HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD026625 (letzte Änderungen: 10. Oktober 2016, Cowey) copy to clipboard
Transkription:ὁροθεσία Λαβερίου Μαξίμου ὑ[πατικοῦ] // Fines Histrianorum hos esse con[stitui --- Pe]/ucem laccum(!) Halmyridem a do[minio ---] / Argamensium inde iugo summo [--- ad c]/[o]nfluentes rivorum Picusculi et Ga[brani inde ab im]/[o] Gabrano ad capud(!) eiusdem inde [--- iuxta rivum] / Sanpaeum inde ad rivum Turgicu[lum ---] / a rivo Calabaeo milia passuum circi[ter DXVI?] // ἐπιστολὴ Σαβείνου // Φλάβιος Σαβεῖνος Ἰστριανῶν ἄρχουσ[ιν βουλῇ δήμῳ] / χαίρειν τὸ περὶ Πεύκην ὑμεῖν δίκαιο[ν ὅπως ἀκέραιον δι]/ατηρηθῇ ἔσται ἐπιμελὲς Ἀρουντίῳ Φλάμ[μᾳ τῷ ἐπάρχῳ· οὕ]/τως γὰρ αὐτῷ ἐπέστε[ι]λα· λαλήσω δὲ καὶ Αἰ{μι}λι[ανῷ διαδόχῳ] / μου καὶ εἰς τὸ παντελὲς συνστήσω ὑμᾶς. ἄ[λλη ἐπιστολὴ] / τοῦ αὐτοῦ Σαβείνου. Φλά(βιος) Σαβεῖνος π[ρεσβευτὴς Ἰστρι]/ανῶν ἄρχουσιν βουλῇ δήμῳ χαίρειν· εἰ κα[ὶ τὸ τῆς κατὰ τὸν] / Ἴστρον ὄχθης τέλος μέχρις θαλάσσης δ[ιήκει καὶ ἐκ το]/σούτου διαστήματος ἀφέστηκεν ἡ πό[λις ἀπὸ τῶν τοῦ] / ποταμοῦ στομάτων ὅμως ἐπεὶ καὶ οἱ [πρέσβεις ὑμῶν] / διεβεβαιοῦντο καὶ Ἀσιατικὸς ὁ ἔπαρχος [ἔλεγε σχεδὸν] / ἐκείνην μόνην εἶναι τῆς πόλεως πρόσο[δον τὴν ἐκ τοῦ] / ταρειχευομένου ἰχθύος ἔδοξα δεῖν [ὑμεῖν κατὰ τὴν ὑμετέ]/ραν συνήθιαν μένειν τὴν αὐτὴν ἄδει[αν τοῦ τε ἁλιεύειν] / ἐν τῷ Πεύκης στόματι καὶ τοῦ παραφ[έρειν τὴν δᾷδα] / εἰς τὴν ἑνὸς ἑκάστου χρείαν δίχα τέ[λους· περὶ] / γὰρ τῶν τῆς ὕλης χρείων ἀν{γ}αμφισβήτη[τα ἔχετε ὅρια] / καὶ τὴν ἐξ ἐκείνων χρῆσιν πᾶσαν τῷ τέλε[ι ἀνυπεύθυνον] // ἐπιστολὴ Πομπωνίου Πείου // Πομπώνιος Πεῖος Ἰστριανῶν ἄρχουσιν [βουλῇ δήμῳ χαίρειν] / καὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ὑμεῖν ὑπὸ Φλ(αβίου) [Σαβείνου καὶ Αἰλι]/ανοῦ, ἀνδρῶν ἐπισημοτάτων καὶ ἐμο[ὶ τειμιοτάτων ἦν ἀντι]/λαβέσθαι ὅτι ἡ ἀσθένια τῆς πόλεως ὑμῶ[ν προνοίας τυγχάνει πρὸ οὖν] / πάντων φροντίζοντος τοῦ θειοτάτου [Καίσαρος καὶ ὡς ἀληθῶς σωτή]/ρος ἡμῶν ἵνα μὴ μόνον διαφυλαχθῇ ἀλ[λὰ καὶ αὐξηθῇ] / τὰ τῶν πόλεων δίκαια ἐπέκρεινα τὴν τ[ῶν κατὰ στόμα Πεύκης ἁλι]/ευομένων ἰχθύων πρόσοδον ὑμετέραν εἶ[ναι, ᾧ δικαίῳ ταῦ]/τα τὰ τέλη οἱ πρόγονοι ὑμῶν καὶ πατέρε[ς] τ[ῇ χάριτι τῶν Σεβαστῶν] / ἀδιαλείπτως ἔσχον ἐπιστολὴ Πλαυ[τίου Αἰλιανοῦ] / Πλαύτιος Αἰλιανὸς Ἰστριανῶν ἄρχο[υσιν χαίρειν] / τὸ ψήφισμα ὑμῶν ἀπέδοσάν μοι οἱ∙ πρέσβε[ις Καλλίστρατος] / Δημητρίου καὶ Μειδίας Ἀρτεμιδώρου ἠξιο[ῦτε δὲ διὰ τοῦ ψη]/φίσματος παραπεμφθῆναι τὴν εὐχαριστο[ῦσαν τῷ τειμιωτάτῳ] / ἡμῶν Σαβείνῳ πρεσβείαν, ὃ καὶ δι’ αὐτὸν μόν[ον τὸν Σαβεῖνον ἀ]/σμένως ἂν ἐποίησα· ἠξιοῦτε δὲ καὶ τὰ τῆς Πεύ[κης ὑμεῖν ἄθραυσ]/τα τηρεῖν δίκαια· ἐγὼ δὲ τοσοῦτον ἀπέχ[ω τοῦ θραῦσαί τι τῶν ἐκ] / χρόνου φυλασσομέν[ων] ὑμεῖν [δικαίων ὡς καὶ παρευρεῖν ἂν ἡδέ]/[ως] δι’ ὧν ἐ<νέ>σται κοσμεῖν ἀρχέαν πόλιν καὶ Ἑλληνίδ[α καὶ ἐς τὸν Σεβα]/[στ]ὸν εὐσεβῆ καὶ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς οὖσαν εὐ[σεβῆ] // ἐπιστολὴ Τουλλίου Γεμίνου / [Τούλ]λιος Γέμινος πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστρά<τη>γος [Τιβ(ερίου) Κλαυδί]/[ου] Καίσαρος Σεβ(αστοῦ) Γερμανικοῦ Ἰστριανῶν ἄρχουσ[ιν βουλῇ δήμῳ] / χαίρειν οἱ πρέσβεις ὑμῶν Δημήτριος Ἐσχρίων Ωτα[---] [Μειδίας] / Διονυσόδωρος Ἡγησαγόρας Ἀρισταγόρας, [Μητρόδωρος ἐν]/τυχόντες μοι ἐν Τόμει τὸ ψήφισμα ὑμῶν ἐπέδοσαν κα[ὶ τὴν εἰς τὸν Σεβασ]/τὸν ἡμῶν ἐπιδειξάμενοι εὔνοιαν συνήσθησαν ἐ[πὶ τῇ ἡμετέρᾳ ὑγεί]/ᾳ καὶ παρουσίᾳ σπουδεοτάτην <π>οιησάμενοι τ[ὴν περὶ ὧν ἐνετείλασ]/θε αὐτοῖς ὁμειλίαν· ἐπιγνοὺς οὖν ἣν καὶ πρὸς [ἡμᾶς ἐνεφάνισαν τῆς] / πόλεως ὑμῶν διάθεσιν πειράσομαι ἀεί τινος ὑ[μεῖν ἀγαθοῦ] / γενέσθαι παραίτιος περὶ δὲ Πεύκης καὶ τῶν στομ[άτων διδαχθε]/ὶς ὑπὸ τῶν πρέσβεων ὑμῶν ἐδικαίωσα τηρῖσθαι ὑμ[εῖν τὰ τῶν προ]/γόνων ὑμῶν ὅρια // Exemplum [decreti] / Mari(!) Laberi Maximi leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / [I]mp(eratore) Caesar<e>CAESARI Traiano Aug(usto) German[ico III Iulio Fron]/tino III co(n)s(ulibus) VIII Ka(lendas) Novembres [descriptum] / et recognitum factum ex comm(entariis) M[ani Laberi] / Maximi leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) permitte[nte ---] / Fabio Pompeiano quae iam era(nt) scri[pta] / Charagonio Philo<p>alaestroPHILORALAESTRO con[ductori publici por]/tori ripae Thraciae postulante(?) ut [portorium sibi Hal]/myridis et Peuci daretur secund[um formam quam accepit] / [habe]bit ius exigendi portor[i a finibus ca]/[nnab]arum Dimensium usque [ad ---] / [------
Majuskeln: ΟΡΟΘΕΣΙΑ ΛΑΒΕΡΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ Υ[ ]

FINES HISTRIANORVM HOS ESSE CON[ ]
VCEM LACCVM HALMYRIDEM A DO[ ]
ARGAMENSIVM INDE IVGO SVMMO [ ]
[ ]NFLVENTES RIVORVM PICVSCVLI ET GA[ ]
[ ] GABRANO AD CAPVD EIVSDEM INDE [ ]
SANPAEVM INDE AD RIVVM TVRGICV[ ]
A RIVO CALABAEO MILIA PASSVVM CIRCI[ ]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΒΕΙΝΟΥ

ΦΛΑΒΙΟΣ ΣΑΒΕΙΝΟΣ ΙΣΤΡΙΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥΣ[ ]
ΧΑΙΡΕΙΝ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΕΥΚΗΝ ΥΜΕΙΝ ΔΙΚΑΙΟ[ ]
ΑΤΗΡΗΘΗ ΕΣΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΣ ΑΡΟΥΝΤΙΩ ΦΛΑΜ[ ]
ΤΩΣ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΕΠΕΣΤΕ[ ]ΛΑ· ΛΑΛΗΣΩ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙΜΙΛΙ[ ]
ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΕΣ ΣΥΝΣΤΗΣΩ ΥΜΑΣ Α[ ]
ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΑΒΕΙΝΟΥ ΦΛΑ ΣΑΒΕΙΝΟΣ Π[ ]
ΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥΣΙΝ ΒΟΥΛΗ ΔΗΜΩ ΧΑΙΡΕΙΝ· ΕΙ ΚΑ[ ]
ΙΣΤΡΟΝ ΟΧΘΗΣ ΤΕΛΟΣ ΜΕΧΡΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δ[ ]
ΣΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΕΣΤΗΚΕΝ Η ΠΟ[ ]
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΩΝ ΟΜΩΣ ΕΠΕΙ ΚΑΙ ΟΙ [ ]
ΔΙΕΒΕΒΑΙΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Ο ΕΠΑΡΧΟΣ [ ]
ΕΚΕΙΝΗΝ ΜΟΝΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣΟ[ ]
ΤΑΡΕΙΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΧΘΥΟΣ ΕΔΟΞΑ ΔΕΙΝ [ ]
ΡΑΝ ΣΥΝΗΘΙΑΝ ΜΕΝΕΙΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΑΔΕΙ[ ]
ΕΝ ΤΩ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΦ[ ]
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΔΙΧΑ ΤΕ[ ]
ΓΑΡ ΤΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΧΡΕΙΩΝ ΑΝΓΑΜΦΙΣΒΗΤΗ[ ]
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞ ΕΚΕΙΝΩΝ ΧΡΗΣΙΝ ΠΑΣΑΝ ΤΩ ΤΕΛΕ[ ]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΜΠΩΝΙΟΥ ΠΕΙΟΥ

ΠΟΜΠΩΝΙΟΣ ΠΕΙΟΣ ΙΣΤΡΙΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥΣΙΝ [ ]
ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΜΕΙΝ ΥΠΟ ΦΛ [ ]
ΑΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΟ[ ]
ΛΑΒΕΣΘΑΙ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΥΜΩ[ ]
ΠΑΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΟΥ [ ]
ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΗ ΑΛ[ ]
ΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΙΚΑΙΑ ΕΠΕΚΡΕΙΝΑ ΤΗΝ Τ[ ]
ΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΠΡΟΣΟΔΟΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ ΕΙ[ ]
ΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕ[ ] Τ[ ]
ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΕΣΧΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΛΑΥ[ ]
ΠΛΑΥΤΙΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΙΣΤΡΙΑΝΩΝ ΑΡΧΟ[ ]
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΜΩΝ ΑΠΕΔΟΣΑΝ ΜΟΙ ΟΙ∙ ΠΡΕΣΒΕ[ ]
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΔΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ ΗΞΙΟ[ ]
ΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ[ ]
ΗΜΩΝ ΣΑΒΕΙΝΩ ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ Ο ΚΑΙ ΔΙ’ ΑΥΤΟΝ ΜΟΝ[ ]
ΣΜΕΝΩΣ ΑΝ ΕΠΟΙΗΣΑ· ΗΞΙΟΥΤΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΠΕΥ[ ]
ΤΑ ΤΗΡΕΙΝ ΔΙΚΑΙΑ· ΕΓΩ ΔΕ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΑΠΕΧ[ ]
ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝ[ ] ΥΜΕΙΝ [ ]
[ ] ΔΙ’ ΩΝ ΕΣΤΑΙ ΚΟΣΜΕΙΝ ΑΡΧΕΑΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔ[ ]
[ ]ΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΣΑΝ ΕΥ[ ]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥΛΛΙΟΥ ΓΕΜΙΝΟΥ
[ ]ΛΙΟΣ ΓΕΜΙΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΓΟΣ [ ]
[ ] ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΙΣΤΡΙΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥΣ[ ]
ΧΑΙΡΕΙΝ ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΥΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΣΧΡΙΩΝ ΩΤΑ[ ] [ ]
ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ ΗΓΗΣΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑΣ [ ]
ΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΟΙ ΕΝ ΤΟΜΕΙ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΜΩΝ ΕΠΕΔΟΣΑΝ ΚΑ[ ]
ΤΟΝ ΗΜΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΑΜΕΝΟΙ ΕΥΝΟΙΑΝ ΣΥΝΗΣΘΗΣΑΝ Ε[ ]
Α ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΠΟΥΔΕΟΤΑΤΗΝ ΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ Τ[ ]
ΘΕ ΑΥΤΟΙΣ ΟΜΕΙΛΙΑΝ· ΕΠΙΓΝΟΥΣ ΟΥΝ ΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ [ ]
ΠΟΛΕΩΣ ΥΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΠΕΙΡΑΣΟΜΑΙ ΑΕΙ ΤΙΝΟΣ Υ[ ]
ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΠΑΡΑΙΤΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΕ ΠΕΥΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΜ[ ]
ΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΥΜΩΝ ΕΔΙΚΑΙΩΣΑ ΤΗΡΙΣΘΑΙ ΥΜ[ ]
ΓΟΝΩΝ ΥΜΩΝ ΟΡΙΑ

EXEMPLVM [ ]
MARI LABERI MAXIMI LEG AVG PR PR
[ ]MP CAESARI TRAIANO AVG GERMAN[ ]
TINO III COS VIII KA NOVEMBRES [ ]
ET RECOGNITVM FACTVM EX COMM M[ ]
MAXIMI LEG AVG PR PR PERMITTE[ ]
FABIO POMPEIANO QVAE IAM ERA SCRI[ ]
CHARAGONIO PHILORALAESTRO CON[ ]
TORI RIPAE THRACIAE POSTVLANTE VT [ ]
MYRIDIS ET PEVCI DARETVR SECVND[ ]
[ ]BIT IVS EXIGENDI PORTOR[ ]
[ ]ARVM DIMENSIVM VSQVE [ ]
[
Datierung:25. Oktober 100 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1919, 0010.
AE 1950, p. 79 s. n. 239.
IScM 1, 068.
V. Pârvan, MAR(H) 38, 1915/16, 558-593, Nr. 16; Zeichnung. - AE 1919.
SEG 01, 0329.
SEG 18, 0294.
SEG 24, 1109.
N. Schäfer, Die Einbeziehung der Provinzialen in den Reichsdienst in augusteischer Zeit (Stuttgart 2000) 126, Anm. 277.
A. Avram, Dacia 51, 2007, 94.
PIR (2. Aufl.) F 52a
PIR (2. Aufl.) F 322
PIR (2. Aufl.) F 352
PIR (2. Aufl.) L 9
PIR (2. Aufl.) P 480
PIR (2. Aufl.) P 745
PIR (2. Aufl.) T 381
AE 2007, p. 458 a. n. 1228.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzMoesia inferior
Land Rumänien
Fundort antik Istrus
Fundort modern Istria
Fundstellespätantike Festung, Haupttor, sekundär verwendet    (Umkreissuche)
Region modernConstanța
AufbewahrungBucureşti, Muz. Ist. Rep. Soc.
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungGrenzmarkierung
Sprachegriechisch-lateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerStele
Höhe164 cm
Breite44 cm
Tiefe63 cm
Buchstabenhöhe1.5-1.7 cm
Historisch relevante Hinweise
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Personen
Person 1Name: Λαβερίου Μαξίμου / Mari(!) Laberi Maximi
praenomen: - / Marius (= M'.)
nomen: Λαβέριος / Laberius
cognomen: Μάξιμος / Maximus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
ID: PIR (2. Aufl.) L 9
Person 2Name: Φλ. Σαβεῖνος
praenomen:
nomen: Φλάβιος*
cognomen: Σαβεῖνος
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 3Name: Ἀρουντίῳ Φλάμ[μα]
praenomen:
nomen: Ἀρούντιος
cognomen: Φλάμμα+
Geschlecht: männlich
Person 4Name: Αἰλιανῷ.
praenomen:
nomen:
cognomen: Αἰμιλιανός*
Geschlecht: männlich
Person 5Name: Ἀσιατικός
praenomen:
nomen:
cognomen: Ἀσιατικός
Geschlecht: männlich
Person 6Name: Πομπώνιος Πεῖος
praenomen:
nomen: Πομπώνιος
cognomen: Πεῖος
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 7Name: Πλαύτ[ιος Αἰ]λιανὸς
praenomen:
nomen: Πλαύτιος+
cognomen: Αἰλιανὸς+
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 8Name: [Καλλίστρατος] Δημητρίου
praenomen:
nomen:
cognomen: Καλλίστρατος+
Geschlecht: männlich
Person 9Name: Δημητρίου
praenomen:
nomen:
cognomen: Δημήτριος
Geschlecht: männlich
Person 10Name: Μειδίας Ἀρτεμιδώρου
praenomen:
nomen:
cognomen: Μειδίας
Geschlecht: männlich
Person 11Name: Ἀρτεμιδώρου
praenomen:
nomen:
cognomen: Ἀρτεμιδῶρος
Geschlecht: männlich
Person 12Name: Τούλλιος Γέμινος
praenomen:
nomen: Τούλλιος
cognomen: Γέμινος
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 13Name: [Τιβ. Κλαυδίου] Καίσαρος Σεβ. Γερμανικοῦ
praenomen: Τι.+
nomen: Κλαύδιος+ Καίσαρ
cognomen: Σεβαστός* Γερμανικός
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 14Name: Δημήτριος
praenomen:
nomen:
cognomen: Δημήτριος
Geschlecht: männlich
Person 15Name: Ἐσχρίων
praenomen:
nomen:
cognomen: Αἰσχρίων
Geschlecht: männlich
Person 16Name: Ωτα[---]
praenomen:
nomen:
cognomen: Ωτα[---]
Geschlecht: männlich
Person 17Name: [Μειδίας]
praenomen:
nomen:
cognomen: Μειδίας+
Geschlecht: männlich
Person 18Name: Διονυσόδωρος
praenomen:
nomen:
cognomen: Διονυσόδωρος
Geschlecht: männlich
Person 19Name: Ἡγησαγόρας
praenomen:
nomen:
cognomen: Ἡγησαγόρας
Geschlecht: männlich
Person 20Name: Ἀρισταγόρας
praenomen:
nomen:
cognomen: Ἀρισταγόρας
Geschlecht: männlich
Person 21Name: [Μητρόδωρος]
praenomen:
nomen:
cognomen: Μητρόδωρος+
Geschlecht: männlich
Person 22Name: Traiano
praenomen:
nomen:
cognomen: Traianus
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 23Name: Iulio Frontino
praenomen:
nomen: Iulius
cognomen: Frontinus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 24Name: Fabio Pompeiano
praenomen:
nomen: Fabius
cognomen: Pompeianus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
ID: PIR (2. Aufl.) F 52a
Person 25Name: Charagonio Philo<p=R>alaestro
praenomen:
nomen: Charagonius
cognomen: Philopalaestrus
Geschlecht: männlich
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD026625
EDH Geo-ID27721
Pleiades ID216839 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/191252
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-36900084
PHI: http://epigraphy.packhum.org/text/172734
Historische Periode(n)Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Trajanisch (98 n. Chr. - 117 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Adoptivkaiser / Antoninische Dynastie (96 n. Chr. - 192 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Konsulat-Datierung100 AD: Imp. Caesar Nerva Trajanus Augustus III (January) / Sex. Julius Frontinus III (January–February)  –  https://godot.date/id/V58JgBc6fy4foztfLN2YMJ
(weitere Inschriften dieses Konsulats anzeigen)
Bearbeitungsstandüberprüft an Zeichnung
letzte Änderungen10. Oktober 2016
BearbeiterCowey
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum