HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN  
Epigraphische Datenbank Heidelberg
   
            
Zitierweise: https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD002024 (letzte Änderungen: 11. April 2018) copy to clipboard
Transkription:------]N[--- ad conservandam memoriam Germanici Caesa]/[ris qui mori nu]nquam(!) debuit [--- senatus censuit faciendum esse s(enatus) c(onsultum) de] / [honoribus m]eritis Germanici Caesar[is --- atque ideo placuit uti age]/[retur de] ea re consilio Ti(beri) Caesaris Aug(usti) prin[cipis nostri atque uti libellus cum] / copia sententiarum ipsi fieret atque is adsu[e]ta sibi [indulgentia ex omnibus iis] / honoribus quos habendos esse censebat senatus legerit [eos quos Ti(berius) Caesar Aug(ustus) et] / Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Ca[esaris et Agrippina uxor eius] / adhibita ab eis et deliberationi satis apte posse haberi existu[maverint! d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)] / placere uti Ianus marmoreus extrueretur in circo Flaminio pe[cunia publica posi]/tus ad eum locum in quo statuae divo Augusto domuique Augus[tae iam dedicatae es]/sent ab C(aio) Norbano Flacco cum signis devictarum gentium ina[uratis tituloque] / in fronte eius Iani senatum populumque Romanum id monum[entum marmoreum dedi]/casse memoriae Germanici Caesaris cum iis Germanis bello superatis [et deinceps] / a Gallia summotis receptisque signis militaribus et vindicata frau[dulenta clade] / exercitus p(opuli) R(omani) ordinato statu Galliarum proco(n)s(ul) missus in transmarinas pro[vincias Asiae] / in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(beri) C(a)esaris Au[g(usti) imposito re]/g(e) Armeniae non parcens labori suo priusquam decreto senatus [ei ovatio conce]/deretur ob rem p(ublicam) mortem obisset supraque eum Ianum statua Ger[manici Caesaris po]/neretur in curru triumphali et circa latera eius statuae D[rusi Germanici patris ei]/us naturalis fratris Ti(beri) Caesaris Aug(usti) et Antoniae matris ei[us et Agrippinae uxoris et Li]/viae sororis et Ti(beri) Germanici fratris eius et filiorum et fi[liarum eius] / alter Ianus fieret in montis Amani luco quod est in [provincia Syria aut qualibet si quis] / alius aptior locus Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostr[o videretur in regionibus quae in] / curam et tutelam Germanico Caesari ex auctori[tate Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pervenissent] / item statua eius poneretur et titulus conve[niens rebus gestis Germanici Caesaris] / sculperetur tertius Ianus vel m[onumentum fieret apud ripam Rheni circa eum tumulum] / quem Druso fratri Ti(beri) Caesaris Aug(usti) p[rincipis nostri exercitus p(opuli) R(omani) excitasset ci]/tus deinde permissu divi Aug(usti) per[fecisset itemque honorarius tumulus Germanici Cae]/saris constitueretur accipienti[s eas supplicationes ab Germanis et praecipue ab Gal]/lis Germanisque qui citra Rhen[um incolant quorum civitates iussae essent ab divo] / Aug(usto) rem divinam ad tumulu[m Drusi facere atque darent memoriae eius solemne et ritua]/le sacrificium parentant[es quotannis in eo die quo Germanicus Caesar defunctus esset] / et cum esset in ea regio[ne ---]/li Germanici Caesar[is --- ex h(oc) s(enatus) c(onsulto) factus ---] / [ite]m placere uti m[armoreum sepulcrum memoriae Germanici Caesaris extrueretur Antio]/[chi]ae in foro [ubi corpus Germanici Caesaris crematum esset ---] / [at]qu[e Epidaphnae ubi Germanicus Caesar expirasset tribunal constitueretur ---] // ------ utique a(nte) d(iem) VI Id(us) Oct(obres) quotannis apud eam aram] quae es[t] / [ante tumulum Germanici Caesaris in memoriam eius publice i]nferiae Manibus / [eius mitterentur per magistros sodaliu]m Augustalium p[ullis] amictos togis quibus eo/[rum ius fasque erit habere] eo die sui coloris togam eodem ritu sacrifici quo / [publice inferiae mittuntur] Manibus C(ai) et L(uci) Caesarum cippusque aeneus prope eum / [tumulum Germanici Caesaris] similiter incideretur ut ea s(enatus) c(onsulta) incisa essent quae / [ad eius honores pertinentia] essent neve quid eo die rei seriae publice agere / [liceret magistratibus qui i(ure) d(icundo) p(raeerunt) in] municipio aut colonia c(ivium) R(omanorum) aut Latinorum neve / [die quae convivia publica posth]ac neve quae nuptiae c(ivium) R(omanorum) fierent aut sponsalia ne/[ve qui pecuniam creditam ab aliquo] sumeret alive daret neve ludi fierent aut / [spectarentur neve quid ad ludos adhi]biretur(!) utique ludi Augustales sca(e)nici / [qui a(nte) d(iem) IV Id(us) Oct(obres) fieri in memoriam divi Augus]ti solerent ut a(nte) d(iem) V Kal(endas) Nov(embres) committerentur qua / [dilatione harum nundinarum duarum post] eum diem quo Germanicus Caesar extinctus / [esset ne illo funebri ritu maereretur] dies ludorum scaenicorum // ------]M / [--- Ti(berio) Caesari Aug(usto) p]rinci/[pi nostro ---] quod dies etiam / [---]ori et adlocutioni / [eius ---]umque eius probare / [---]essent tribus urbanae et / [---]tur pollicita esset itaque place/[re senatui uti plebs urbana statuas Germa]nici Caesaris cum veste triumpha/[li publice poneret in eis templis atque in] eis ar(e)is publicis in quibus divus Augus/[tus et Augusta Druso Germanico patri eius pro]posuissent cum inscriptione plebis urbanae / [quinque et triginta tribuum itemque car]men quod Ti(berius) Caesar Aug(ustus) in eo ordine a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Ian(uarias) / [de laudando Germanico mor]tuo proposuisset in aere incisum figeretur loco publico / [quo patri eius] placeret idque eo iustius futurum arbitrari senatum quod / [libellus Ti(beri)] Caesaris Aug(usti) intumus et Germanici Caesaris f(ili) eius non magis laudatio/nem quam vitae totius ordinem et virtut(is) eius verum testimonium contineret / aeternae tradi memoriae et ipse se velle non dissimulare eodem libello testatus / esset et esse utile iuventuti liberorum posterorumque nostrorum iudicaret / item quo testatior esset Drusi Caesaris pietas placere uti libellus quem is proxu/mo senatu recitasset in aere incideretur eoque loco figeretur quo patri eius ipsique placuisset / itemque hoc s(enatus) c(onsultum) in aere incideretur cum eo s(enatus) c(onsulto) quod factum est a(nte) d(iem) XVII Kal(endas) Ian(uarias) idque aes in Palatio in / porticu quae est ad Apollinis in templo quo senatus haberetur figeretur item senatum vel/le atque aequ(u)m censere quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen/su(s) universorum civium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret uti co(n)s(ules) hoc / s(enatus) c(onsultum) cum edicto suo proponerent iuberentque mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniar/um descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae essent in / (p)rovinciis eos quoque qui in provincis prae(e)ssent recte atque ordine facturos si hoc s(enatus) c(onsultum) de/dissent operam ut quam celeberrumo loco figeretur utique M(arcus) Messalla M(arcus) Aurelius / Cotta Maximus co(n)s(ules) designati cum magistratum inissent primo quoque tempore cum per / auspicia liceret sine binum trinumve nundinum prodictione legem ad populum de / honoribus Germanici Caesaris ferendam curent cens(uere) i(n) s(enatu) f(uerunt) CCLXXXV h(oc) s(enatus) c(onsultum) per relatio/nem secundam factum est unum // ------]tinqu[e ---] / eius templi u[tique Germanici Cae]/saris fiant qua[e --- templo]/rum divi August[i ---] / ludos Victoria[e Caesaris ---] / Augusti [--- Ti(beri) Cae]/saris Augusti [--- in aede] / Concordiae re[---] / eae statuae equ[estres Germanici Caesaris quae ---] / sunt praefer[antur ---]/ae curet u[tique --- ob quam] / causam in pub[licum ---] / utique in Palatio [in porticu quae est ad Apollinis in eo templo in quo senatus] / haber(i) solet in[ter imagines virorum inlustris ingeni Germanici Caesa]/ris et Drusi Ger[manici patris eius naturalis fratrisq(ue) Ti(beri) Caesaris Aug(usti)] / qui{m} ipse quoqu[e fecundi ingeni fuit imagines ponantur supra capita] / columnarum [eius fastigii quo simulacrum Apollinis tegitur] / utique Salii car[minibus suis nomen Germanici Caesaris pro honorifi]/ca memoria in[terponant qui honos C(aio) quoq(ue) L(ucio) Caesarib(us) fratr(ibus) Ti(beri)] / Caesaris Augu[sti habitus est utique ad X centuriae C(ai) et L(uci) Caesarum quae] / de co(n)s(ulibus) et praeto[ribus destinandis suffragium ferre solent adiciantur]
Majuskeln: ]N[ ]
[ ]NQVAM DEBVIT [ ]
[ ]ERITIS GERMANICI CAESAR[ ]
[ ] EA RE CONSILIO TI CAESARIS AVG PRIN[ ]
COPIA SENTENTIARVM IPSI FIERET ATQVE IS ADSV[ ]TA SIBI [ ]
HONORIBVS QVOS HABENDOS ESSE CENSEBAT SENATVS LEGERIT [ ]
AVGVSTA MATER EIVS ET DRVSVS CAESAR MATERQVE GERMANICI CA[ ]
ADHIBITA AB EIS ET DELIBERATIONI SATIS APTE POSSE HABERI EXISTV[ ]
PLACERE VTI IANVS MARMOREVS EXTRVERETVR IN CIRCO FLAMINIO PE[ ]
TVS AD EVM LOCVM IN QVO STATVAE DIVO AVGVSTO DOMVIQVE AVGVS[ ]
SENT AB C NORBANO FLACCO CVM SIGNIS DEVICTARVM GENTIVM INA[ ]
IN FRONTE EIVS IANI SENATVM POPVLVMQVE ROMANVM ID MONVM[ ]
CASSE MEMORIAE GERMANICI CAESARIS CVM IIS GERMANIS BELLO SVPERATIS [ ]
A GALLIA SVMMOTIS RECEPTISQVE SIGNIS MILITARIBVS ET VINDICATA FRAV[ ]
EXERCITVS P R ORDINATO STATV GALLIARVM PROCOS MISSVS IN TRANSMARINAS PRO[ ]
IN CONFORMANDIS IIS REGNISQVE EIVSDEM TRACTVS EX MANDATIS TI CESARIS AV[ ]
G ARMENIAE NON PARCENS LABORI SVO PRIVSQVAM DECRETO SENATVS [ ]
DERETVR OB REM P MORTEM OBISSET SVPRAQVE EVM IANVM STATVA GER[ ]
NERETVR IN CVRRV TRIVMPHALI ET CIRCA LATERA EIVS STATVAE D[ ]
VS NATVRALIS FRATRIS TI CAESARIS AVG ET ANTONIAE MATRIS EI[ ]
VIAE SORORIS ET TI GERMANICI FRATRIS EIVS ET FILIORVM ET FI[ ]
ALTER IANVS FIERET IN MONTIS AMANI LVCO QVOD EST IN [ ]
ALIVS APTIOR LOCVS TI CAESARI AVG PRINCIPI NOSTR[ ]
CVRAM ET TVTELAM GERMANICO CAESARI EX AVCTORI[ ]
ITEM STATVA EIVS PONERETVR ET TITVLVS CONVE[ ]
SCVLPERETVR TERTIVS IANVS VEL M[ ]
QVEM DRVSO FRATRI TI CAESARIS AVG P[ ]
TVS DEINDE PERMISSV DIVI AVG PER[ ]
SARIS CONSTITVERETVR ACCIPIENTI[ ]
LIS GERMANISQVE QVI CITRA RHEN[ ]
AVG REM DIVINAM AD TVMVLV[ ]
LE SACRIFICIVM PARENTANT[ ]
ET CVM ESSET IN EA REGIO[ ]
LI GERMANICI CAESAR[ ]
[ ]M PLACERE VTI M[ ]
[ ]AE IN FORO [ ]
[ ]QV[ ]

VTIQVE A D VI ID OCT QVOTANNIS APVD EAM ARAM] QVAE ES[ ]
[ ]NFERIAE MANIBVS
[ ]M AVGVSTALIVM P[ ] AMICTOS TOGIS QVIBVS EO
[ ] EO DIE SVI COLORIS TOGAM EODEM RITV SACRIFICI QVO
[ ] MANIBVS C ET L CAESARVM CIPPVSQVE AENEVS PROPE EVM
[ ] SIMILITER INCIDERETVR VT EA S C INCISA ESSENT QVAE
[ ] ESSENT NEVE QVID EO DIE REI SERIAE PVBLICE AGERE
[ ] MVNICIPIO AVT COLONIA C R AVT LATINORVM NEVE
[ ]AC NEVE QVAE NVPTIAE C R FIERENT AVT SPONSALIA NE
[ ] SVMERET ALIVE DARET NEVE LVDI FIERENT AVT
[ ]BIRETVR VTIQVE LVDI AVGVSTALES SCANICI
[ ]TI SOLERENT VT A D V KAL NOV COMMITTERENTVR QVA
[ ] EVM DIEM QVO GERMANICVS CAESAR EXTINCTVS
[ ] DIES LVDORVM SCAENICORVM

]M
[ ]RINCI
[ ] QVOD DIES ETIAM
[ ]ORI ET ADLOCVTIONI
[ ]VMQVE EIVS PROBARE
[ ]ESSENT TRIBVS VRBANAE ET
[ ]TVR POLLICITA ESSET ITAQVE PLACE
[ ]NICI CAESARIS CVM VESTE TRIVMPHA
[ ] EIS ARIS PVBLICIS IN QVIBVS DIVVS AVGVS
[ ]POSVISSENT CVM INSCRIPTIONE PLEBIS VRBANAE
[ ]MEN QVOD TI CAESAR AVG IN EO ORDINE A D XVII K IAN
[ ]TVO PROPOSVISSET IN AERE INCISVM FIGERETVR LOCO PVBLICO
[ ] PLACERET IDQVE EO IVSTIVS FVTVRVM ARBITRARI SENATVM QVOD
[ ] CAESARIS AVG INTVMVS ET GERMANICI CAESARIS F EIVS NON MAGIS LAVDATIO
NEM QVAM VITAE TOTIVS ORDINEM ET VIRTVT EIVS VERVM TESTIMONIVM CONTINERET
AETERNAE TRADI MEMORIAE ET IPSE SE VELLE NON DISSIMVLARE EODEM LIBELLO TESTATVS
ESSET ET ESSE VTILE IVVENTVTI LIBERORVM POSTERORVMQVE NOSTRORVM IVDICARET
ITEM QVO TESTATIOR ESSET DRVSI CAESARIS PIETAS PLACERE VTI LIBELLVS QVEM IS PROXV
MO SENATV RECITASSET IN AERE INCIDERETVR EOQVE LOCO FIGERETVR QVO PATRI EIVS IPSIQVE PLACVISSET
ITEMQVE HOC S C IN AERE INCIDERETVR CVM EO S C QVOD FACTVM EST A D XVII KAL IAN IDQVE AES IN PALATIO IN
PORTICV QVAE EST AD APOLLINIS IN TEMPLO QVO SENATVS HABERETVR FIGERETVR ITEM SENATVM VEL
LE ATQVE AEQVM CENSERE QVO FACILIVS PIETAS OMNIVM ORDINVM ERGA DOMVM AVGVSTAM ET CONSEN
SV VNIVERSORVM CIVIVM MEMORIA HONORANDA GERMANICI CAESARIS APPARERET VTI COS HOC
S C CVM EDICTO SVO PROPONERENT IVBERENTQVE MAG ET LEGATOS MVNICIPIORVM ET COLONIAR
VM DESCRIPTVM MITTERE IN MVNICIPIA ET COLONIAS ITALIAE ET IN EAS COLONIAS QVAE ESSENT IN
ROVINCIIS EOS QVOQVE QVI IN PROVINCIS PRAESSENT RECTE ATQVE ORDINE FACTVROS SI HOC S C DE
DISSENT OPERAM VT QVAM CELEBERRVMO LOCO FIGERETVR VTIQVE M MESSALLA M AVRELIVS
COTTA MAXIMVS COS DESIGNATI CVM MAGISTRATVM INISSENT PRIMO QVOQVE TEMPORE CVM PER
AVSPICIA LICERET SINE BINVM TRINVMVE NVNDINVM PRODICTIONE LEGEM AD POPVLVM DE
HONORIBVS GERMANICI CAESARIS FERENDAM CVRENT CENS I S F CCLXXXV H S C PER RELATIO
NEM SECVNDAM FACTVM EST VNVM

]TINQV[ ]
EIVS TEMPLI V[ ]
SARIS FIANT QVA[ ]
RVM DIVI AVGVST[ ]
LVDOS VICTORIA[ ]
AVGVSTI [ ]
SARIS AVGVSTI [ ]
CONCORDIAE RE[ ]
EAE STATVAE EQV[ ]
SVNT PRAEFER[ ]
AE CVRET V[ ]
CAVSAM IN PVB[ ]
VTIQVE IN PALATIO [ ]
HABER SOLET IN[ ]
RIS ET DRVSI GER[ ]
QVIM IPSE QVOQV[ ]
COLVMNARVM [ ]
VTIQVE SALII CAR[ ]
CA MEMORIA IN[ ]
CAESARIS AVGV[ ]
DE COS ET PRAETO[ ]
Datierung:19 n. Chr. – 20 n. Chr.
Literatur Hilfe:AE 1983, 0515.
AE 1984, 0508.
AE 1986, 0275.
AE 1986, 0308.
AE 1989, 0408.
J. González - F. Fernández, Iura 31, 1980, 135-137. - AE 1983.
J. González, ZPE 55, 1984, 55-100. - AE 1984.
J. González - F. Fernández, Iura 32, 1981, 1-36; Fotos. - AE 1984.
D.S. Potter, ZPE 69, 1987, 269-276. (A)abweichende Lesung, s. Kommentar
U. Schillinger-Häfele, ZPE 75, 1988, 73-81.
C. Nicolet, MEFR 100, 1988, 827-866; fig. 1-3. - AE 1989.
W.D. Lebek, ZPE 78, 1989, 45-82.
AE 1991, 0020.
AE 1996, 1113.
AE 1999, 0031.
AE 1999, 0891.
O. Stoll, MAZ 2, 1995, 176. - AE 1996.
Á. Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Tabula Siarensis: edición, traducción y comentario (Pamplona 1999). - AE 1999.
Fundumstände / Aufbewahrung
ProvinzBaetica
Land Spanien
Fundort antik Siarum
Fundort modernLa Cañada    (Umkreissuche)
Fundstelle 
Region modernSevilla
Fundjahr1981
AufbewahrungSevilla, Mus. Arq.
Inschriftengattung / Sprache
InschriftengattungRechtliche Verfügung, öffentlich
Sprachelateinisch
Inschriftträger
InschriftträgerTafel
MaterialBronze
Höhe(32) cm
Breite(34) cm
Buchstabenhöhe0.3-0.5 cm
Historisch relevante Hinweise
Religionheidnische Götternamen
kultische Funktionen, heidnisch
TruppennamenAngaben vorhanden
GeographieAngaben vorhanden
Sozial-/ Wirtschafts-/ RechtsgeschichteAngaben vorhanden
Kommentar
  Senatus consultum; sogenannte Tabula Siarensis. Tafel bei Feldarbeiten entdeckt; 2. Fragment: (29,5) x (57) x 0,5 cm. Text und Ergänzungen nach J. González, ZPE 55, 1984.
Personen
Person 1Name: Germanici Caesaris
praenomen: Germanicus
nomen:
cognomen: Caesar
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q191039   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 2Name: Ti. Caesaris Aug.
praenomen: Ti.
nomen: Caesar
cognomen: Augustus*
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q1407   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 3Name: Augusta
praenomen:
nomen:
cognomen: Augusta
Geschlecht: weiblich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 4Name: Drusus Caesar
praenomen: Drusus
nomen:
cognomen: Caesar
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q156778   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 5Name: Agrippina
praenomen:
nomen:
cognomen: Agrippina
Geschlecht: weiblich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 6Name: Augusto
praenomen:
nomen:
cognomen: Augustus
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 7Name: C. Norbano Flacco
praenomen: C.
nomen: Norbanus
cognomen: Flaccus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 8Name: D[rusi Germanici]
praenomen:
nomen:
cognomen: Drusus+ Germanicus+
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 9Name: Antoniae
praenomen:
nomen: Antonia
cognomen:
Geschlecht: weiblich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 10Name: [Li]viae
praenomen:
nomen:
cognomen: Livia+ (= Livilla)
Geschlecht: weiblich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 11Name: Ti. Germanici
praenomen: Ti.
nomen:
cognomen: Germanicus
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
Person 12Name: C. et L. Caesarum
praenomen: C.
nomen: Caesar
cognomen:
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q298162   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 13Name: C. et L. Caesarum
praenomen: L.
nomen: Caesar
cognomen:
Geschlecht: männlich
Status:Herrscher / Herrscherhaus
ID: https://www.wikidata.org/wiki/Q313735   (weitere Belege dieser Person anzeigen)
Person 14Name: M. Messalla
praenomen: M.
nomen:
cognomen: Messalla
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Person 15Name: M. Aurelius Cotta Maximus
praenomen: M.
nomen: Aurelius
cognomen: Cotta Maximus
Geschlecht: männlich
Status:Senatorenstand
Allgemeine Angaben
HD-Nr.HD002024
EDH Geo-ID2476
Pleiades ID256449
siehe auch

Links basieren auf Trismegistos API

TM_ID: http://www.trismegistos.org/text/224627
EDCS: http://db.edcs.eu/epigr/edcs_id_en.php?p_edcs_id=EDCS-45500034
HispEpOl: http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?rec=4916
Historische Periode(n)Tiberisch (14 n. Chr. - 37 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. - 476 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Julisch-claudische Dynastie (27 v. Chr. - 68 n. Chr.)   (alle Inschriften aus dieser Periode anzeigen)
Bearbeitungsstandprovisorisch bearbeitet
letzte Änderungen11. April 2018
BearbeiterGräf
nach oben
 
ZitierweiseUrheberrecht, Haftungsausschluss und DatenschutzerklärungAnregungen / Fragen / ProblemeImpressum