HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD028138 (letzte Änderungen: 23. Oktober 2014) copy to clipboard
Transkription:Imp(eratori) Caesari Traiano / Hadriano Augusto / fo[rtissim]o / libera[lissimo]que / [[le[gio III Aug(usta)]]] / adproba[to exe]rcitu // Imp(erator) Caesar Traianus / Hadrianus Augustus / [[legionem s[u]am [I]II Augustam]] / exercitati[onibus] inspectis adlocutus / est iis qua[e infra s]cripta sunt / Torquat[o II et Libo]ne co(n)s(ulibus) K(alendis) Iuliis at p[edite]s // [---et]is pro causa ves[tra legatus meus quae? dic]/[e]nda vobis aput(!) me fuissent omnia mihi pro vobis ipse di[xit quod] / cohors abest quod omnibus annis per vices in officium pr[ocon]/sulis mittitur quod ante annum tertium cohortem et qua[ternos] / ex centuriis in supplementum comparum tertianorum dedis/tis quod multae quod diversae stationes vos distinent quod / nostra memoria bis non tantum mutastis castra sed et nova fecis/tis ob haec excusatos vos hab[erem si legio] diu exercitatione cessas/set sed nihil aut cessavi[stis ---] / vobis excusatione[---]/retis va[---] // [---]RIVMILRVXIII(?) [---] ILIII I[---]L VIDE / [---]sse vobis primi ordines et centuriones agiles / [mo]re suo fuerunt / [[eq(uitibus) leg(ionis)]] / [exe]rcitationes militares quodam modo suas leges / [ha]bent quibus si quit adiciatur aut detrahatur aut minor / [exer]citatio fit aut difficilior quantum autem difficultatis / [additur tan]tum gratiae demitur vos ex difficilibus difficil/[limum fecistis] ut loricati iaculationem perageretis / [---]O quin immo et animum probo / [---]EIIII PILI EII(?) / [------ // ------]/tationis [---]ALII[---] / plures dies divis[---]as uno die peregistis murum lon[gi] / operis et qualis mansuris hibernaculis fieri solet non [mul]/to diutius exstrucxistis(!) quam caespite exstruitur qui m[o]/dulo pari caesus et vehitur facile et tractatur et sine mo[les]/tia struitur ut mollis et planus pro natura sua vos lapi[dibus] / grandibus gravibus inaequalibus quos neque vehere n[e]/que attollere neque locare quis possit nisi ut inaequa[lita]/tes inter se conpareant(!) fossam glaria duram scabram[que] / recte percussistis et radendo levem reddidistis opere pr[o]/bato introgressi castra raptim et cibum et arma cepisti[s] / equitem emissum secuti magno clamore revertentem per[---] / [------ // III Idus Iulias ala I Pannoniorum / omnia per ordinem egistis campum incursionibus complestis / iaculati estis non ineleganter has[tis --- b]revi/bus et duris lanceas plures vestrum permiseru[nt] valuis/tis et hic agiliter et heri velociter si quit(!) defuisset desiderarem / si quit(!) eminuisset designarem tota exercitatione peraeque pla/cuistis Catullinus legatus meus clarissimus in o[mni]/bus quibus praeest parem curam suam exhib[et --- prae]/fectus vester sollicite videtur vobis attendere congiar[i]/um accipite viator iam in Commagenorum campos Allet[---] / eq(uitibus) coh(ortis) VI Commagenorum / difficile est cohortales equites etiam per se placere difficilius post ala/rem exercitationem non displicere alia spatia campi alius iacu/lantium numerus frequens dextrator cantabricus densus / equorum forma armorum cultus pro stipendi(i) modo verum / vos fastidium calore vitastis strenue faciendo quae fieri debe/bant addidistis ut et lapides fundis mitteretis et missilibus con/fligeretis saluistis ubique expedite Catullini leg(ati) mei c(larissimi) v(iri) / [---] apparet quod tales vos sub II[---]OI / [------ // ------] / [---]I Iul(iis) coh(orti) II H[am(iorum)?] / [---]ra vobis refragata S[---] / [---]us in campo iusto S[---] / [---]VIS ipsis in[---] / [------ // ------] / laudo quod CONV[---] vos ad hanc exercita[tionem --- di]/micationis imaginem accepit et sic exercet [--- lau]/dare vos possim Cornelianus praefectus ves[ter --- sa]/tisfecit contrari discursus non placent mih[i nec divo patri qui meus] / est auctor e tecto transcurrat eques et PE[--- nisi] / videt qua vadat aut si voluerit ecum R[---] / quin sit obnoxius caliculis tectis [---] / [---]tis congredi debetis concurr[ere ---] / [---] iam adversus hosti facienda [---] / [--- N]on(is) Iul(iis) Zarai coh(orti) [I? Fl(aviae)? eq(uitatae)? ---] / [---]IS[---]II[---]retis et DI[---] / [------ // ------] / [--- fe]cistis et manibus non languidis id[--- no]n ad signum miseritis quod iam hostis [---]M vos mittendi saepius et instantius [---]stis ultra sca[mn]a non audeat cast[ra ---] tarde iunxistis [---]T erumpetis V[---]D/D[---] / [------ // ------] / [---] si erat E[---] / [--- om]nium ordi/[num ---]e multa fe/[cistis --- claris]simi viri / [------ // ------] / excepistis [---]/tis et summ[---] / [------ // ------] / [---] et ex equis per tot[---] / [---]am quoque celer[iter ---] / [---] exercitatione C[---] / [------ // ------] / [--- i]aculari non potuit qu[---] / [---]O celer hastatus rect[---] / [---]os exercuit // ------] / [---] rectam [---] / [---]IS iuvat ita C[---] / [------
Majuskeln: IMP CAESARI TRAIANO
HADRIANO AVGVSTO
FO[ ]O
LIBERA[ ]QVE
[[LE[ ]]]
ADPROBA[ ]RCITV

IMP CAESAR TRAIANVS
HADRIANVS AVGVSTVS
[[LEGIONEM S[ ]AM [ ]II AVGVSTAM]]
EXERCITATI[ ] INSPECTIS ADLOCVTVS
EST IIS QVA[ ]CRIPTA SVNT
TORQVAT[ ]NE COS K IVLIIS AT P[ ]S

[ ]IS PRO CAVSA VES[ ]
[ ]NDA VOBIS APVT ME FVISSENT OMNIA MIHI PRO VOBIS IPSE DI[ ]
COHORS ABEST QVOD OMNIBVS ANNIS PER VICES IN OFFICIVM PR[ ]
SVLIS MITTITVR QVOD ANTE ANNVM TERTIVM COHORTEM ET QVA[ ]
EX CENTVRIIS IN SVPPLEMENTVM COMPARVM TERTIANORVM DEDIS
TIS QVOD MVLTAE QVOD DIVERSAE STATIONES VOS DISTINENT QVOD
NOSTRA MEMORIA BIS NON TANTVM MVTASTIS CASTRA SED ET NOVA FECIS
TIS OB HAEC EXCVSATOS VOS HAB[ ] DIV EXERCITATIONE CESSAS
SET SED NIHIL AVT CESSAVI[ ]
VOBIS EXCVSATIONE[ ]
RETIS VA[ ]

[ ]RIVMILRVXIII [ ] ILIII I[ ]L VIDE
[ ]SSE VOBIS PRIMI ORDINES ET CENTVRIONES AGILES
[ ]RE SVO FVERVNT
[[EQ LEG]]
[ ]RCITATIONES MILITARES QVODAM MODO SVAS LEGES
[ ]BENT QVIBVS SI QVIT ADICIATVR AVT DETRAHATVR AVT MINOR
[ ]CITATIO FIT AVT DIFFICILIOR QVANTVM AVTEM DIFFICVLTATIS
[ ]TVM GRATIAE DEMITVR VOS EX DIFFICILIBVS DIFFICIL
[ ] VT LORICATI IACVLATIONEM PERAGERETIS
[ ]O QVIN IMMO ET ANIMVM PROBO
[ ]EIIII PILI EII
[

]
TATIONIS [ ]ALII[ ]
PLVRES DIES DIVIS[ ]AS VNO DIE PEREGISTIS MVRVM LON[ ]
OPERIS ET QVALIS MANSVRIS HIBERNACVLIS FIERI SOLET NON [ ]
TO DIVTIVS EXSTRVCXISTIS QVAM CAESPITE EXSTRVITVR QVI M[ ]
DVLO PARI CAESVS ET VEHITVR FACILE ET TRACTATVR ET SINE MO[ ]
TIA STRVITVR VT MOLLIS ET PLANVS PRO NATVRA SVA VOS LAPI[ ]
GRANDIBVS GRAVIBVS INAEQVALIBVS QVOS NEQVE VEHERE N[ ]
QVE ATTOLLERE NEQVE LOCARE QVIS POSSIT NISI VT INAEQVA[ ]
TES INTER SE CONPAREANT FOSSAM GLARIA DVRAM SCABRAM[ ]
RECTE PERCVSSISTIS ET RADENDO LEVEM REDDIDISTIS OPERE PR[ ]
BATO INTROGRESSI CASTRA RAPTIM ET CIBVM ET ARMA CEPISTI[ ]
EQVITEM EMISSVM SECVTI MAGNO CLAMORE REVERTENTEM PER[ ]
[

III IDVS IVLIAS ALA I PANNONIORVM
OMNIA PER ORDINEM EGISTIS CAMPVM INCVRSIONIBVS COMPLESTIS
IACVLATI ESTIS NON INELEGANTER HAS[ ]REVI
BVS ET DVRIS LANCEAS PLVRES VESTRVM PERMISERV[ ] VALVIS
TIS ET HIC AGILITER ET HERI VELOCITER SI QVIT DEFVISSET DESIDERAREM
SI QVIT EMINVISSET DESIGNAREM TOTA EXERCITATIONE PERAEQVE PLA
CVISTIS CATVLLINVS LEGATVS MEVS CLARISSIMVS IN O[ ]
BVS QVIBVS PRAEEST PAREM CVRAM SVAM EXHIB[ ]
FECTVS VESTER SOLLICITE VIDETVR VOBIS ATTENDERE CONGIAR[ ]
VM ACCIPITE VIATOR IAM IN COMMAGENORVM CAMPOS ALLET[ ]
EQ COH VI COMMAGENORVM
DIFFICILE EST COHORTALES EQVITES ETIAM PER SE PLACERE DIFFICILIVS POST ALA
REM EXERCITATIONEM NON DISPLICERE ALIA SPATIA CAMPI ALIVS IACV
LANTIVM NVMERVS FREQVENS DEXTRATOR CANTABRICVS DENSVS
EQVORVM FORMA ARMORVM CVLTVS PRO STIPENDI MODO VERVM
VOS FASTIDIVM CALORE VITASTIS STRENVE FACIENDO QVAE FIERI DEBE
BANT ADDIDISTIS VT ET LAPIDES FVNDIS MITTERETIS ET MISSILIBVS CON
FLIGERETIS SALVISTIS VBIQVE EXPEDITE CATVLLINI LEG MEI C V
[ ] APPARET QVOD TALES VOS SVB II[ ]OI
[

]
[ ]I IVL COH II H[ ]
[ ]RA VOBIS REFRAGATA S[ ]
[ ]VS IN CAMPO IVSTO S[ ]
[ ]VIS IPSIS IN[ ]
[

]
LAVDO QVOD CONV[ ] VOS AD HANC EXERCITA[ ]
MICATIONIS IMAGINEM ACCEPIT ET SIC EXERCET [ ]
DARE VOS POSSIM CORNELIANVS PRAEFECTVS VES[ ]
TISFECIT CONTRARI DISCVRSVS NON PLACENT MIH[ ]
EST AVCTOR E TECTO TRANSCVRRAT EQVES ET PE[ ]
VIDET QVA VADAT AVT SI VOLVERIT ECVM R[ ]
QVIN SIT OBNOXIVS CALICVLIS TECTIS [ ]
[ ]TIS CONGREDI DEBETIS CONCVRR[ ]
[ ] IAM ADVERSVS HOSTI FACIENDA [ ]
[ ]ON IVL ZARAI COH [ ]
[ ]IS[ ]II[ ]RETIS ET DI[ ]
[

]
[ ]CISTIS ET MANIBVS NON LANGVIDIS ID[ ]N AD SIGNVM MISERITIS QVOD IAM HOSTIS [ ]M VOS MITTENDI SAEPIVS ET INSTANTIVS [ ]STIS VLTRA SCA[ ]A NON AVDEAT CAST[ ] TARDE IVNXISTIS [ ]T ERVMPETIS V[ ]D
D[ ]
[

]
[ ] SI ERAT E[ ]
[ ]NIVM ORDI
[ ]E MVLTA FE
[ ]SIMI VIRI
[

]
EXCEPISTIS [ ]
TIS ET SVMM[ ]
[

]
[ ] ET EX EQVIS PER TOT[ ]
[ ]AM QVOQVE CELER[ ]
[ ] EXERCITATIONE C[ ]
[

]
[ ]ACVLARI NON POTVIT QV[ ]
[ ]O CELER HASTATVS RECT[ ]
[ ]OS EXERCVIT

]
[ ] RECTAM [ ]
[ ]IS IVVAT ITA C[ ]
[
Literatur Hilfe:AE 1899, 0126.
AE 1900, 0033.
AE 1900, 0034.
AE 1900, 0035.
AE 1904, p. 21 s. n. 88.
AE 1903, p. 49 s. n. 202.
AE 1942/43, 0090.
AE 1942/43, 0112.
AE 1952, 0021.
AE 2000, 1774.
AE 2003, 2020.
CIL 08, 02532.
CIL 08, 18042.
ILS 2487.
ILS 9133.
ILS 9134.
ILS 9135a.
B.E. Thomasson, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian (Stockholm 1996) 145, Nr. 23a.
PIR (2. Aufl.) F 25
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzNumidia
Land Algerien
Fundort antik Lambaesis
Fundort modernTazoult-Lambèse    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Region modernBatna
Inschriftengattung / Sprache
Sprachelateinisch
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD028138
EDH Geo-ID17119
Pleiades ID334570
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/205604
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-47800718
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-44300051
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-16700015
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600181
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600182
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600183
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600184
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600185
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600186
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600187
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600188
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600189
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600190
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600192
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600193
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600194
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600195
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600196
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600197
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600198
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600199
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600200
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600201
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600202
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600203
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600204
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600205
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600206
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600207
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600208
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600209
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600210
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600211
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600212
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600213
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600214
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600215
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600216
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600217
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600218
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600220
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600222
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600223
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600224
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600225
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600226
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600227
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600228
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600229
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600230
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600231
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600232
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600233
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600234
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600235
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600236
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600237
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600238
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600239
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600240
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600241
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600242
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600243
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600244
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600245
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600246
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600247
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600248
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600249
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600250
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600251
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600252
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600253
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600254
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600255
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600256
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600257
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600258
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600259
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600260
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600261
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600262
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600263
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600264
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600265
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600266
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600267
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600268
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600269
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600270
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600271
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600272
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600273
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600274
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600275
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600276
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600277
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600278
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600279
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600281
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600282
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600283
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600284
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600285
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600286
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600287
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600288
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600289
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600290
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600291
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600292
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600293
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600294
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600295
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600296
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600297
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600298
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600299
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600300
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600301
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600302
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600303
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600304
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600305
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600306
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600307
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600308
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600309
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600310
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600311
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600312
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600313
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-20600314
http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-15600008
Konsulat-Datierung128 AD: L. Nonius Calpurnius Torquatus Asprenas II (January) / M. Annius Libo (January–March)  –  https://godot.date/id/V9dCwPD8gXHg5CnixwXJp4
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen23. Oktober 2014
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum