HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD025647 (letzte Änderungen: 20. April 2017) copy to clipboard
Transkription:Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Tra/ianus Hadrianus Augustus pontifex maximus tribu/nic(ia) potestat(e) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / equitib(us) et peditib(us) qui militaverunt in alis decem et trib(us) et coh(or)/tib(us) triginta et septem quae appellantur I Pannonior(um) Sabinian(a) / et I Pannon(iorum) Tampian(a) et I Hispan(orum) Astur(um) et I Tungror(um) et II Astur(um) / et Gallor(um) Picentiana et Gallor(um) et Thrac(um) classiana c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um) / Petriana |(miliaria) c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um) Sebosiana et Vetton(um) Hispan(orum) c(ivium) R(omanorum) et / Agrippiana Miniata et Aug(usta) Gallor(um) et Aug(usta) Vocontior(um) c(ivium) R(omanorum) et I / Nervia German(orum) |(miliaria) et I Celtiberor(um) et I Thrac(um) et I Afror(um) c(ivium) R(omanorum) et I / Lingon(um) et I fida Vardullor(um) |(miliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Frisiavon(um) et I Vangion(um) / |(miliaria) et I Hamior(um) sagitt(aria) et I Delmat(arum) et I Aquitan(orum) et I Ulpia Traia/na Cugern(orum) c(ivium) R(omanorum) et I Morin(orum) et I Menapior(um) et I Sunucor(um) et I B(a)eta/sior(um) et I Batavor(um) et I Tungror(um) et I Hispan(orum) et II Gallor(um) et II / Vascon(um) c(ivium) R(omanorum) et II Thrac(um) et II Lingon(um) et II Astur(um) et II Delmatar(um) / et II Nervior(um) et III Nervior(um) et III Bracaror(um) et III Lingon(um) / et IIII Gallor(um) et IIII Breucor(um) et IIII Delmatar(um) et V Raetor(um) / et V Gallor(um) et VI Nervior(um) et VII Thrac(um) quae sunt in Britan/nia sub A(ulo) Platorio Nepote quinque et viginti stipendis / emeritis dimissis honesta missione per Pompeium / Falconem quorum nomina subscripta sunt ipsis libe/ris posterisq(ue) eorum civitatem dedit et conub(ium) cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est civitas iis data / aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxis/sent dumtaxat singulis singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) / Ti(berio) Iulio Capitone L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) / alae I Pannonior(um) Tampianae cui prae(e)st / Fabius Sabinus / ex sesquiplicario / Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) / descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est / Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos / Traianus Hadrianus Augustus pontifex maximus / tribunicia potestate VI co(n)s(ul) III proc(n)s(ul) / equitibus et peditibus qui militaverunt in alis decem et tribus et / cohortibus tr(i)gint(a) et septe(m) qua(e) appel(l)antur I Pannonioru(m) / Sabinian(a) et I Panno(nio)rum Tampian(a) et I Hispanorum Asturu(m) / et I Tungroru(m) et II Asturum et Gallorum Picentian(a) et Gall(o)/rum et Thracum clas(s)ian(a) civiu(m) Romanor(um) Seb(o)siana / et Vettonum Hispanorum civium Romanor(um) et Agrippi(a)n(a) M(i)/niata et Augusta Gal(l)oru(m) et Augus(ta) Vocontioru(m) civiu(m) Ro/manorum et I Frisiavonum et I Vangionum milliaria et I / Celtib<e>rorumCELTIBIRORUM et I Thracum et I Afrorum civium Romanoru(m) et / I Nervia Germanor(um) miliaria et I (H)amionu(m)(!) sagittaria e(t) / I Delmataru(m) et I Aquitanor(um) et I Ulpia Traian(a) Cugern(orum) / civium Romanoru(m) et I Morinorum et I Menapiorum et I / Sunucorum et I Betasioru(m) et I Batavor(um) et I Tungro(rum) / et I Hispanoru(m) et II Gallorum et II Basconum(!) civium / Romanorum et II Thracum e(t) II Lingonum et II Asturum et II / Delmatarum et II Nerviorum et III Bracarorum et III Lingon(um) / et IV Gal(l)orum et IV Lingonum et IV Breucorum et IV Delma/tarum et V Raetorum et V Gallorum et VI Nerviorum et / VII Thracum quae sunt in Brittannia sub A(ulo) Platorio nepo/te quinque et viginti stipendiis emeritis dimissis / honesta missione per Pompeium Falcone(m) quorum // nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisqu(e) / eorum civitatem ded(it) et conubiu(m) cum uxoribu(s) qua(s) / tun(c) habuissen(t) cum est civita(s) iis dat(a) aut si qui caelib(es) / essent cum iis quas postea duxissent dumtaxa(t) singuli(s) / singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) / Ti(berio) Iulio Capitone / L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) / ala(e) I Pannoniorum Tampiana(e) cui prae(e)st / Fabius Sabinus / ex sesquipliciario(!) / Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) // Ti(beri) Claudi Menandri / A(uli) Fulvi Iusti / Ti(beri) Iuli Urbani / L(uci) Pulli Daphni / L(uci) Noni Victoris / Q(uinti) Lolli Festi / L(uci) Pulli Anthi
Majuskeln: IMP CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI F DIVI NERVAE NEPOS TRA
IANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS TRIBV
NIC POTESTAT VI COS III PROCOS
EQVITIB ET PEDITIB QVI MILITAVERVNT IN ALIS DECEM ET TRIB ET COH
TIB TRIGINTA ET SEPTEM QVAE APPELLANTVR I PANNONIOR SABINIAN
ET I PANNON TAMPIAN ET I HISPAN ASTVR ET I TVNGROR ET II ASTVR
ET GALLOR PICENTIANA ET GALLOR ET THRAC CLASSIANA C R ET GALLOR
PETRIANA | C R ET GALLOR SEBOSIANA ET VETTON HISPAN C R ET
AGRIPPIANA MINIATA ET AVG GALLOR ET AVG VOCONTIOR C R ET I
NERVIA GERMAN | ET I CELTIBEROR ET I THRAC ET I AFROR C R ET I
LINGON ET I FIDA VARDVLLOR | C R ET I FRISIAVON ET I VANGION
| ET I HAMIOR SAGITT ET I DELMAT ET I AQVITAN ET I VLPIA TRAIA
NA CVGERN C R ET I MORIN ET I MENAPIOR ET I SVNVCOR ET I BETA
SIOR ET I BATAVOR ET I TVNGROR ET I HISPAN ET II GALLOR ET II
VASCON C R ET II THRAC ET II LINGON ET II ASTVR ET II DELMATAR
ET II NERVIOR ET III NERVIOR ET III BRACAROR ET III LINGON
ET IIII GALLOR ET IIII BREVCOR ET IIII DELMATAR ET V RAETOR
ET V GALLOR ET VI NERVIOR ET VII THRAC QVAE SVNT IN BRITAN
NIA SVB A PLATORIO NEPOTE QVINQVE ET VIGINTI STIPENDIS
EMERITIS DIMISSIS HONESTA MISSIONE PER POMPEIVM
FALCONEM QVORVM NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBE
RIS POSTERISQ EORVM CIVITATEM DEDIT ET CONVB CVM VXO
RIB QVAS TVNC HABVISSENT CVM EST CIVITAS IIS DATA
AVT SI QVI CAELIBES ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXIS
SENT DVMTAXAT SINGVLIS SINGVLAS A D XVI K AVG
TI IVLIO CAPITONE L VITRASIO FLAMININO COS
ALAE I PANNONIOR TAMPIANAE CVI PRAEST
FABIVS SABINVS
EX SESQVIPLICARIO
GEMELLO BREVCI F PANNON
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX TABVLA AENEA QVAE FIXA EST
ROMAE IN MVRO POST TEMPLVM DIVI AVG AD MINERVAM

IMP CAESAR DIVI TRAIANI PARTHICI F DIVI NERVAE NEPOS
TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS
TRIBVNICIA POTESTATE VI COS III PROCS
EQVITIBVS ET PEDITIBVS QVI MILITAVERVNT IN ALIS DECEM ET TRIBVS ET
COHORTIBVS TRGINT ET SEPTE QVA APPELANTVR I PANNONIORV
SABINIAN ET I PANNORVM TAMPIAN ET I HISPANORVM ASTVRV
ET I TVNGRORV ET II ASTVRVM ET GALLORVM PICENTIAN ET GALL
RVM ET THRACVM CLASIAN CIVIV ROMANOR SEBSIANA
ET VETTONVM HISPANORVM CIVIVM ROMANOR ET AGRIPPIN M
NIATA ET AVGVSTA GALORV ET AVGVS VOCONTIORV CIVIV RO
MANORVM ET I FRISIAVONVM ET I VANGIONVM MILLIARIA ET I
CELTIBIRORVM ET I THRACVM ET I AFRORVM CIVIVM ROMANORV ET
I NERVIA GERMANOR MILIARIA ET I AMIONV SAGITTARIA E
I DELMATARV ET I AQVITANOR ET I VLPIA TRAIAN CVGERN
CIVIVM ROMANORV ET I MORINORVM ET I MENAPIORVM ET I
SVNVCORVM ET I BETASIORV ET I BATAVOR ET I TVNGRO
ET I HISPANORV ET II GALLORVM ET II BASCONVM CIVIVM
ROMANORVM ET II THRACVM E II LINGONVM ET II ASTVRVM ET II
DELMATARVM ET II NERVIORVM ET III BRACARORVM ET III LINGON
ET IV GALORVM ET IV LINGONVM ET IV BREVCORVM ET IV DELMA
TARVM ET V RAETORVM ET V GALLORVM ET VI NERVIORVM ET
VII THRACVM QVAE SVNT IN BRITTANNIA SVB A PLATORIO NEPO
TE QVINQVE ET VIGINTI STIPENDIIS EMERITIS DIMISSIS
HONESTA MISSIONE PER POMPEIVM FALCONE QVORVM

NOMINA SVBSCRIPTA SVNT IPSIS LIBERIS POSTERISQV
EORVM CIVITATEM DED ET CONVBIV CVM VXORIBV QVA
TVN HABVISSEN CVM EST CIVITA IIS DAT AVT SI QVI CAELIB
ESSENT CVM IIS QVAS POSTEA DVXISSENT DVMTAXA SINGVLI
SINGVLAS A D XVI K AVG
TI IVLIO CAPITONE
L VITRASIO FLAMININO COS
ALA I PANNONIORVM TAMPIANA CVI PRAEST
FABIVS SABINVS
EX SESQVIPLICIARIO
GEMELLO BREVCI F PANNON

TI CLAVDI MENANDRI
A FVLVI IVSTI
TI IVLI VRBANI
L PVLLI DAPHNI
L NONI VICTORIS
Q LOLLI FESTI
L PVLLI ANTHI
Literatur Hilfe:AE 1930, 0037.
CIL 16, 00069.
AE 1931, 0079.
AE 1930, p. 28 s. n. 88.
PIR V 522
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzPannonia superior
Land Ungarn
Fundort antik Brigetio
Fundort modern Komárom
FundstelleSzőny    (Umkreissuche)
Region modernKomárom-Esztergom megye
AufbewahrungLondon, Brit. Mus.
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungMilitärdiplom
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialBronze
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD025647
EDH Geo-ID18337
Pleiades ID197180 (Inhalte aus dem Pelagios Netzwerk)
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/196075
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-12300273
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen20. April 2017
BearbeiterOsnabrügge
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum