRA QVAE IN COLON ALIOVE QVO LOCO PV
BLICE FIANT DARI ADTRIBVI OPORTEBIT

[ ]XX

IIVIRI QVICV[ ]QVE ERVNT EI PRAETER EOS QVI PRIMI
POST H L [ ]CTI ERVNT EI IN SVO MAG MVNVS LV
DOSVE SCAENICOS IOVI IVNONI MINERVAE DEIS
DEABVSQ QVADRIDVOM M P DIEI QVOT EIVS FIE
RI OPORIEBIT ARBITRATV DECVRIONVM FACIVN
TO INQVE EIS LVDIS EOQVE MVNERE VNVSQVIS
QVE EORVM DE SVA PECVNIA NE MINVS HS| CONSVMITO ET EX PECVNIA PVBLICA IN SING
IIVIR D T HS | SVMERE CONSVMERE LICETO IIS
QVE EIS S F S FACERE LICETO DVM NE QVIS EX EA
PECVN SVMAT NEVE ADTRIBVTIONEM FACIAT QVAM PECVNIAM H L AD EA SACRA QVAE IN CO
LON ALIOVE QVO LOCO PVBLICAE FIENT DARI
ADTRIBVI OPORTEBIT

LXXI

AEDILES QVICVMQ ERVNT IN SVO MAG MVNVS LV
DOS SCAENICOS IOVI IVNONI MINERVAE TRI
DVOM MAIORE PARTE DIEI QVOT EIVS FIERI POTE
RIT ET VNVM DIEM IN CIRCO AVT IN FORO VENERI FACIVNTO INQVE EIS LVDIS EOQVE MVNERE VNVS
QVISQVE EORVM DE SVA PECVNIA NE MINVS HS |
CONSVMITO DEVE PVBLICO IN SING AEDIL HS |
SVMERE LICETO EAMQ PECVNIAM IIVIR PRAEF
DANDAM ADTRIBVENDAM CVRANTO ITQVE IIS
S F S C LICETO

LXXII

QVOTCVMQVE PECVNIAE STIPIS NOMINE IN AEDIS
SACRAS DATVM INLATVM ERIT QVOT EIVS PECVNI
AE EIS SACRIIS SVBERFVERIT QVAE SACRA VTI H L D OPORTEBIT EI DEO DEAEVE CVIVS EA AEDES ERIT FAC
TA IT NE QVIS FACITO NEVE CVRATO NEVE INTERCE
DITO QVO MINVS IN EA AEDE CONSVMATVR AD
QVAM AEDEM EA PECVNIA STIPIS NOMINE DA
TA CONLATA ERIT NEVE QVIS EAM PECVNIAM ALIO
CONSVMITO NE[ ]E QVIS FACITO QVO MAGIS IN

ALIA RE CONSVMATVR

LXXIII

NE QVIS INTRA FINES OPPIDI COLONVE QVA ARATRO
CIRCVMDVCTVM ERIT HOMINEM MORTVOM
INFERTO NEVE IBI HVMATO NEVE VRITO NEVE HOMI
NIS MORTVI MONIMENTVM AEDIFICATO SI QVIS
ADVERSVS EA FECERIT IS C C G IVL HS | D D ESTO
EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PERSECV
TIO EX AC TIOQ ESTO ITQVE QVOT INAEDIFICATVM
ERIT IIVIR AEDILVE DIMOLIENDVM CVRANTO SI
ADVERSVS EA MORTVVS INLATVS POSITVSVE ERIT EXPIANTO VTI OPORTEBIT

LXXIV

NE QVIS VSTRINAM NOVAM VBI HOMO MORTVVS
COMBVSTVS NON ERIT PROPRIVS OPPIDVM PAS
SVS D FACITO QVI ADVERSVS EA FECERIT HS | C
C G IVL D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETI
TIO PERSECVTIOQ EX H L ESTO

LXXV

NE QVIS IN OPPIDO COLON IVL AEDIFICIVM DETEGITO
NEVE DEMOLITO NEVE DISTVRBATO NISI SI PRAEDES
IIVIR ARBITRATV DEDERIT SE RERAEDIFICATVRVM AVT
NISI DECVRIONES DECREVERINT DVM NE MINVS L AD
SINT CVM E R CONSVLATVR SI QVIS ADVERSVS EA FECE
Q E R E T P C C G IVL D D E EIVSQ PECVNIAE QVI VOLET PE
TITIO PERSECVTIOQ EX H L ESTO

LXXVI

FIGLINAS TEGLARIAS MAIORES TEGVLARVM CCC TEGV
LARIVMQ IN OPPIDO COLON IVL NE QVIS HABETO QVI
HABVERIT ITA AEDIFICIVM ISQVE LOCVS PVBLICVS
COLON IVL ESTO EIVSQ AEDIFICII QVICVMQVE IN C
G IVL I D P S D M EAM PECVNIAM IN PVBLICVM REDIGITO

LXX

VII

SI QVIS VIAS FOSSAS CLOACAS IIVIR AEDILVE PVBLICE
FACERE INMITTERE COMMVTARE AEDIFICARE MV
NIRE INTRA EOS FINES QVI COLON IVL ERVNT VOLET
QVOT EIVS SINE INIVRIA PRIVATORVM FIET IT IS FACE
RE LICETO

LXXIIX

QVAE VIAE PVBLICAE ITINERAVE PVBLICA SVNT FVERVNT
INTRA EOS FINES QVI COLON DATI ERVNT QVICVMQ
LIMITES QVAEQVE VIAE QVAEQVE ITINERA PER EOS A
GROS SVNT ERVNT FVERVNTVE EAE VIAE EIQVE LIMITES
EAQVE ITINERA PVBLICA SVNTO

LXXIX

QVI FLVVI RIVI FONTES LACVS AQVAE STAGNA PALVDES
SVNT IN AGRO QVI COLON H[ ]IVSC COLON DIVISVS

ERIT AD EOS RIVOS FONTES LACVS AQVASQVE STA
GNA PALVDES ITVS ACTVS AQVAE HAVSTVS IIS ITEM
ESTO QVI EVM AGRVM HABEBVNT POSSIDEBVNT VTI
IIS FVIT QVI EVM AGRVM HABVERVNT POSSEDERVNT
ITEMQVE IIS QVI EVM AGRVM HABENT POSSIDENT HA
BEBVNT POSSIDEBVNT ITINERIS AQVARVM LEX IVS
QVE ESTO

LXXX

QVOT CVIQVE NEGOTII PVBLICE IN COLON DE DECVR SEN
TENTIA DATVM ERIT IS CVI NEGOTIVM DATVM ERIT E
IVS REI RATIONEM DECVRIONIB REDDITO REFERTO
QVE IN DIEB CL PROXVMIS IT NEGOTIVM CONFECERIT
QVIBVSVE IT NEGOTIVM GERERE DESIERIT QVOT EIVS
FIERI POTERIT S D M

LXXXI

QVICVMQVE IIVIR AEDVE COLON IVL ERVNT II SCRIBIS
SVIS QVI PECVNIAM PVBLICAM COLONORVMQVE
RATIONES SCRIPTVRVS ERIT ANTEQVAM TABVLAS
PVBLICAS SCRIBET TRACTETVE IN CONTIONE PALAM
LVCI NVNDINIS IN FORVM IVS IVRANDVM ADIGI
TO PER IOVEM DEOSQVE PENATES SESE PECVNIAM PV
BLICAM EIVS COLON CONCVSTODITVRVM RATIONES
QVE VERAS HABITVRVM ESSE V Q R F E V S D M NE
QVE SE FRAVDEM PER LITTERAS FACTVRVM ESSE SC
D M VTI QVISQVE SCRIBA ITA IVRAVERIT IN TABVLAS
PVBLICAS REFERATVR FACITO QVI ITA NON IVRAVE
RIT IS TABVLAS PVBLICAS NE SCRIBITO NEVE AES
APPARITORIVM MERCEDEMQVE OB E R KAPITO QVI IVS IVRANDVM NON ADEGERIT EI HS | MVL
TAE ESTO EIVSQ PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PER
SECVTIOQ EX H L ESTO

LXXXII

QVI AGRI QVAEQVE SILVAE QVAEQ AEDIFICIA C C G I
QVIBVS PVBLICE VTANTVR DATA ADTRIBVTA E
RVNT NE QVIS EOS AGROS NEVE EAS SILVAS VEN
DITO NEVE LOCATO LONGIVS QVAM IN QVINQVEN
NIVM NEVE AD DECVRIONES REFERTO NEVE DECV
RIONVM CONSVLTVM FACITO QVO EI AGRI EAEVE
SILVAE VENEANT ALITERVE LOCENTVR NEVE SI VE
NIERINT ITCIRCO MINVS C G IVL SVNTO QVIQVE IIS
REBVS FRVCTVS ERIT QVOT SE EMISSE DICAT IS IN IVGA SING INQVE ANNOS SING HS C C C G IVL D D
[ ]
[

]
[ ]

ERIT TVM QVICVMQVE DECVRIO AVGVR PONTIFEX HVIVSQVE
COL DOMICILIVM IN EA COL OPPIDO PROPIVSVE IT OPPIDVM P |
NON HABEBIT ANNIS V PROXVMIS VNDE PIGNVS EIVS QVOT SATIS
SIT CAPI POSSIT IS IN EA COL AVGVR PONTIF DECVRIO NE ES
TO QVIVE IIVIRI IN EA COL ERVNT EIVS NOMEN DE DECVRIO
NIBVS SACERDOTIBVSQVE DE TABVLIS PVBLICIS EXIMENDVM
CVRANTO V Q R F E V IDQ EOS IIVIR S F S F L

XCII

IIVIRI QVICVMQVE IN EA COLON MAG HABEBVNT EI DE LEGATIO
NIBVS PVBLICE MITTENDIS AD DECVRIONES REFERVNTO CVM
M P DECVRION EIVS COLON ADERIT QVOTQVE DE HIS REBVS
MAIOR PARS EORVM QVI TVM ADERVNT CONSTITVERIT
IT IVS RATVMQVE ESTO QVAMQVE LEGATIONEM EX H L EXVE
D D QVOT EX HAC LEGE FACTVM ERIT OBIRE OPORTVERIT
NEQVE OBIERIT QVI LECTVS ERIT IS PRO SE VICARIVM EX EO
ORDINE VTI HAC LEGE DEVE D O DATO NI ITA DEDERIT IN
RES SING QVOTIENS ITA NON FECERIT HS | COLON HV
IVSQVE COL D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO
PERSECVTIOQVE ESTO

XCIII

QVICVMQVE IIVIR POST COLON DEDVCTAM FACTVS CREATVSVE
ERIT QVIVE PRAEF QVI AB IIVIR E LEGE HVIVS COLONIAE RELIC
TVS ERIT IS DE LOCO PVBLICO NEVE PRO LOCO PVBLICO NEVE
AB REDEMPTORE MANCIPE PRAEDVE DONVM MVNVS MERCEDEM
ALIVTVE QVID KAPITO NEVE ACCIPITO NEVE FACITO QVO
QVID EX EA RE AT SE SVORVMVE QVEM PERVENIAT QVI AT
VERSVS EA FECERIT IS HS | C C G
IVL D D E EIVS
QVE PECVNIAE CVI VOLET PETITIO PERSECVTIOQVE ESTO

XCIIII

NE QVIS IN HAC COLON IVS DICITO NEVE CVIVS IN EA COLON
IVRIS DICTIO ESTO NISI IIVIR AVT QVEM IIVIRI PRAEF
RELIQVERIT AVT AEDIL VTI H L O NEVE QVIS PRO EO
IMPER POTESTATVE FACITO QVO QVIS IN EA COLONIA
IVS DICAT NISI QVEM EX H L DICERE OPORTEBIT

XCV

QVI RECIPERATORES DATI ERVNT SI EO DIE QVO IVSSI ERVNT
NON IVDICABVNT IIVIR PRAEFVE VBI E R A EOS REC
EVMQVE CVIVS RES A ADESSE IVBETO DIEMQVE CER

TVM DICITO QVO DIE ATSINT
VSQVE ATEO DVM E R
IVDICATA ERIT FACITOQVE VTI E R IN DIEBVS XX
PROXVMIS QVIBVS D E R REC DATI IVSSIVE E
RVNT IVDICARE IVDIC VTI Q R F E V TESTIBVSQVE
IN EAM REM PVBLICE DVMTAXAT H XX QVI COLON
INCOLAEVE ERVNT QVIBVS HIS QVI REM QVAERE
RE VOLET DENNVNTIETVR FACITO QVIBVSQ ITA TES
TIMONIVM RENVNTIATVM ERIT QVIQVE IN TES
TIMONIO DICENDO NOMINATI ERVNT CVRATO
VTI AT IT IVDICIVM ATSINT TESTIMONIVMQ
SI QVIS QVIT EARVM RER QVAE RES TVM AGE
TVR SCIET AVT AVDIERIT IVRATVS DICAT FACI
TO VTI Q R F E V DVM NE OMNINO AMPLIVS
H XX IN IVDICIA SINGVLA TESTIMONIVM DICE
RE COGANTVR NEVE QVEM INVITVM TESTIMO
NIVM DICERE COGITO CVI EI QVAE R TVM AGE
TVR GENER SOCER VITRICVS PRIVIGNVS PATRON
LIB CONSOBRINVS PROPIVSVE EVM EA COGNA
TIONE ATFINITATEMVE CONTINGAT SI IIVIR
PRAEFVE QVI EA RE COLON PETET NON ADE
RIT OB EAM REM QVOT EI MORBVS SONTICVS
VADIMONIVM IVDICIVM SACRIFICIVM FVNVS
FAMILIARE FERIAEVE DEDICALES ERVNT QVO
MINVS ADESSE POSSIT SIVE IS PROPTER MAGISTRA
TVS POSTESTATEMVE P R MINVS ATESSE POTERIT
QVO MAGIS EO ABSENTE DE EO CVI IIS NEGOTIVM
FACESSET RECIP SORTIANTVR REICIANTVR RES IV
DICETVR EX H L N R SI PRIVATVS PETET ET IS CVM
DE EA RE IVDICIVM FIERI OPORTEBIT NON ADERIT
NEQVE ARBITRATV IIVIR PRAEFVE VBI E R A EXCV
SABITVR ET HARVM QVAM CAVSAM ESSE QVO MINVS
ATESSE POSSIT MORBVM SONTICVM VADIMONIVM
IVDICIVM SACRIFICIVM FVNVS FAMILIARE FERIAE
DEDICALES EVMVE PROPTER MAG POTESTATEMVE
P R ATESSE NON POSSET POST EI EARVM QVARVM RR
H L QVAESTIO ERIT ACTIO NE ESTO DEQ E R SIREMPS

LEX RESQVE ESTO QVOS SI NEQVE IVDICES RELECTI NEQ RECIP
IN EAM REM DATI ESSENT

XCVI

SI QVIS DECVRIO EIVS COLON AB IIVIR PRAEFVE POSTVLABIT
VTI AD DECVRIONES REFERATVR DE PECVNIA PVBLICA DE
QVE MVLTIS POENISQVE DEQVE LOCIS AGRIS AEDIFICIS
PVBLICIS QVO FACTO QVERI IVDICARIVE OPORTEAT TVM
IIVIRI QVIQVE IVRI DICVNDO PRAERIE D E R PRIMO
QVOQVE DIE DECVRIONES CONSVLITO DECVRIONVM
QVE CONSVLTVM FACITO FIAT CVM NON MINVS M P
DECVRIONVM ATSIT CVM EA RE CONSVLETVR VTI M P
DECVRIONVM QVI TVM ADERINT CENSVER ITA IVS
RATVMQVE ESTO

XCVII

NE QVIS IIVIR NEVE QVIS PRO POTESTATE IN EA COLON
FACITO NEVE AD DECVR REFERTO NEVE D D FACITO
FIAT QVO QVIS COLON COLON PATRON SIT ATOPTETVR
VE PRAETER EVM QVE C A D A I EX LEGE IVLIA EST EVM
QVE QVI EAM COLON DEDVXERIT LIBEROS POSTEROSVE
EORVM NISI DE M P DECVRION ERVNT PER TABELLAM
SENTENTIAM CVM NON MINVS L ADERVNT CVM E R
CONSVLETVR QVI ATVERSVS EA FECERIT HS | COLON
EIVS COLON D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE COLON EIVS
COLON CVI VOLET PETITIO ESTO

XCVIII

QVAMCVMQVE MVNITIONEM DECVRIONES HVIVS
CE COLONIAE DECREVERINT SI M P [ ] DECVRIONVM
ATFVERIT CVM E R CONSVLETVR EAM MVNITIONEM
FIERI LICETO DVM NE AMPLIVS IN ANNOS SING IN
QVE HOMINES SINGVLOS PVBERES OPERAS QVINAS ET
IN IVMENTA PLAVSTRARIA IVGA SING OPERAS TER
NAS DECERNANT EIQVE MVNITIONI AED QVI TVM
ERVNT EX D D PRAESVNTO VTI DECVRION CENSV
ERINT ITA MVNIENDVM CVRANTO DVM NE IN
VITO EIVS OPERA EXIGATVR QVI MINOR ANNOR XIIII
AVT MAIOR ANNOR LX NATVS ERIT QVI IN EA COLON
INTRAVE EIVS COLON FINES DOMICILIVM PRAEDI
VMVE HABEBIT NEQVE EIVS COLON COLON ERIT IS EI
DEM MVNITIONI VTI COLON PARENTO

XCVIIII

QVAE AQVAE PVBLICAE IN OPPIDO COLON GEN

ADDVCENTVR IIVIR QVI TVM ERVNT AD DECVRIONES CVM DVAE PARTES ADERVNT REFERTO PER QVOS AGROS
AQVAM DVCERE LICEAT QVA PR[[R]]S MAIOR DECVRION
QVI TVM ADERVNT DVCI DECREVERINT DVM NE
PER IT AEDIFICIVM QVOT NON EIVS REI CAVSA FACTVM
SIT AQVA DVCATVR PER EOS AGROS AQVAM DVCERE
I PQVE ESTO NEVE QVIS FACITO QVO MINVS ITA
AQVA DVCATVR

C

SI QVIS COLON AQVAM IN PRIVATVM CADVCAM DV
CERE VOLET ISQVE AT IIVIR ADIERIT POSTVLABIT
VE VTI AD DECVRION REFERAT TVM IS IIVIR A QVO ITA POSTVLATVM ERIT AD DECVRIONES CVM NON MI
NVS XXXX ADERVNT REFERTO SI DECVRIONES M P QVI
TVM ATFVERINT AQVAM CADVCAM IN PRIVATVM DVCI
CENSVERINT ITA EA AQVA VTATVR QVOE SINE PRIVA
TIM INIVRIA FIAT I POTESTQVE E CI

QVICVMQVE COMITIA MAGISTRATVS CREANDIS SVBROGAN
DIS HABEBIT IS NI QVA EIS COMITIS PRO TRIBV ACCI
PITO NEVE RENVNTIATO NEVE RENVNTIARI IVBETO
QVI EORVM QVAE CAVSA ERIT QVAE EVM H L IN COLON
DECVRIONEM NOMINARI CREARI INVE DECVRIONIBVS
ESSE NON OPORTEAT NON LICEAT

CII

IIVIR QVI H L QVAERET IVD EXERCEBIT QVOD IVDICIVM
VTI VNO DIE FIAT H L PRAESTITVM NON EST NE QVIS
EORVM ANTE H I NEVE POST HORAM XI DIEI QVAERITO
NEVE IVDICIVM EXERCETO ISQVE IIVIR IN SINGVL
ACCVSATORES QVI EORVM DELATOR ERIT EI H IIII QVI
SVBSCRIPTOR ERIT H II ACCVSANDI POTEST FACITO SI
QVIS ACCVSATOR DE SVO TEMPORE ALTERI CONCESSERIT
QVOT EIVS CVIQVE CONCESSVM ERIT EO AMPLIVS CVI
CONCESSVM ERIT DICENDI POTEST FACITO QVI DE SVO
TEMPORE ALTERI CONCESSERIT QVOT EIVS CVIQVE CONCES
SERIT EO MINVS EI DICENDI POTEST FACITO QVOT HORAS
OMNINO OMNIB ACCVSATORIB IN SING ACTIONES DI
CENDI POTEST FIERI OPORTEB TOTIDEM HORAS ET ALTE
RVM TANTVM REO QVIVE PRO EO DICET IN SING ACTIONES

DICENDI POTEST FACITO

CIII

QVICVMQVE IN COL GENET IIVIR PRAEFVE I D PRAERIT IS COLON
INCOLASQVE CONTRIBVTOS QVOCVMQVE TEMPORE COLON FIN
DIVISDENDORVM CAVSA ARMATOS EDVCERE DECVRION CEN
QVOT M P QVI TVM ADERVNT DECREVERINT ID E S F S F L IS
QVE IIVIR AVT QVEM IIVIR ARMATIS PRAEFECERIT IDEM
IVS EADEMQVE ANIMAADVERSIO ESTO VTI TR MIL P R IN
EXERCITV P R EST ITQVE E S F S F L I PQVE E DVM IT QVOT
M P DECVRIONVM DECREVERIT QVI TVM ADERVNT FIAT

CIIII

QVI LIMITES DECVMANIQVE INTRA FINES C G DEDVCTI FACTI
QVE ERVNT QVAECVMQ FOSSAE LIMITALES IN EO AGRO ERVNT
QVI IVSSV C CAESARIS DICT IMP ET LEGE ANTONIA SENATQVE
C PLQVE SC AGER DATVS ATSIGNATVS ERIT NE QVIS LIMITES
DECVMANOSQVE OPSAEPTOS NEVE QVIT IMMOLITVM NEVE
QVIT IBI OPSAEPTVM HABETO NEVE EOS ARATO NEVE EIS FOSSAS
OPTVRATO NEVE OPSAEPITO QVO MINVS SVO ITINERE AQVA
IRE FLVERE POSSIT SI QVIS ATVERSVS EA QVIT FECERIT IS IN
RES SING QVOTIENSCVMQ FECERIT HS | C C G I D D ESTO
EIVSQ PECVN CVI VOLET PETITIO PQ ESTO

CV

SI QVIS QVEM DECVRION INDIGNVM LOCI AVT ORDINIS DE
CVRIONATVS ESSE DICET PRAETERQVAM QVOT LIBERTINVS
ERIT ET AB IIVIR POSTVLABITVR VTI DE EA RE IVDICI
VM REDDATVR IIVIR QVO DE EA RE IN IVS ADITVM ERIT
IVS DICITO IVDICIAQVE REDDITO ISQVE DECVRIO
QVI IVDICIO CONDEMNATVS ERIT POSTEA DECVRIO
NE ESTO NEVE IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DICI
TO NEVE IIVIR NEVE AEDILITATEM PETITO NEVE
QVIS IIVIR COMITIS SVFFRAGIO EIVS RATIONEM
HABETO NEVE IIVIR NEVE AEDILEM RENVNTI
ATO NEVE RENVNTIARI SINITO

CVI

QVICVMQVE C C G ERIT QVAE IVSSV C CAESARIS DICT DED
EST NE QVE IN EA COL COETVM CONVENTVM CONIV

[ ]
[ ]
IIVIR QV[ ]
ESTO

CVIIII

CVI PVPILLO PVPILL[ ]
PANIA TVTOR NO[ ]LVS EAVE PVP MVL[ ]
TVLABIT VTI SIBI TV[ ]
REM SIBI DARI V[ ]
TVLATV[ ]
[

[ ]EBETO NEVE CVI [ ]
[ ]A EA DICTA ERIT PET[ ]
[ ]CVMQVE ERV[ ]
[ ]
[ ]VNT
[ ]INIERINT
[ ]GITO ITA VT EX
[ ]DICES LEGANT
[ ]ES LEGAT NI
[ ]V NON ERIT
[ ] AN XX NA
[ ]IS CAVSA
[ ] IVDIC IE
[ ]MIN[ ]
[ ]
[ ]Q[ ] ITA LE[ ]
[ ]BVLA IN ALBO IN PVB[ ]
[ ] IIVIR IVDI[ ]
[ ]AD[ ]
[

[ ]TET NEQVE POS
[ ]VINCIAE PRAE
[ ]ADIMONIVM
[ ] NON DEIERA
[ ]NIVRIAM NON
[ ] IN COLON
[ ]
[ ]DICIO CERTA
[ ]OLON SIBI
[ ]BIT VTI E R IN CON
[ ]VM EX EDICTO E
[ ]OMITTAT FAC[ ]
[ ]OI[ ]
[ ]
[ ]RAD[ ]
[ ]M SERVO FVRTI AGE[ ]
[ ]OMINVM IT FVRTVM PERTINEAT [ ]
[ ]S ERIT QVAM IN EA COLON IVRIS[ ]
[ ]S REI IN EA COLON ACTIO ESTO QV[ ]
[ ]I ACTIO ERIT EARVM RERVM ALIO[ ]
[ ]
EAS[ ]
MEI[ ]
NEQV[ ]
TIO IV[ ]
ESTO F[ ]
NEVE F[ ]
PROBR[ ]
RECIP[ ]
[ ]
[ ]VSV[ ]
[ ]IVIR I[ ] [ ]VMO[ ]
[ ]NERI[ ]
[ ]FVI[ ]
[ ]
[ ]IVRE[ ]
[ ]VERSVS [ ]
[ ]QVE RECVSAN[ ]
[ ] DEFENDAT TVM [ ]
[ ] QVI AD EVM A[ ]
[ ]IVM M[ ]
[ ]
[ ]IVS IO[ ]
[ ]LEBIS
[ ]

CX[ ]

II[ ]
[

]
[ ]

QVI ACCVSABITVR AB HIS IVDICIBVS EO IVDICIO ABSOLVI
IVBETO QVI ITA ABSOLVTVS ERIT QVOD IVDICIVM [ ]AEVARI
CATION CAVSA EQITVM NON SIT IS EO IVDICIO H L ABSOLVTVS ESTO

CXXIIII

SI QVIS DECVRIO C G DECVRIONEM C G H L DE INDIGNITATE AC
CVSABIT EVM QVEM ACCVSABIT EO IVDICIO H L CONDEMNA
RIT IS QVI QVEM EO IVDICIO EX H L CONDEMNARIT SI VOLET
IN EIVS LOCVM QVI CONDEMNATVS ERIT SENTENTIAM DICE
RE EX H L LICETO ITQVE EVM S F S IVRE LEGE RECTEQ FA
CERE LICETO EIVSQVE IS LOCVS IN DECVRIONIBVS SEN
TENTIAE DICENDAE ROGANDAE H L ESTO

CXXV

QVICVMQVE LOCVS LVDIS DECVRIONIBVS DATVS DE
SIGNATVS RELICTVSVE ERIT EX QVO LOCO DECVRIONES LVDOS SPECTARE
O NE QVIS IN EO LOCO NISI QVI TVM DECVRIO C G ERIT QVI
VE TVM MAGISTRATVS IMPERIVM POTESTATEMVE COLONOR
SVFFRAGIO GERET IVSSVQVE C CAESARIS DICT COS PROVE
COS HABEBIT QVIVE PRO QVO IMPERIO POTESTATEVE TVM
IN COL GEN ERIT QVIBVSQVE LOCVS IN DECVRIONVM LOCO
EX D D COL GEN D O QVOD DECVRIONES DER CVM NON MINVS
DIMIDIA PARS DECVRIONVM ADFVERIT CVM E R CONSVLTA ERIT
NE QVIS PRAETER EOS QVI S S S QVI LOCVS DECVRIONIBVS DA
TVS ATSIGNATVS RELICTVSVE ERIT IN EO LOCO SEDETO NEVE
QVIS ALIVM IN EA LOCA SESSVM DVCITO NEVE SESSVM VCI
IVBETO S D M SI QVIS ADVERSVSVE EA SEDERIT SC D M [ ]VE
QVIS ATVERSVS EA SESSVM DVXERIT DVCIVE IVSSERIT SC D M
IS IN RES SING QVOTIENSCVMQVE QVIT D E R ATVERSVS EA
FECERIT HS | C C G I D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE QVI EORVM
VOLET REC IVDICIO APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PETITIO PERSE
CVTIO EX H L I POTESTQVE E

CXXVI

IIVIR AED PRAEF QVICVMQVE C G I LVDOS SCAENICOS FACIET SI
VE QVIS ALIVS C G I LVDOS SCAENICOS FACIET COLONOS GENETI
VOS VOS INCOLASQVE HOSPITES ATVENTORESQVE ITA SESSVM DV
CITO ITA LOCVM DATO DISTRIBVITO ATSIGNATO VTI D E R DE
EO LOCO DANDO ATSIGNANDO DECVRIONES CVM NON MIN
L DECVRIONES CVM E R C IN DECVRIONIBVS ADFVERINT
DECREVERINT STATVERINT S D M QVOT ITA AB DECVRIONIB
DE LOCO DANDO ATSIGNANDO STATVENDO DECRETVM ERIT
IT H L I RQ ESTO NEVE IS QVI LVDOS FACIET ALITER ALIOVE
MODO SESSVM DVCITO NEVE DVCI IVBETO NEVE LOCVM DATO
NE DARI IVBETO NEVE LOCVM ATTRIBVITO NEVE ATTRIBVI
IVBETO NEVE LOCVM ATSIGNATO NEVE ATSIGNARI IVBETO NE
VE QVIT FACITO QVOD ALITER ALIOVE MODO ADQVE VTI
LOCVS DATVS ATSIGNATVS ATTRIBVTVSVE ERIT SEDEANT NE
VE FACITO QVO QVIS ALIENO LOCO SEDEAT SC D M QVI ATVER
SVS EA FECERIT IS IN RES SINGVLAS QVOTIENS[ ]VMQVE QVIT
ATVERSVS EA FECERIT HS | C C G I D D E EIVSQVE PECVNI
AE CVI VOLET REC IVDICIO APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PE
TITIO PERSECVTIOQVE H L IVS POTESTASQVE ESTO

CXXVII

QVICVMQVE LVDI SCAENICI C G I FIENT NE QVIS IN OR

CHESTRAM LVDORVM SPECTANDOR CAVSA PRAETER MAG
PROVE MAG P R QVIVE I D P ET SI QVIS SENATOR P R EST ERIT
FVERIT ET SI QVIS SENATORIS F P R EST ERIT FVERIT ET SI
QVIS PRAEF FABRVM EIVS MAG PROVE MAGISTRATO

QVI PROVINC HISPANIAR VLTERIOREM BAETICAE PRA
ERIT OPTINEBIT ERVNT ET QVOS EX H L DECVRION LOCO
DECVRIONE SEDERE OPORTET OPORTEBIT PRAETER EOS
QVI S S S NE QVIS IN ORCHESTRAM LVDORVM SPECTAN
DORVM CAVSA SEDETO NEVE QVISQVE MAG PROVE MAG
P R Q I D P DVCITO NEVE QVEM QVIS SESSVM DVCITO
NEVE IN EO LOCO SEDERE SINITO VTI Q R F E S D M

CXXVIII

II AED PRAF C G I QVICVMQVE ERIT IS SVO QVOQVE ANNO MAG
IMPERIOQ FACITO CVRATO QVOD EIVS FIERI POTERIT
V Q R F E V S D M MAG AD FANA TEMPLA DELVBRA QVE
AD MODVM DECVRIONES CENSVERINT SVO QVEM
QVE ANNO FIANT EAQV[ ] D D SVO QVOQVE ANNO
LVDOS CIRCENSES SACR[ ]FICIA PVLVINARIAQVE
FACIENDA CVRENT QVE [ ]D MODVM QVITQVIT DE IIS
REBVS MAG CREANDIS [ ]VDIS CIRCENSIBVS FACIEN
DIS SACRIFICIIS PROCV[ ]ANDIS PVLVINARIBVS FA
CIENDIS DECVRIONES STATVERINT DECREVERINT EA OMNIA ITA FIANT DEQVE IIS OMNIBVS REBVS QVAE S S S QVOTCVMQVE DECVRIONES STATVERINT
DECREVERINT IT IVS RATVMQVE ESTO EIQ OMNES AT QVOS EA RES PERTINEBIT QVOT QVEMQVE EORVM
EX H L FACERE OPORTEBIT FACIVNTO S D M SI QVIS
ATVERSVS EA FECERIT QVOTIENSQVE QVIT ATVER
SVS EA FECERIT HS |MILIA C(OLONIS C(OLONIAE G(ENETIVAE I(VLIAE D(ARE D E EIVSQVE PECVN
CVI EORVM VOLET REC IVDIC APVT IIVIR [[INTER]]
[[REGEM]] PRAEF ACTIO PETITIO PERSECVTIOQ E H L
IVS POT ESTO

CXXIX

IIVIR AEDILES PRAEF C G I QVICVMQV ERVNT DECVRIONESQ C G I QVI
CVMQE ERVNT II OMNES D D DILIGENTER PARENTO OPTEMPERANTO S D M FA
CIVNTOQVE VTI QVOT CNMQ EOR DECVRIONVM D AGERE FACERE O EA OM
NIA AGANT FACIANT V Q R F E V S D M SI QVIS ITA NON FECERIT SIVE QVIT ATVER
SVS EA FECERIT SC D M IS IN RES SING HS |MILIA (OLONIS C(OLONIAE G(ENETIVAE I(VLIAE D(ARE D E EIVSQVE PECVNIAE CVI
EOR VOLET REC IVDIC APVT IIVIR PRAEFVE ACTIO PETITIO PERSECVTIOQVE EX H L IVS POTESTASQVE E

CXXX

NE QVIS IIVIR AED PRAEF C G I QVICVNQVE ERIT AD DECVRION C G REFERTO NEVE DECVRION
CONSVLITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS P REFERTO NEVE REFERRI IVBETO
NEVE QVIS DECVR D E R Q D R A IN DECVRIONIB SENTENTIAM DICITO NEVE D D SCRI
BITO NEVE IN TABVLAS PV[ ]LICAS REFERTO NEVE REFERVNDVM CVRATO QVO QVIS
SENATOR SENATORISVE F P R C G PATRONVS ATOPTETVR SVMATVR FIAT NISI DE TRI
VM PARTIVM D D SENTEN[ ] PER TABELLAM FACITO ET NISI DE EO HOMINE DE QVO
TVM REFERETVR CONSVLETV[ ] D D FIAT QVI CVM E R A IN ITALIAM SINE IMPERIO PRIVATVS
ERIT SI QVIS ADVERSVS EA AD [ ]VRION RETTVLERIT DVE D FECERIT FACIENDVMVE
CVRAVERIT INVE TABVLAS P[ ] RETTVLIBIT REFERRIVE IVSSERIT SIVE QVIS IN DECVRIONIB
SENTENTIAM DIXERIT DVE [ ]ERIT IN TABVLAS PVBLICAS RETTVLERIT REFERENDVMVE
CVRAVERIT IN RES SING QVO[ ]MQVE QVIT ATVERSVS EA FECERIT EX HS | C C G I
D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI [ ]T REC IVDIC APVT IIVIR INTERREGEM PRAEF ACTIO PETITIO PERSECVTIOQV[ ]ESTQVE E

CXXXI

NEVE QVIS IIVIR AED PRAEF [ ]MQVE ERIT AD DECVRIONES C G REFERTO NEVE D CON

SVLITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEVE REFERRI IVBETO NEVE QVIS DECVRIO D E R IN DECVRIONIB SENTENTIAM DICITO NEVE D D SCRIBTIO NE
VE IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEVE REFERVNDVM CVRATO QVO QVIS SENATOR
SENATORI[ ]VE F P R C G I HOSPES ATOPTETVR HOSPITIVM TESSERASVE HOSPITMIS CVM
QVO FI[ ]ISI DE MAFOSIS P DECVRIONVM SENTENTIA PER TABELLAM FACITO ET NISI
DE EO [ ]OMINE DE QVO TVM REFERETVR CONSVLETVR D D FIAT QVI CVM E R A IN ITALIAM
SINE IMPERIO PRIVATVS ERIT SI QVIS ADVERSVS EA AD DECVRIONES RETTVLERIT DVE
D FE[ ]ERIT FACIENDVMVE CVRAVERIT INVE TABVLAS PVBLICAS RETTVLERIT RE
FERRIVE IVSSERIT SIVE QVIS IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DIXERIT DVE D
SCRIPSERIT IN TABVL PVBLIC RETTVLERIT REFERENDVMVE CVRAVERIT A
IS IN RES SINQ QVOTIENSCVMQVE QVIT ADVERSVS EA FECERIT HS | C C
G IVLIAE D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI EORVM VOLET RECV IVDIC
APVT IIVIR PREFVE ACTIO PETITIO PERSECVTIOQVE H L IVS POTESTQVE ESTO

CXXXII

NE QVIS IN C G POST H L DATAM PETITOR KANDIDATVS
QVICVMQVE IN C G I MAG PETET [ ]AGISTRATVSVE PETEN
DI CAVSA IN EO ANNO QVO QVISQVE ANNO PETITOR
KANDIDATVS MAG PETET PETITVRVSVE ERIT MAG PE
TENDI CONVIVIA FACITO NEVE AT CENAM QVEMVE
VOCATO NEVE CONVIVIVM HABETO NEVE FACITO SC D M
QVO QVIT SVAE PETITIONIS CAVSA CONVIVM HABEAT
AD CENAMVE QVEMVE VOCET PRAETERDVM QVOD IP
SE KANDIDATVS PETITOR IN EO ANNO MAG PETAT
VOCAR[ ] DVMTAXAT IN DIES SING H VIIII CONVIVM
HABETO SI VOLET S D M NEVE QVIS PETITOR KANDIDATVS
DONVM MVNVS ALIVDVE QVIT DET LARGIATVR PETI
TIONIS CAVSA SC D M NEVE QVIS ALTERIVS PETITIONIS
CAVSA CONVIVIA FACITO NEVE QVEM AD CENAM VOCA
TO NEVE CONVIVIVM HABETO NEVE QVIS ALTERIVS PE
TITIONIS CAVSA CVI QVITQ[ ]VM MVNVS ALIVTVE QVIT
DATO DONATO LARGITO SC D M SI QVIS ATVERSVS EA
FECERIT HS | C C G I D D E EIVSQVE PECVNIAE CVI EOR
VOLET REC IVDIC APVT IIVIR PRAEF ACTIO PETITIO PER
SECQVE EX H L I POTESTQVE ESTO

CXXXIII

QVI COL GEN IVL H L SVNT ERVNT EORVM OMNIVM VXO
RES QVAE IN C G I H L SVNT EAE MVLIERES LEGIBVS C G I VI
RIQVE PARENTO IVRAQVE EX H L QVAECVMQVE IN
HAC LEGE SCRIPTA SVNT OMNIVM RERVM EX H L HABEN
TO S D M

CXXXIV

NE QVIS IIVIR AEDIL PRAEFECTVS C G QVICVMQVE ERIT POST
H L AD DECVRIONES C G REFERTO NEVE DECVRIONES CONSV
LITO NEVE D D FACITO NEVE D E R IN TABVLAS PVBLICAS RE
FERTO NEVE REFERRI IVBETO NEVE QVIS DECVRIO CVM E
R A IN DECVRIONIBVS SENTENTIAM DICITO NEVE D D
SCRIBITO NEVE IN TABVLAS PVBLICAS REFERTO NEV[ ]
FERVNDVM CVRATO QVO CVI PECVNIA PVBLICA A[ ]
QVID HONORIS HABENDI CAVSA MVNERISVE D[ ]
LICENDI STATVA DANDA PONENDA DETVR DO[ ]
[
Datierung:1 n. Chr. – 71 n. Chr.
Literatur Hilfe:CIL 02 (2. Aufl.) 05, 01022; Fotos.
CIL 02, 05439.
CIL 02, 05439a.
EphEp 2, p. 105-151. 221-232.
EphEp 3, p. 87-112.
EphEp 9, p. 83. 91.
ILS 6087.
AE 1946, 0123.
AE 1951, 0032.
AE 1997, 0826.
AE 1998, 0742.
Abbildungen (extern):www2.uah.es:01022tabla1.jpg
www2.uah.es:01022(col.19).jpg
www2.uah.es:01022(col.20).jpg
www2.uah.es:01022(col.21).jpg
www2.uah.es:01022(col.22).jpg
www2.uah.es:01022(col.23).jpg
www2.uah.es:01022(col.24).jpg
www2.uah.es:01022(col.28).jpg
www2.uah.es:01022(col.29).jpg
www2.uah.es:01022(col.30).jpg
www2.uah.es:01022(col.31).jpg
www2.uah.es:01022(col.32).jpg
www2.uah.es:01022(col.38).jpg
www2.uah.es:01022(col.39).jpg
www2.uah.es:01022(col.40).jpg
www2.uah.es:01022tabla2.jpg
www2.uah.es:01022(frg.1).jpg
www2.uah.es:01022(frg.2).jpg
www2.uah.es:01022(frg.3).jpg
www2.uah.es:01022(frg.4).jpg
www2.uah.es:01022(frg.5).jpg
www2.uah.es:01022(frg.6).jpg
www2.uah.es:01022(frg.7).jpg
www2.uah.es:01022(frg.8).jpg
www2.uah.es:01022(frg.9).jpg
www2.uah.es:01022(frg.10).jpg
www2.uah.es:01022(frg.11).jpg
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzBaetica
Land Spanien
Fundort antik Urso
Fundort modernOsuna    (Umkreissuche)
Fundstelle Forum
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialBronze
Höhe59 cm
Breite183 cm
Tiefe0.5 cm
Buchstabenhöhe2-0.2 cm
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
kultische Funktionen, heidnisch
GeographieAngaben vorhanden
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  Stadtrecht. Der Text verteilte sich ursprünglich auf 9 Bronzetafeln mit insgesamt 42 Spalten. Vollständig erhalten sind die 5. und 7. Tafel mit den Spalten 19-24 bzw. 28-32, der linke Teil der 9. Tafel mit den Spalten 38-40 sowie Fragmente der 8. Tafel (Spalte 33, 35-37). Rekonstruierte Gesamtbreite: ca. 13 m. Angegebene Maße beziehen sich auf Tafel 5. Maße Tafel 7: 69 x 158 x 0,8 cm; Tafel 9: 60,7 x (93) x 0,5 cm; Tafel 8: Fragment 1 (Zählung nach D'Ors) (9,4) x (11) x ? cm; Fragment 10: (6,5) x (9,5) x ? cm; Fragment 6: (14,5) x (10) x ? cm; Fragment 7: (5) x (9) x ? cm; Fragment 5: (15) x (11,3) x ? cm; Fragment 2: (7) x (9) x ? cm; Fragment 3: (8,5) x (17) x ? cm; Fragment 8: (10,2) x (7,5) x ? cm; Fragment 9: (6,5) x (2,6) x ? cm; Fragment 4: (7,2) x (7,5) x ? cm; Fragment 11: (5) x (4) x ? cm. Datierung: am ehesten unter Tiberius oder Claudius. Einzelne Buchstaben / Wörter antik korrigiert oder nachträglich eingefügt. Kapitel CXXIX-CXXI (= Spalte 39 unten und 40 oben) stehen auf eradiertem Text.
Personen
Person 1Name: G. Caesar
praenomen: C.
nomen:
cognomen: Caesar
Status:Senatorenstand
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD031535
EDH Geo-ID2961
Pleiades ID256503
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/223052
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20200004
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-44100001
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-46400013
HispEpOl: http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?rec=689
http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?rec=690
http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?rec=3263
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen25. Februar 2011
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum